Άρθρο 16 – Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE

1. Για τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται από την Επιτροπή Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν τον ορισμό και την ταξινόμηση των χωρικών αντικειμένων που αφορούν σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τα θεματικά επίπεδα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του παρόντος νόμου και τον τρόπο γεωαναφοράς των γεωχωρικών αυτών δεδομένων.

2. Σε περίπτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα θέματα του παραρτήματος Ι ή ΙΙ, οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ

3. Οι ως άνω εκτελεστικές διατάξεις ενσωματώνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών ή/και στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, κατά περίπτωση.

4. Όλα τα σύνολα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, εντός δύο (2) ετών από τη θέσπισή τους. Τα λοιπά πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη εν χρήσει, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις εντός επτά (7) ετών από τη θέσπισή τους. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις είτε μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων είτε μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

5. Εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα γεωχωρικά δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,,σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ΟΚΧΕ, να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής Ε.Κ. για το περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1.