Άρθρο 12 – Μεταδεδομένα

1. Κάθε αρχή η οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα νόμου, για ένα σύνολο ή μια υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων, που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, υποχρεούται να δημιουργεί μεταδεδομένα και να τα επικαιροποιεί συνεχώς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008 που εκδόθηκε σε εφαρμογή εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/2/ΕΚ

2. Τα μεταδεδομένα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

  • α) τη συμμόρφωση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008
  • β) τους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, και ανάλογα με την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη,
  • γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,
  • δ) τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων,
  • ε) τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 21.

3. Τα μεταδεδομένα πρέπει να είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας για την εκπλήρωση του στόχου της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

4. Η δημιουργία μεταδεδομένων της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • α) το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2010 όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ,
  • β) το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2013, όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

5. Για τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που δεν αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος νόμου, η δημιουργία μεταδεδομένων και η τήρησή τους καθορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.