Άρθρο 11 – Συμμετοχή- Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

1. Κάθε δημόσια αρχή η οποία είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος νόμου, υποχρεούται να ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Η ένταξη αυτή γίνεται με απόφαση της ΕΘΕΓ μετά από εισήγηση του ΟΚΧΕ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων τους που είναι διαθέσιμα μέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα και δεδομένα).

2. Με απόφαση της ΕΘΕΓ καθορίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών δημόσιων αρχών που δεν είναι κύριοι γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος νόμου.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα των γεωχωρικών τους δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα και δεδομένα).

3. Κάθε δημόσια αρχή που είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών.

4.1. Οι τρίτοι που παράγουν, τηρούν και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδομένα και επιθυμούν να ενταχθούν στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, υποχρεούνται να λάβουν σχετική έγκριση από τον ΟΚΧΕ. Με την έγκριση αυτή διαπιστώνεται η συμμόρφωση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που διαθέτουν οι τρίτοι με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών. Η τήρηση της συμμόρφωσης αυτής τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο του ΟΚΧΕ.

4.2. Η ανωτέρω έγκριση ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΚΧΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Τα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες του τρίτου δεν συμμορφώνονται με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

β. Τα γεωχωρικά δεδομένα παραβιάζουν όρους σύμβασης ή τους ισχύοντες κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

γ. Τα γεωχωρικά δεδομένα αφορούν σε θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, απονομής δικαιοσύνης.

  • 30 Ιουνίου 2010, 18:21 | N.Zαχαριάς

    εδαφιο 4.2
    Η έγκριση συμμετοχής στην ΕΥΓΕΠ πρέπει να ανακαλείται μετα απο απόφαση της ΕΘΕΓ και όχι του ΟΚΧΕ, όπως και η αρχική έγκριση.