Άρθρο 5 – Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (εφεξής ΕΘΕΓ) η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η ΕΘΕΓ είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δημοσίων αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της γεωπληροφορίας. Επιπλέον, η ΕΘΕΓ παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

2. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της ΕΘΕΓ αποτελούν:

 • α) η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • α.1) Την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με την οποία καθορίζονται οι κανόνες για τη συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, τιμολόγηση, κοινοχρησία, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας προς τους δημόσιους φορείς.
 • α.2) Το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» με το οποίο καθορίζονται τα τεχνολογικά μέτρα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για τη γεωχωρική πληροφορία και τις γεωχωρικές υπηρεσίες δημόσιων φορέων.
 • Το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» εξειδικεύει το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και αποτελεί μέρος αυτού.
 • α.3) Η ΕΘΕΓ εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του ΟΚΧΕ, την έγκριση της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 • α.4) Για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των παραπάνω κειμένων τηρείται η ίδια ως άνω διαδικασία.
 • α.5) Είναι δυνατόν με αποφάσεις της ΕΘΕΓ μετά από εισήγηση του ΟΚΧΕ, να ρυθμίζονται επί μέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή και εξειδίκευση της «Εθνικής Πολιτική Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
 • β) η θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή του παρόντα νόμου από τις δημόσιες αρχές και την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης αξιόπιστων γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών
 • γ) η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων και παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντα νόμου
 • δ) η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρμονισμένων δομών, διαδικασιών και συμφωνιών για την πρόσβαση και χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
 • ε) η τιμολόγηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
 • στ) η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων
 • ζ) η θέσπιση μέτρων για την προσαρμογή της πολιτικής για τις γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
 • η) η προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων του παρόντα νόμου και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του νόμου
 • θ) η εκπροσώπηση, μέσω του Προέδρου του στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητάς του
 • ι) η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • ια) η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών πληροφοριών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους στόχους του παρόντα νόμου και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του και την πραγματοποίηση του έργου του η ΕΘΕΓ συνεπικουρείται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

4. Η ΕΘΕΓ καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται τα σχετικά με τη συγκρότηση της ΕΘΕΓ, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των προτάσεων και γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεών του.

 • Στην παράγραφο αναφέρεται ότι η ΕΘΕΓ εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του ΟΚΧΕ, την έγκριση της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». Δεν γίνεται όμως αναφορά για τον καθορισμό των δομών και μηχανισμών που θα πρέπει να δημιουργηθούν προκειμένου να επιτευχθούν συντονιστικές δράσεις (όπως άλλωστε αναφέρεται στο Άρθρο 18 και στο Άρθρο 19.2 της Οδηγίας INSPIRE).

 • 30 Ιουνίου 2010, 18:46 | N.Zαχαριάς

  Εφ’ όσον η Επιτροπή Γεωπληροφορίας χαρακτηρίζεται ως Εθνική και υπάγεται στον Πρωθυπουργό , οι αποφάσεις της πρέπει να είναι εκτελεστές απο όλους του χαρτογραφικούς φορείς .Επομένως και ο ΟΚΧΕ οφείλει να εφαρμόζει τις αποφάσεις της επιτροπής αυτής, γεγονός το οποίο δεν φαίνεται στην διατύπωση του άρθρου αυτού .
  Επίσης αν και η επιτροπή είναι Εθνική , η λειτουργία της με διατυπώσεις » μετα απο πρόταση του ΟΚΧΕ , ή μετα απο εισήγηση του ΟΚΧΕ » την καθιστά άμεσα εξαρτημένη απο αυτόν , γεγονός που μάλλον δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση . Η επιτροπή πρέπει να εισηγείται και να αποφασίζει ανεξάρτητα του ΟΚΧΕ ,σε αντίθετη περίπτωση δεν μιλάμε για εθνική επιτροπή αλλά για μια ακόμη επιτροπή του ΟΚΧΕ.

 • Οι συνεδριάσεις της ΕΘΕΓ πρέπει να είναι (1) ανά μήνα κατ’ ελάχιστο (όχι μόνο 3 ανά έτος) για ένα θέμα που η χώρα μας έχει καθυστερήσει σημαντικά στις υποχρεώσεις της.

 • Η ΕΘΕΓ πρέπει να έχει και την αρμοδιότητα της διαφύλαξης ανοικτών προδιαγραφών (format) στη διάθεση των χωρικών δεδομένων ώστε να μην ευνοείται κανένα λογισμικό σύστημα.

 • 30 Ιουνίου 2010, 11:54 | Μιχάλης Βαΐτης

  Στη παράγραφο 4 του άρθρου 5, τα «του» στην τελευταία πρόταση πρέπει να αντικατασταθούν με «της».

 • 30 Ιουνίου 2010, 00:51 | Δημήτρης Τρικαλινός

  Στο άρθρο 2, παράγραφο α.2 από την μια πλευρά αναφέρεται ότι το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» εξειδικεύει το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΠΔΗΔ) και αποτελεί μέρος αυτού ενώ από την άλλη σημειώνεται ότι το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» καθορίζει τα τεχνολογικά μέτρα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για τη γεωχωρική πληροφορία και τις γεωχωρικές υπηρεσίες δημόσιων φορέων.
  Η διατύπωση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις και τα επίπεδα της διαλειτουργικότητας που προσδιορίζονται στο ΠΔΗΔ και είναι – Θεσμική, Οργανωσιακή, Σημασιολογική και Τεχνικές Διαλειτουργικότητες. Επιπρόσθετα με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF v2.0) που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει προστεθεί και το πολιτικό πλαίσιο (political context) ως ένα από τα συστατικά επιπεδα του πλαισίου διαλειτουργικότητας. Όπως αναφέρεται και στο ΠΔΗΔ η διαλιτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί σε επίπεδα πολιτικού και θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών.
  Η εστίαση στα τεχνολογικά μέτρα που γίνεται στο νομοσχέδιο δεν βοηθά στην κατανόηση των προτεραιοτήτων και προϋποθέσεων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο και στην αναδιαμόρφωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.
  Τέλος είναι σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» στο «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και να αποτελέσει συστατικό μέρος της διαλειτουργικότητας.

 • 29 Ιουνίου 2010, 17:12 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Στη συνάντηση των χαρτογραφικών φορέων που οργάνωσε το ΤΕΕ στις 28/5/2010 μπήκε από την εισήγηση (Λ. Τσούλο) το θέμα της ύπαρξης μιάς Εθνικής Επιτροπής που θα χαράζει και θα παρακολουθεί την Χαρτογραφική πολιτική της χώρας.
  Στην ίδια σύσκεψη μας παρουσιάστηκε από του εκπροσώπους της Κτηματολόγιο ΑΕ (κ. Αρβανίτη) και του ΟΚΧΕ (κ Μουτεβελή και κα Φατούρου) το νομοσχέδιο που προβλέπει την θεσμοθέτηση της ΕΘΕΓ.
  Από τη σύσκεψη βγήκε ότι:
  Η ΕΘΕΓ πρέπει να καθορίζει και το περιεχόμενο της γεωπληροφορίας. Είναι η επιτροπή που θα πρέπει να αποφασίζει αν θα γίνει χαρτογράφηση 1:25000 ή 1:20000 και θα πρέπει να αποφασίζει και ποιός χαρτογραφικός φορέας θα την φέρει σε πέρας και με τι πόρους. Επίσης θα πρέπει να αποφασίζει ποιά δεδομένα θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά όλοι οι δημόσιοι φορείς στις μελέτες τους (πχ Σύστημα συντεταγμένων, Ορθοφωτοχάρτη, DTM, κλπ)
  Αυτά δεν περιγράφονται στις αρμοδιότητες και πρέπει να ξεκαθαριστούν.