Άρθρο 17 – Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις

1. Ο ΟΚΧΕ υποχρεούται να διαθέτει στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες, οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, και κώδικα πληροφορικής που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο Άρθρο 16.

2. Είναι δυνατόν για την εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων να εκδίδονται πράξεις κανονιστικού περιεχομένου, από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και ενδεχομένως και από άλλο αρμόδιο Υπουργό, μετά από πρόταση του OKXE.

3. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν σε ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών μελών, ο Πρόεδρος της ΕΘΕΓ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, προβαίνει σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους προκειμένου να αποφασισθεί από κοινού, με αμοιβαία συναίνεση, ο τρόπος παρουσίασης και η θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.