Άρθρο 8 – Κομβικά Σημεία Επαφής

1. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε κάθε δημόσια αρχή ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, διοικητική μονάδα ή συντονιστική επιτροπή η οποία είναι εντεταλμένη για την καταγραφή, προμήθεια, παραγωγή, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών της δημόσιας αρχής.

2. Η ανωτέρω διοικητική μονάδα ή συντονιστική επιτροπή εφεξής «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)», διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας της δημόσιας αρχής με τον ΟΚΧΕ.

3. Ειδικότερα το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει κυρίως:

 • 3.1) Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:
  • α) των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας αρχής
  • β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας αρχής
  • γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
  • δ) των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών
  • ε) των όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων προς τη δημόσια διοίκηση και τρίτους,
  • 3.1.1) Το περιεχόμενο του ανωτέρω καταλόγου συμπληρώνεται ή/και τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ.
  • 3.1.2) Ο κατάλογος διατίθεται ηλεκτρονικά από το ΚΟΣΕ προς τον ΟΚΧΕ το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ενημερώνεται διαρκώς. Ο ΟΚΧΕ οφείλει να προσφέρει τα βέλτιστα τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τήρησης, αποστολής και ενημέρωσης του καταλόγου.
 • 3.2) Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιοδήποτε οργάνου της δημόσιας αρχής να προμηθευτεί, να παράγει ή/και να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα και με τη βοήθειά του εξετάζει τη διαθεσιμότητά τους από άλλη δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που τα γεωχωρικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή, τα λαμβάνει από την αντίστοιχη ΚΟΣΕ, ενημερώνοντας σχετικά τον ΟΚΧΕ.
 • 3.3) Τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:
  • 3.3.1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες της δημόσιας αρχής που επιλέγονται από την ΕΘΕΓ, να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ.
  • 3.3.2) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τη δημόσια αρχή και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα, να είναι συμβατά με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
 • 3.4) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ.2) του παρόντα νόμου.

4. Τα ΚΟΣΕ συγκροτούνται από πτυχιούχους ΑΕΙ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

 • παρ.3 Είναι άκρως απαραίτητο το ΚΟΣΕ να έχει ως στόχο και τη διασφάλιση ποιότητας. Γενικά το όλο σχέδιο δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων. Είναι γνωστό όμως ότι δεδομένα με αμφίβολη ποιότητα είναι άχρηστα. Πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη της διασφάλισης ποιότητας.

  παρ.3.δ Δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε άδειες χρήσης λογισμικού γιατί είναι κάτι άσχετο με τα χωρικά δεδομένα και πρέπει να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των χωρικών δεδομένων από το εκάστοτε λογισμικό.

  παρ.4 Τα ΚΟΣΕ πρέπει να συγκροτούνται από ειδικούς επιστήμονες που διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους αλλά και στα θέματα συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Καλό είναι να υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για απόδειξη της γνώσης αυτής με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν συνάφεια με διαχείριση χωρικών δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί η στελέχωση με τους σωστούς ανθρώπους.

 • 30 Ιουνίου 2010, 11:17 | Μιχάλης Βαΐτης

  Οι αρμοδιότητες που αφορούν κάθε Δημόσια Αρχή σε σχέση με τον παρόντα Νόμο, εκτιμώ ότι δεν μπορούν να ασκηθούν από επιτροπή. Θα πρότεινα την ίδρυση κατάλληλων Γραφείων ή Τμημάτων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία) αλλά και σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, (π.χ. ΑΕΙ) με κατάλληλη τροποιποίηση των Οργανισμών τους και την πρόβλεψη οργανικών θέσεων κατάλληλων επιστημόμων και τεχνικών (π.χ. Αγρονόμων-τοπογράφων, Γεωγράφων, Πληροφορικών, Γεωπληροφορικων). Στον Νόμο μπορεί να προβλεφθεί η σταδιακή ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω.

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 δεν αναφέρονται οι απόφοιτοι ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 • 29 Ιουνίου 2010, 22:48 | Κατερίνα Ρωμαΐδου

  Απαιτείται η εξασφάλιση του συντονισμού των ΚΟΣΕ με τις επιτροπές των φορέων τους που εισηγούνται έργα προς
  συγχρηματοδότηση από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (Ε.Π. ΚτΠ και όσα σχεδιάζονται να ενταχθούν στο
  Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση, Τεχνική Βοήθεια Τομεακών και Περιφερειακών προγραμμάτων) και θα παράξουν χωρικά δεδομένα.

  Οι πληροφορίες που θα συνοδεύουν τα σύνολα των (γεω)χωρικών δεδομένων – στοιχεία της τεκμηρίωσης τους και όχι μόνον –
  θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά την λειτουργία σχετικής ομάδας εργασίας του ΟΚΧΕ.

 • Θα επιμείνω σε αυτό το σημείο στη σύμπτωση και την ομοιογένεια μεταξύ των δεδομένων διαφόρων δημόσιων αρχών, ενισχύοντας το επιχείρημα του κ. Σαλαχώρη με ένα απλό παράδειγμα από την πραγματικότητα.
  Ως γνωστόν για να δημιουργηθεί ένα γεωλογικό φύλλο 1:50000 θα πρέπει υποχρεωτικά να βασισθεί σε ένα τοπογραφικό φύλλο της ΓΥΣ. Τα αναλογικά γεωλογικά φύλλα του ΙΓΜΕ βασίσθηκαν σε υπόβαθρα της ΓΥΣ, τα οποία έχουν χρονολογίες 1950 – 1980. Τα νέα ψηφιακά γεωλογικά υπόβαθρα που δημιούργησε το ΙΓΜΕ στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, βασίσθηκαν σε νέο ψηφιακό τοπογραφικό υπόβαθρο που προμηθεύτηκε το ΙΓΜΕ από τη ΓΥΣ. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, ποιό τοπογραφικό υπόβαθρο θα περιληφθεί στην ΕΥΓΕΠ;
  • Θα δημιουργηθεί νέο;
  • θα δοθεί από τη ΓΥΣ το παλιό και ποιά έκδοσή του;
  • αυτή που προμηθεύτηκε το ΙΓΜΕ, ή κάποια άλλη;
  Από την προσωπική μου εμπειρία πιστεύω ότι το Τοπογραφικό υπόβαθρο που θα περιληφθεί στην ΕΥΓΕΠ θα είναι διαφορετικό από αυτό που προμηθεύτηκε το ΙΓΜΕ από τη ΓΥΣ. Χωρίς να είμαι γεωλόγος αναφέρω το εξής βασικό πρόβλημα:
  Τα αλλούβια είναι ένα γεωλογικός σχηματισμός που απαντάται γύρω στα ποτάμια. Αν όμως δεν υπάρχει σύμπτωση του τοπογραφικού με το γεωλογικό, ξαφνικά ένας χρήστης των χωρικών δεδομένων της ΕΥΓΕΠ μπορεί να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να εμφανίζονται τα αλλούβια σε καμία βουνοκορφή. Μπορεί αυτό το σενάριο να φαίνεται εξωπραγματικό, όμως με τη βιασύνη που προσπαθεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, να δημιουργηθεί ο νέος ΟΚΧΕ, ο απόλυτος υπέρ – φορέας, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν λάθη και αρκετές παραλείψεις. Τουλάχιστον ας είμαστε προσεκτικοί στην ποιότητα των δεδομένων που θα περιληφθούν στην ΕΥΓΕΠ, έτσι ώστε να αργότερα να τρέχουμε και να μη φτάνουμε.

 • 28 Ιουνίου 2010, 16:01 | Γιώργος. Καλαντζόπουλος

  Απόδοση χωρικής ταυτότητας σε «εμμεση γεωχωρική πληροφορία»

  Στο Άρθρο 8 §3-γ γίνεται αναφορά σε δεδομένα που « περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)». Το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμη αυτή η πληροφορία και να μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.

  Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα χωρικών δεδομέων το οποίο θα αποδίδει σημειακή χωρική ταυτότητα Σ(Χ,Υ) στις διευθύνσεις. Ένα μεγάλο μέρος περιγραφικής πληροφορίας έχει συνήθως ως χωρική αναφορά μια διεύθυνση (π.χ. οδός, αριθμός, ΤΤ). Το σύστημα αυτό των χωρικών δεδομένων θα παρέχει τουλάχιστον μια υπηρεσία: Στο ερώτημα της θέσης μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης θα επιστρέφει ένα ζεύγος συντεταγμένων Δ(Χ,Υ).

  Η παροχή αυτής της υπηρεσίας αυτή είναι σημαντική γιατί μπορεί να αποδώσει χωρική ταυτότητα σε ένα σύνολο περιγραφικής πληροφορίας, η οποία στην συνέχεια μπορεί να συσχετιστεί χωρικά με οποιαδήποτε άλλη χωρική πληροφορία.

 • 26 Ιουνίου 2010, 10:51 | Σαλαχώρης Μιχάλης

  Στο άρθρο αυτό εισάγεται η έννοια της καταγραφής των γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας αρχής και των αδειών χρήσης λογισμικού ΓΣΠ.
  Προτείνεται κατά την καταγραφή αυτή
  – Να γίνει διάκριση των γεωχωρικών δεδομένων που η δημόσια αρχή διαχειρίζεται (επικαιροποιεί κλπ) ή, απλά, κάνει χρήση
  – Να αποτυπωθούν στοιχεία που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της γεωγραφικής σύμπτωσης και ομοιογένειας μεταξύ δεδομένων διαφορετικών δημοσίων αρχών ώστε να εκτιμηθούν το αναγκαίο ή όχι και οι απαιτούμενοι πόροι για την κανονικοποίησή τους προκειμένου να ενταχθούν στην ιεραρχικά καθορισμένη πυραμίδα επί των «γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς» που προβλέπονται στο άρθρο 9, παρ. 5.
  Για την συμμετοχή στα ΚΟΣΕ, παράγραφος 4, θα πρέπει να προϋποτίθεται και η διαπιστευμένη σχετική τεχνογνωσία σε θέματα σχημάτων βάσεων γεωγραφικών δεδομένων.