Άρθρο 29

1. Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και ιδιωτικές εταιρείες του Δημοσίου που είναι αρμόδιοι για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία, οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο για την καταχώρηση των γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων που περιέχουν. Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων μελετών οι αιτήσεις ή οι μελέτες που κατατίθενται στους φορείς του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλονται και σε ηλεκτρονικό αρχείο. Υποχρέωση αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου έχουν και ιδιωτικοί φορείς για έργα που υλοποιούνται σε δημόσιους χώρους (π.χ. δίκτυα τηλεπικοινωνιών).

Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων, όπως η δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας της γεωπληροφορίας, καθορίζονται από τον ΟΚΧΕ. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται θα είναι γεωαναφερμένη.

2. Μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, κάθε υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεούται να εναρμονίσει σύμφωνα με αυτό, τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία, ενημερώνοντας τον Ο.Κ.Χ.Ε.

3. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πράξεις αφορούν περιοχές υπό κτηματογράφηση κατά το νόμο 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή περιοχή στην οποία έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1§3 του ν. 2664/1998, και εφόσον η πληροφορία που περιέχει σχετίζεται με το έργο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η υπηρεσία αποστέλλει αντίγραφο του αρχείου στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και θα τηρούνται σε γεωχωρική βάση δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής καθορίζονται το είδος της πληροφορίας που αποστέλλεται στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., οι απαιτήσεις ακριβείας της γεωπληροφορίας, η δομή του αρχείου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Σε όσες περιπτώσεις οι προαναφερόμενες πράξεις επάγονται σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά το άρθρο 1§3 του ν. 2664/1998, η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

  • Θα ήταν καλύτερα να αναφέρεται ρητά ότι τα δεδομένα παραδίδονται στο ΚΟΣΕ του κάθε φορέα. Υπάρχει δυστυχώς μακρά παράδοση δεδομένων από μελέτες (π.χ. χωροταξικές και πολεοδομικές) που παραδόθηκαν στο δημόσιο και χάθηκαν. Η ύπαρξη συγκεκριμένου υπεύθυνου (σημείου επαφής) θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

  • 29 Ιουνίου 2010, 22:24 | Κατερίνα Ρωμαΐδου

    Επειδή αφορούν τον παρόντα νόμο τα χωρικά δεδομένα που παράγονται κατά την εκτέλεση των μεγάλων αλλά και των μικρών έργων παραχώρησης(ΣΔΙΤ) προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ.1 :
    ‘’ Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και ιδιωτικές εταιρείες του Δημοσίου που είναι αρμόδιοι για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων Έργων χρηματοδοτούμενων από δημόσιους (εθνικούς ή κοινοτικούς) αλλά και ιδιωτικούς πόρους , που περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία, οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο για την καταχώρηση των γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων
    που……….’’.
    Η φράση ‘’οι απαιτήσεις ακρίβειας της γεωπληροφορίας’’ πρέπει να διαγραφεί από το επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.