Άρθρο 30 & 31

Άρθρο 30

Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται.

Άρθρο 31 – Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν.

Τα παραρτήματα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο κοινοτικό δίκαιο.

Τα παραρτήματα περιλαμβάονται στο : Νομοσχέδιο INSPIRE (2901)

  • 30 Ιουνίου 2010, 22:15 | N.Zαχαριάς

    Στο πνεύμα του σχολίου μου για το άρθρο 27, παρ.8, θεωρώ σκόπιμη την εξαίρεση απο την κατάργηση των διατάξεων του Ν.2308/95