Άρθρο 24

Το άρθρο 2 «Διοίκηση – Εκπροσώπηση – Προνόμια» του ν.1647/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των μελών του ΔΣ ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του κατά τη διάρκεια της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή άλλα όργανα του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στον εποπτεύοντα υπουργό κάθε μέτρο που θεωρεί χρήσιμο για την προώθηση του έργου του Οργανισμού υποβάλλει σ’ αυτόν με τη λήξη κάθε έτους έκθεση για την πρόοδο του έργου του Οργανισμού.

4. Τον Οργανισμό εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή το όργανο του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Οργανισμός έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία, στην πλειοψηφία για την λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς την συγκρότηση, σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιόν του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

8. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και μέχρι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον Οργανισμό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την αποζημίωση συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΧΕ, με απόφασή του, μπορεί να συνιστά και να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δικαστικούς λειτουργούς οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές ΑΕΙ και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.

Με την αρχική ή άλλη απόφαση του ΟΚΧΕ ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η δε αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει».

10. Για την επικουρία του προέδρου του ΟΚΧΕ συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως ισχύουν».

  • 30 Ιουνίου 2010, 21:38 | N.Zαχαριάς

    Στο εδάφιο 8 καθορίζεται η δυνατότητα μερικής απασχόλησης του προέδρου και αντιπροέδρου του ΟΚΧΕ κατόπιν απόφασης του ΥΠΕΚΑ.
    Για ένα οργανισμό του οποίου η αναβάθμηση και η ανάληψη του ρόλου του στα γεωγραφικά -γεωχωρικά πράγματα της Χώρας μας αποτελεί κοινή απαίτηση όλου του επιστημονικού χώρου και της Δημόσιας Διοίκησης, η
    part time απασχόληση της διοίκησης δεν νομίζω οτι είναι στην σωστή κατεύθυνση .Προτείνω να απαλειφθεί η σχετική διάταξη για την μερική απασχόληση του προέδρου και αντιπροέδρου.

  • Καλό θα ήταν να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη ώστε ο ένας τουλάχιστον από τους 3 συνεργάτες να είναι ειδικός σε θέματα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους. Από τη στιγμή που ο ΟΚΧΕ είναι υπεύθυνος για την εθνική υποδομή χωρικής πληροφορίας είναι απαιτούμενο να διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες.