Άρθρο 14 – Υπηρεσίες

1. Για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων για τα οποία δημιουργούνται μεταδεδομένα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο ΟΚΧΕ δημιουργεί, συντονίζει και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τα Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ), μέσω της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 14, δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • α) υπηρεσίες εξεύρεσης, που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων,
 • β) υπηρεσίες απεικόνισης, που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση/σμίκρυνση, τη μετακίνηση ή την υπέρθεση ορατών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων,
 • γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση αντιγράφων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων ή μερών τους και εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά,
 • δ) υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατό το μετασχηματισμό των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας,
 • ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση (προσφυγή σε) υπηρεσιών δεδομένων.

Οι υπηρεσίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και προσιτές μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης:

 • α) λέξεις-κλειδιά,
 • β) ταξινόμηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών,
 • γ) ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων,
 • δ) βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο Άρθρο 16,
 • ε) γεωγραφική τοποθεσία,
 • στ) όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους,
 • ζ) δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

3. Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού της παραγράφου 1 στοιχείο δ) συνδυάζονται με τις άλλες υπηρεσίες της εν λόγω παραγράφου κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 976/2009 που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ..

4. Με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών καθορίζονται:

 • α) Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες για την ένταξη μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
 • β) Τα τεχνικά μέσα για να έχουν τα μεταδεδομένα, τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και οι υπηρεσίες που εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ μόνιμη και σταθερή απόθεση και διατήρηση.
 • 30 Ιουνίου 2010, 00:23 | Νίκος Αλεξανδρής

  (…συνέχεια στο σχόλιο «30 Ιουνίου 2010, 00:33»)

  Μπορεί να προστεθούν λοιπόν υπηρεσίες ανοιχτής συζήτησης, «διάδρασης με το κοινό».


  Ο σύνδεσμος που δεν φαίνεται στο προηγούμενο σχόλιο είναι:
  http://tilaphos.blogspot.com/2009/02/gis-corine.html

 • 30 Ιουνίου 2010, 00:33 | Νίκος Αλεξανδρής

  Πριν από ένα χρόνο (Φεβρουάριος 2009), ο ΟΚΧΕ αγνόησε ερωτήσεις σχετικές με την άδεια χρήσης και (υπερ-)τιμολόγησης του «ελληνικού» χάρτη CORINE στην τιμή των ~7000.- ευρώ τη στιγμή που όλα τα δεδομένα CORINE (σε όλες τις μορφές) διατίθενται δωρεάν καθ’ ότι είναι χαρακτηρισμένα ως δημόσια δεδομένα.

  Την αδιαφορία εισέπραξαν ακόμη και μηνύματα τα οποία ήταν (από και) προς την κα. Ana Sousa (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος) και συγχρόνως carbon-copy με αποδέκτη υπάλληλο σε κάποιο τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (κατάληξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης: @nfp-gr.minenv.gr) και τον ίδιο τον ΟΚΧΕ (hemcosup@otenet.gr).

  [Tο «ιστορικό» της προσπάθειας ανάδειξης του χάρτη CORINE και συγκεκριμένες αναφορές στην επικοινωνία με τον ΕΟΠ υπάρχουν στο αρχείο του blog «Τήλαφος» [1].]

  Η «πολιτική» του ΟΚΧΕ να μην απαντά σε ερωτήσεις ενός απλού πολίτη, όσο και η μη αναφορά στον ΕΟΠ, ο οποίος διαθέτει δωρεάν τα δεδομένα, είναι αντίθετη με κάθε έννοια διαφάνειας και δημοκρατίας. Συν τοις άλλοις, είναι και αντι-παραγωγική.

  Ωστόσο, δεν αναφέρω τα παραπάνω με διάθεση στεγνής, αρνητικής κριτικής. Κάθε άλλο.

  – Πρώτον, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τι πράξαμε ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον.

  – Δεύτερον, για να υπενθυμίσω ότι οφείλει το εν λόγω νομοσχέδιο να δώσει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία των αρχών/υπηρεσιών με το «κοινό». Να βελτιωθεί και να προστατευτεί η «διάδραση» των αρμόδιων οργάνων/αρχών με το κοινό, με τον οποιονδήποτε απλό πολίτη από την οποία (διάδραση) θα τροφοδοτηθούν καινοτόμες ιδέες, η παραγωγικότητα, πολλές πρακτικές λύσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

  (Ας μου επιτραπούν επιπλέον γενικευμένα σχόλια)

  Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ουσιαστική «διάδραση» με το κοινό; Οι γεωγραφικά σημασμένες πληροφορίες είναι περισσότερο σημαντικές απ’ όσο φαντάζεται η πλειοψηφία των απλών χρηστών ή ακόμη και αυτών των νομοθετών που δεν έχουν (ίσως/όμως) ολοκληρωμένη τεχνική άποψη. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (σχεδόν) σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, θεωρητικούς και πρακτικούς και βέβαια άμεσα, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί δηλαδή η χρήση τους να βελτιώσει τη ζωή όλων μας συλλογικά και ατομικά (μια αμφίδρομη θετική σχέση).

  Η επικοινωνία λοιπόν με το κοινό (θα πρέπει να) είναι επιθυμητή (και να μην θεωρείται υποχρέωση). «Αρχές» και πολίτες πρέπει να κατανοήσουμε την υπόστασή των («Αρχών») ως διαχειριστές που οργανώνουν δεδομένα και υπηρεσίες, έξω από καθαρά κερδοσκοπικές πρακτικές που, συχνά, αντιμετωπίζουν τις ερωτήσεις απλών πολιτών ως «δουλειά» ή αίτημα προς «απολογία» τους (όταν πρόκειται για δημόσια κριτική).

  Το νομοσχέδιο θα είναι επιτυχημένο αν κατορθώσει να συλλάβει και να αναδείξει κατά το δυνατόν περισσότερο την πραγματική αξία των πάσης φύσεως γεω-αναφερμένων δεδομένων με το να υποστηρίξει την ευρεία χρήση τους από το κοινό.


  [1]

 • Στα κριτήρια αναζήτησης δεν αναφέρεται η αναζήτηση με κλειδί τις συντεταγμένες, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε γεωχωρικού συστήματος δεδομένων. Ένα παράδειγμα τέτοιας αναζήτησης (επί χάρτου) είναι οι χάρτες του «Καλλικράτη» που αναρτώνται στο ΥΠΕΣ.

  Προτείνεται στα κριτήρια αναζήτησης της παραγράφου 2, «Άρθρο 14 – Υπηρεσίες» να συμπληρωθεί το στοιχείο:

  «* α1) συντεταγμένες»

 • 28 Ιουνίου 2010, 15:56 | Γιώργος. Καλαντζόπουλος

  Η χρηστικότητα της «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» αφορά εκτός από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Όμως αυτή η χρηστικότητα των υπηρεσιών έχει άμεση σχέση με την οργάνωση των δεδομένων. Για παράδειγμα, για την ποιότητα των υπηρεσιών «εξεύρεσης» έχει σημασία να διευκρινιστεί τι σημαίνει αναζήτηση μέσω «γεωγραφικής τοποθεσίας». Η αναζήτηση αυτή μπορεί να σημαίνει δύο διαφορετικά πράγματα:

  1. Αναζήτηση με μια λέξη – κλειδί που αφορά κάποιο «τοπωνύμιο»
  2. Αναζήτηση με βάσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες – στην πιο απλή περίπτωση – ενός σημείου Σ(Χ,Υ)

  Η βασική διαφορά είναι ότι η δεύτερη αναζήτηση απαιτεί οργάνωση των δεδομένων σε «χωρικές βάσεις δεδομένων» ενώ η πρώτη όχι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις προδιαγραφές και τον τρόπο οργάνωσης των αρχείων που θα πρέπει να διατηρούν οι υπηρεσίες που παράγουν τα δεδομένα, όπως επίσης για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα δύνανται να παρέχουν. Είναι προφανές ότι η παροχή υπηρεσιών χωρικής αναζήτησης μέσω συντεταγμένων προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη χρηστικότητα.

  Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει μάλιστα να διατίθενται ως web services. Στην πιο απλή μορφή τους θα μπορούν να είναι ερωτήματα του τύπου: [Σ(Χ,Υ) , Χωροαντικείμενο, χρονική στιγμή], Π.χ. Με την χρήση μιας παρόμοιας υπηρεσίας θα παίρναμε απάντηση αν ένα σημείο του πραγματικού είναι εντός αρχαιολογικής ζώνης σήμερα, ή εντός μιας δασικής περιοχής το 1980, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε λήψη και χρήση δεδομένων.