Άρθρο 9 – Πρωτότυπα Σύνολα και Υπηρεσίες/Σύνολα Αναφοράς

1. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων δύναται να υπάρχει μόνο ένας δημόσιος φορέας ο οποίος αναλαμβάνει την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίησή και διατήρηση του. Ο δημόσιος φορέας καλείται «κύριος» του συνόλου ενώ το εν λόγω σύνολο καλείται «πρωτότυπο». Οι κύριοι και τα πρωτότυπα για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών καθορίζονται με απόφαση της ΕΘΕΓ που ενσωματώνεται στην Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.

2. Ο κύριος ενός συνόλου υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:

 • α) η προμήθεια, παραγωγή και διαρκή επικαιροποίηση του συνόλου γίνεται με άδεια χρήσης που προβλέπεται στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν περιορίζει την αξιοποίησή του συνόλου από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.
 • β) η διάθεση του συνόλου γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με όποιο τεχνικό μέσο κρίνεται πρόσφορο.
 • γ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών το αργότερο εντός δεκαέξι (16) μηνών από την εφαρμογή του, με την εξαίρεση των πρωτότυπων που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 2, για τα οποία ισχύουν διαφορετικές χρονικές προθεσμίες.
 • 2.1. Η προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση ενός πρωτότυπου συνόλου εκτελείται από τον κύριο του συνόλου και κατ’ εξαίρεση από:
 • α) άλλη δημόσια αρχή, με έγγραφη συναίνεση του κυρίου, η οποία κοινοποιείται στον ΟΚΧΕ
 • β) τρίτο, στο πλαίσιο σύμβασης, η οποία κοινοποιείται στον ΟΚΧΕ
 • Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος εξασφαλίζει την απόκτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα γεωχωρικά δεδομένα.
 • 2.2. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να αξιοποιήσει ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων το λαμβάνει από τον κύριό του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρο 19
 • 2.3. Σε περίπτωση που ο κύριος ενός συνόλου δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, η ΕΘΕΓ δύναται να ορίσει άλλη δημόσια αρχή ως κύριο του συνόλου.
 • 2.4. Οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των κυρίων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται με απόφαση της ΕΘΕΓ κατ΄εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.

3. Ο ΟΚΧΕ τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τους κυρίους τους, τον οποίο διαθέτει προς όλες τις δημόσιες αρχές μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ο κατάλογος τηρείται ενήμερος με στοιχεία που αποστέλλουν τα ΚΟΣΕ.

4. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσημα αντίγραφα του ίδιου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δημόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό διαφόρων δημόσιων αρχών, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μόνο για το πρωτότυπο σύνολο.

5. Η ΕΘΕΓ ορίζει σύνολα γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς («γεωχωρικά δεδομένα αναφοράς»), τα οποία αποτελούν τη βάση για την παραγωγή άλλων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων δημόσιων αρχών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια και συμβατότητα μεταξύ τους για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης. Τα γεωχωρικά δεδομένα αναφοράς, όπως ορθοφωτοχάρτες, οδικό δίκτυο και διευθύνσεις, κτλ, καθορίζονται στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας.

6. Η ΕΘΕΓ ορίζει υπηρεσίες επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων («γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς») οι οποίες αξιοποιούνται για την παραγωγή και ενημέρωση πρωτότυπων συνόλων χωρικών δεδομένων. Οι γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς, όπως γεω-κωδικοποίησης, αντίστροφης γεω-κωδικοποίησης, κτλ, καθορίζονται στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας.

7. Όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους διατίθενται με εναρμονισμένους όρους διάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας.

 • Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο (2β) είναι πιθανόν μη επαρκές καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο όγκος των δεδομένων καθώς και ο τρόπος δόμησής τους δύναται να απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Προτείνεται να καθοριστεί μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης δεκαπέντε (15) ημερών.

 • Ο κατάλογος του ΟΚΧΕ πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαθέσιμος σε όλους (και σε τρίτους, όχι μόνο στο δημόσιο) μέσω της ιστοσελίδας του.

 • 30 Ιουνίου 2010, 11:25 | Μιχάλης Βαΐτης

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 το «πρωτότυπο σύνολο» να αντικατασταθεί με το «σύνολο αναφοράς» (μετάφραση του reference).

  Ακόμα, οι κύριοι των γεωχωρικών δεδομένων θα ήταν σκόπιμο να ορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, μετά από πρόταση της ΕΘΕΓ.

 • 29 Ιουνίου 2010, 17:06 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Η ύπαρξη ενός μόνο φορέα που θα αναλαμβάνει την αρχική προμήθεια κλπ είναι θετική. Το ποιος θα είναι ο φορέας αυτός θα αποφασίζεται από την ΕΘΕΓ

 • 28 Ιουνίου 2010, 14:11 | Γιώργος. Καλαντζόπουλος

  Το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου αναφέρεται στον ορισμό των «πρότυπων συνόλων». Όμως ήδη ο νόμος ορίζει ποίος παράγει και διαθέτει σήμερα τουλάχιστον το σύνολο των θεσμικών χωροαντικειμένων, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να καθοριστούν με απόφαση της ΕΘΕΓ, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο.

  Ήδη ο νόμος προβλέπει ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να ορίζει τις «αρχαιολογικές περιοχές», τις «δασικές περιοχές», τις «οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές», την «γραμμή γιαλού και παραλίας», τους «κοινόχρηστους» και «κοινωφελείς» χώρους. Αυτό που απομένει είναι να εξασφαλιστεί η ορθή απόδοση της χωρικής ταυτότητας αυτών των αντικειμένων σε ψηφιακή μορφή κατά την διαδικασία της παραγωγής τους και να καθοριστούν οι κανόνες διαλειτουργικότητας και διάθεσης αυτής της πληροφορίας.

  Τα «γεωγραφικά δεδομένα αναφοράς» θα πρέπει να ορισθούν μάλλον περισσότερο ως απεικονίσεις του φυσικού– πραγματικού χώρου (χαρτογραφικά υπόβαθρα) πάνω στα οποία προβάλλονται τα «χωροαντικείμενα» για να αποκτήσουν «αναγνωρισιμότητα», παρά ως «δεδομένα που αποτελούν την βάση για παραγωγή άλλων συνόλων χωρικών δεδομένων.

  Ως γνωστόν, τα «πρωτότυπα σύνολα» για μια υπηρεσία του δημοσίου αποτελούν «γεωγραφικά δεδομένα αναφοράς» για μια άλλη στο βαθμό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων συνόλων χωρικών δεδομένων. Για παράδειγμα, οι αρχαιολογικές ζώνες ή οι δασικές εκτάσεις μπορεί να θεωρούνται «πρωτότυπα σύνολα» για το Υπουργείο πολιτισμού και για τα δασαρχεία αντίστοιχα, όπως είναι «γεωγραφικά δεδομένα αναφοράς» για τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ που ασχολούνται με τον «πολεοδομικό σχεδιασμό» αφού χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων συνόλων χωρικών δεδομένων, όπως αυτών που καταγράφουν τα σχέδια ένταξης μιας περιοχής σε σχέδιο πόλης.

 • 26 Ιουνίου 2010, 09:03 | Σαλαχώρης Μιχάλης

  Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η λέξη «δύναται» στην φράση «… δύναται να υπάρχει μόνον ένας δημόσιος φορέας..», ίσως προκαλέσει ασάφειες σχετικά με την διαχείριση κλπ ενός συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων και να δημιουργήσει δυσχέρειες στον καθορισμό του «κυρίου», όπως προβλέπεται στην επόμενη πρόταση της ίδιας παραγράφου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να καταργηθεί η παραπάνω λέξη
  Στην παράγραφο 2, σημείο 2.1, ορίζεται η διαδικασία προμήθειας, παραγωγής και επικαιροποίησης ενός πρωτότυπου συνόλου. Στα σημεία 2.1.α και 2.1.β ορίζεται ότι και κάποιος τρίτος μπορεί να πραγματοποιεί τις διαδικασίες αυτές. Στο αμέσως επόμενο σημείο αναφέρεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο «κύριος» διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα παραπάνω δεδομένα. Όμως δεν περιγράφεται πουθενά η διαδικασία διάθεσης των δεδομένων που θα έχουν μερικώς επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των σημείων 2.1.α ή και 2.1.β, δηλαδή από τον «κύριο» ή από τους τρίτους;
  Στην παράγραφο 5 εισάγεται ο όρος «γεωχωρικά δεδομένα αναφοράς». Επειδή όλα τα γεωχωρικά δεδομένα είναι μεταβλητά στον χρόνο, άλλα πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα, όπως π.χ. οι ορθοφωτοχάρτες και οι διευθύνσεις, προτείνεται, αυτά, να συνοδεύονται και από ημερομηνία (epoch)