Άρθρο 15 – Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

1. Ο ΟΚΧΕ έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής ΕΠΥΓΠ).

2. Η ΕΠΥΓΠ προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στο Άρθρο 14 και ενσωματώνει ή παρέχει πρόσβαση με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε υπηρεσίες της παραγράφου 1, σημεία γ, δ και ε του ίδιου Άρθρου, άλλων δημόσιων αρχών και τρίτων, καθώς και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 19

3. Η ΕΠΥΓΠ εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των πληροφοριών που περιλαμβάνει και την κατά περίπτωση πιστοποίηση και ασφαλή διασύνδεση των χρηστών σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο.

4. Η ΕΠΥΓΠ περιλαμβάνει υπηρεσία καταλόγου για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ΚΟΣΕ Η πρόσβαση στον κατάλογο είναι δυνατή μόνο από τα ΚΟΣΕ των δημόσιων αρχών.

5 Η ΕΠΥΓΠ είναι διαθέσιμη σε τρίτους, μετά από σχετικό αίτημά τους, με την προϋπόθεση ότι τα σύνολα και οι υπηρεσίες των γεωχωρικών τους δεδομένων, τηρούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

6. Ο ΟΚΧΕ, μέσω της ΕΠΥΓΠ, προσφέρει επιπλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • α. κατά περίπτωση αρωγή δημοσίων αρχών για την παραγωγή μεταδεδομένων
  • β. κατά περίπτωση αρωγή δημοσίων αρχών για το μετασχηματισμό δεδομένων
  • γ. κατά περίπτωση φιλοξενία σε γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΚΧΕ μεταδεδομένων και δεδομένων

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτημα της δημόσιας αρχής και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ..