Άρθρο 23

Το άρθρο 1 «Σύσταση – Σκοπός» του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ) με έδρα την Αθήνα και αποκεντρωμένη ανάπτυξη που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου της Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, η απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία συστήματος συντονισμού και διάχυσης γεωπληροφορίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

3. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ανήκει:

 • α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση, και η εποπτεία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 7 αυτού.
 • β) Η μέριμνα για τη σύνταξη βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών της χώρας και τοπογραφικών διαγραμμάτων καθώς και η ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών και διαγραμμάτων που συντάσσονται ή προϋπάρχουν. Επίσης, ο ΟΚΧΕ είναι αρμόδιος για το συντονισμό, την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρμογής των κάθε είδους προγραμμάτων χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, με την επιφύλαξη των χαρτών που εγκρίνονται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και με την προϋπόθεση ότι οι χάρτες αυτοί είναι συμβατή με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών πληροφοριών.
 • γ) Ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική απόδοση για την κάλυψη των αναγκών του και των αναπτυξιακών προγραμμάτων των κρατικών υπηρεσιών, δημόσιων οργανισμών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των σχετικών εργασιών που ασκούνται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω εργασίες πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της ΕΥΓΕΠ.
 • δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη, ενημέρωση και εκτύπωση πάσης φύσεως συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών.
 • ε) Η σύνταξη, η τήρηση και η ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • στ) Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων αρμοδιότητάς του έκτος εάν πρόκειται για αντίστοιχα δεδομένα αρμοδιότητας άλλων δημόσιων αρχών, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντα νόμου.
 • ζ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίων σχετικών με τις εργασίες του, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • η) Η ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέματα σχετικά με το σκοπό του.
 • θ) Η συγκρότηση αρχείου προϊόντων του Οργανισμού και η διάθεσή του σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • ι) Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αποστολής του».
 • Προτείνεται να ληφθεί υπόψη η απόφαση υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10887/12-3-2007 (ΦΕΚ τ. Β, 416/2007) περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

 • Στην παράγραφο 3ε προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στους νόμους 2308/1995 («Κτηματογράφηση για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου…) και 2664/1998 («Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.») όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

 • Δεν θα έκανα καμία παρατήρηση στο άρθρο αυτό, αλλά αναγκαστικά επειδή οι προτάσεις του κυρίου Χαμηλοθώρη, σχετικά με:
  “ενσωμάτωση όλων των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ Δημοσίου συμφέροντος τα οποία σχεδιάζουν ή υλοποιούν διαδικασίες διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με ταυτόχρονη κατάργηση τους” είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη εντελώς ανεπίκαιρες και επικίνδυνες ταυτόχρονα. Χωρίς να επιθυμώ προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Χαμηλοθώρη, υποθέτω ότι ίσως να μην είναι ενημερωμένος με το έργο που συντελεί το ΙΓΜΕ στην Ελληνική κοινωνία και την προσπάθεια που γίνεται για την παντελή απαξίωση του από διάφορους κύκλους. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν Γεωλογικά Ινστιτούτα και μάλιστα στην Αμερική, το USGS εκτός από τους Γεωλογικούς χάρτες εκδίδει και τα τοπογραφικά φύλλα 1:24000. Το ΙΓΜΕ μάλιστα συμμετέχει στον οργανισμό των Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης με ονομασία EUROGEOSURVEYS, όπου μεταξύ των άλλων συμμετέχει σε επιτροπές και έργα της κοινότητας για την εναρμόνιση των χωρικών δεδομένων που αφορούν τις Γεωεπιστήμες, με την κοινοτική οδηγία INSPIRE. Αν εισακουστεί η παραπάνω πρόταση για ενσωμάτωση, τότε η χώρα μας θα πετύχει ακόμη μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν θα έχει αυτόνομο Γεωλογικό Ινστιτούτο.

 • 30 Ιουνίου 2010, 00:39 | Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης

  Είναι προφανές ότι ο ΟΚΧΕ με τη σημερινή δομή του καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργία του δεν μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να επωμιστεί ως «πάρεργο» το ρόλο που απαιτεί ο νόμος να διαδραματίσει. Αργά ή γρήγορα θα αποδειχτεί στην πράξη αυτή η αδυναμία.

  Το αποδεικτικό κτηματολόγιο (κατά μια έννοια νομο-χωρική συλλογή πληροφοριών) αποτελεί ένα υποσύνολο της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών. Ουδείς αμφισβητεί την κομβική σημασία του, αλλά καλύπτεται από το σημαντικότερο υπερσύνολο μιας ευρύτερης ΔΗΜΟΣΙΑΣ εθνικής υποδομής με προφανή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

  Προτείνω την εκ βάθρων τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΟΚΧΕ, το οποίο μετρά ήδη ένα τέταρτο αιώνα ζωής και ήρθε η ώρα να αλλάξει.

  Αλλαγή στον τίτλο του οργανισμού ώστε να ανάγει στην έννοια της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών (National Spatial Data Infrastrucure – NSDI) και ενσωμάτωση όλων των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ Δημοσίου συμφέροντος τα οποία σχεδιάζουν ή υλοποιούν διαδικασίες διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με ταυτόχρονη κατάργηση τους.

  Αναβάθμιση του ρόλου του νέου οργανισμού με την απ’ ευθείας υπαγωγή του υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που φέρει την ευθύνη παρακολούθησης του συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Εναλλακτικά υπαγωγή στον πρώτο τη τάξη υπουργό των Εσωτερικών που φέρει την ευθύνη συντονισμού της Δημόσιας Διοίκησης ως σύνολο.

  Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση αλλά και μια νέα φιλοσοφία για την στρατηγική σημασία των χωρικών πληροφοριών.

  Ο νέος αυτός οργανισμός θα σηματοδοτήσει παράλληλα και την πλήρη απεμπλοκή των στρατιωτικών υπηρεσιών από τη διαχείριση χωρικών πληροφοριών για πολιτική χρήση από το δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Μια πρακτική που σήμερα πλέον υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τέλος, θα πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα θεσμικά η λειτουργία του με το πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης που θέτει το Σχέδιο Καλλικράτης. Κάθε απόπειρα αλλαγής στη φιλοσοφία διοίκησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν στερείται αξιόπιστου ενιαίου υποβάθρου διαχείρισης πληροφοριών. Οι χωρικές πληροφορίες υπό αυτή τη θεώρηση αποκτούν κομβικό χαρακτήρα για την αναπτυξιακό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική προοπτική της χώρας.

  Προτείνω είτε τη ριζική αναδιατύπωση του άρθρου 23 και των επόμενων σχετικών άρθρων ή εναλλακτικά τη διατύπωση της μεταβατικής αρμοδιότητας μέχρι τη σύσταση αυτού του νέου οργανισμού και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΚΧΕ και κάθε παρεμφερούς οργανισμού για μια διετία από την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου.

 • 29 Ιουνίου 2010, 22:22 | Κατερίνα Ρωμαΐδου

  Τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ του παρόντος νόμου , ειδικά στα άρθρα 23,24,25,26 και 27 και τροποποιούν τον Νόμο 1647/1986 (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις ) θα πρέπει να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ο νέος ΟΚΧΕ να μπορέσει να επιτελέσει και το σύνθετο ρόλο που περιγράφεται συνοπτικά στα άρθρα 7 ,13,14,15,17 και 23 παρ.3 α , 29 παρ.1.
  Οι όποιες προτάσεις αναδιάρθρωσης του ΟΚΧΕ πρέπει να έχουν αφομοιώσει την γνώση που παράχθηκε τα τελευταία 24 χρόνια ( 1986-2010 ) σε σχέση με τις διοικητικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν ( ΝΠΔΔ και Α.Ε. του ελληνικού δημοσίου) και το πραγματικό έργο που αυτές επιτέλεσαν καθώς και το έργο που οφείλει να υλοποιήσει ένας
  σύγχρονος χαρτογραφικός φορέας.

  Με την επιφύλαξη των όσων σχεδιάζονται στο Π.Δ. της παραγράφου 6 του άρθρου 27 που δεν μπορούν να ανατρέψουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΟΚΧΕ, θα πρέπει να εξεταστούν και να θεσμοθετηθούν μορφές εσωτερικής οργάνωσης αλλά και διαδικασίες στον ‘’Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας’’ του ΟΚΧΕ που να εξασφαλίζουν την
  ‘’μετάπτωσή’’ του σε χαρτογραφικό φορέα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.