Άρθρο 25

Το άρθρο 3 «Πόροι – Διαχείριση» του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

 • α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • β) ‘Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
 • γ) Επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, δωρεές ή κληρονομιές και πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.
 • δ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του. Ο κανονισμός αυτός συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Έως τη σύνταξη του ανωτέρω οικονομικού κανονισμού, αλλά και μετά τη σύνταξή του συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύουν, αναφορικά με τη διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων του ΟΚΧΕ».

 • Στην παράγραφο 1δ προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στους νόμους 2308/1995 («Κτηματογράφηση για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου…) και 2664/1998 («Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.») όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

 • Στους πόρους του ΟΚΧΕ ίσως θα ήταν λογικό να προστεθεί και ένα μικρό ποσοστό επί των πωλήσεων των χωρικών δεδομένων σε τρίτους ώστε με τη σειρά του να μπορεί να πληρώνει για υψηλού επιπέδου συνεργάτες και υπηρεσίες.

 • 29 Ιουνίου 2010, 18:19 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Στο νομοσχέδιο γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να ανακτήσει ο ΟΚΧΕ το ρόλο που πρέπει να έχει.
  Κατά τη γνώμη μου η Κτηματολόγιο ΑΕ ούτε με τα συστήματα αναφοράς έπρεπε να ασχολείται αλλά ούτε με τη σύνταξη υποβάθρων. Το έκανε αναγκαστικά γιατί αυτά δεν υπήρχαν.
  Για να μπορέσει ο ΟΚΧΕ να πάρει τα αντικείμενα αυτά (HEPOS, Σύνταξη υποβάθρων) πρέπει να προβλεφθούν οι πόροι γι αυτό.
  Για το λόγο αυτό πρέπει να προστεθεί στους πόρους του

  ε) το 10% (ή άλλο ποσοστό) από τα τέλη κτηματογράφησης που εισπράτει η Κτηματολόγιο ΑΕ