Άρθρο 27

Το άρθρο 5 «Υπηρεσίες του Οργανισμού» του ν.1647/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Το προσωπικό και τις υπηρεσίες του ΟΚΧΕ συνιστούν το προσωπικό και οι υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό με την υπ’ αριθμ. 46869/24-11-2003 διαπιστωτική πράξη (ΦΕΚ 295 ΝΠΔΔ). Οι αποδοχές του προσωπικού του ΟΚΧΕ καλύπτονται από την τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση της παρ. 1α του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Η συνταξιοδότηση, η ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη του μεταφερομένου μονίμου προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2227/1994, όπως ισχύει.

2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, στον ΟΚΧΕ υπάγονται, οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ‘Έργων, με το κάθε κατηγορίας προσωπικό που υπηρετούσε σ’ αυτές, σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

 • α) Η διεύθυνση Κτηματολογίου,
 • β) Η διεύθυνση Χαρτογραφήσεων,
 • γ) Η διεύθυνση Γεωδαισίας,
 • δ) Η διεύθυνση Φωτογραμμετρίας,
 • ε) Η διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων,
 • στ) Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής.
 • ζ) Το γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ.58952/1737/31-8-1989 (ΦΕΚ 671 Β΄) υπουργική απόφαση ως οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μεταφέρθηκε στον ΟΚΧΕ σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης καταργείται και συνιστώνται δύο διευθύνσεις, Διοικητικού και Οικονομικού. Μέχρι την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία των διευθύνσεων αυτών, το γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης μετατρέπεται σε Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Λειτουργίας του ΟΚΧΕ με δύο τμήματα, ένα Διοικητικής Λειτουργίας και ένα Οικονομικής Λειτουργίας. Το τμήμα Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Οργανισμού, τις διαδικασίες προσλήψεων, μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, την υποστήριξη της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του υπηρεσιακού συμβουλίου, την υποστήριξη των εφαρμογών και τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού, τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Οργανισμού και των οργάνων της Διοίκησής του, την τήρηση πρωτοκόλλου, τη μέριμνα καλής λειτουργίας, καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου στέγασης του Οργανισμού. Το τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος σχετικών πιστώσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων εσόδων – εξόδων, επιταγών, ενταλμάτων κ.α., τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση υλικών.

3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνιστάται στον ΟΚΧΕ Νομική Υπηρεσία για την νομική κάλυψη των αρμοδιοτήτων του ΟΚΧΕ. Η οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής θα καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Δημόσιο ή Αστικό Δίκαιο, με εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογίου και των λοιπών ζητημάτων που αποτελούν τους σκοπούς του Οργανισμού και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου νομικής υπηρεσίας νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Για την πρόσληψη του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΚΧΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει. Στη θέση αυτή δύναται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΧΕ, να τοποθετηθεί δικηγόρος που πληροί τα παραπάνω προσόντα και υπηρετεί ήδη στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, με πάγια αντιμισθία. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων για τις αμοιβές των εμμίσθων δικηγόρων, οι αποδοχές του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΚΧΕ καθορίζονται ίσες με τις αποδοχές υπαλλήλου με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων, διατηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 2 και 12 του ν. 1093/1980, όπως ισχύει, περί αμοιβών, επιδομάτων και προσαυξήσεων.

4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνιστάται στον ΟΚΧΕ διεύθυνση Γεωπληροφορικής για την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο Άρθρο 23 του παρόντος νόμου αρμοδιοτήτων του ΟΚΧΕ. Η οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Για τη στελέχωση του ΟΚΧΕ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι εννέα οργανικές θέσεις κλάδου χειριστών οργάνων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 46869/24-11-2003 διαπιστωτική πράξη (ΦΕΚ 295 ΝΠΔΔ) και είναι κενές, μετατρέπονται ως εξής: σε δύο θέσεις κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, σε τρεις θέσεις κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Μηχανικών, σε μία θέση κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Πληροφορικής, σε μία θέση κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Λογιστών, σε μία θέση κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τεχνικών Η/Υ και σε μία θέση κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Τεχνικών Η/Υ. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού που θα τοποθετηθεί στις οργανικές μονάδες του ΟΚΧΕ, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

 • α) Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σ’ αυτές των θέσεων του προσωπικού.
 • β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.
 • γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.
 • δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου κάθε μιας από τις οργανικές μονάδες.
 • ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.1943/1991, όπως ισχύει, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

7. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, πληρώνονται με μετάταξη ή πρόσληψη προσωπικού όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η μετάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων που εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

8. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, εφ’ όσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το προσωπικό που αποσπάται στον ΟΚΧΕ λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να μεταφέρονται στον ΟΚΧΕ και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητές τους έχουν άμεση σχέση με την αποστολή του. Με την μεταφορά των υπηρεσιών μεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, η μεταφορά τους γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από αίτησή τους.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στoν ΟΚΧΕ από άλλα υπουργεία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 23 του παρόντος νόμου, υπηρεσίες ή διευθύνσεις και θέσεις με το προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτές ή κενές οργανικές θέσεις με τον εξοπλισμό τους. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες και οι υφιστάμενες διευθύνσεις και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων, κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι και θέσεις. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαμόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές οργανικές θέσεις του ίδιου βαθμού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι που τις κατέχουν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που μεταφέρονται. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται με την παράγραφο αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Ζητήματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΚΧΕ ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 • 30 Ιουνίου 2010, 22:28 | N.Zαχαριάς

  Στην παρ. 9 δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς στον ΟΚΧΕ συναφών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου, καθώς και του προσωπικού και των θέσων που αυτό κατέχει. Θεωρώ σκόπιμο να υπάρξει δέσμευση στην διάταξη αυτή με την οποία θα εξαιρείται η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε , το προσωπικό και οι θέσεις του μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος του κτηματολογίου. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρώ οτι το μέλλον του προγράμματος του κτηματολογίου θα είναι αβέβαιο.

 • Οι 3 μηχανικοί να γίνουν τουλάχιστον 5 με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε θέματα χωρικής πληροφορίας με μεταπτυχιακό κλπ. Ο φορέας πρέπει να στελεχωθεί με ειδικούς υψηλού επιπέδου για να αντεπεξέλθει σε ένα τόσο τεχνικό έργο.