Άρθρο 7 – Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

1. Αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζεται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Ειδικότερα, ο ΟΚΧΕ αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος νόμου τις ακόλουθες κυρίως αρμοδιότητες:

 • α) υποβάλλει προτάσεις, γνωμοδοτεί και εν γένει υποστηρίζει και συνεπικουρεί την ΕΘΕΓ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
 • β) εκπονεί και εισηγείται στην ΕΘΕΓ την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» καθώς και τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των εν λόγω κειμένων,
 • γ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται και εποπτεύει την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 14
 • δ) αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE),
 • ε) συντονίζει τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραγωγή και την τήρηση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ, μέσω των εκπροσώπων των Κομβικών Σημείων Επαφής που αναφέρονται στο Άρθρο 8..
 • στ) δημιουργεί σύστημα διασφάλισης της αξιοπιστίας και της ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και της συμβατότητας με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών,
 • ζ) διασφαλίζει τη συμμετοχή στην ΕΥΓΕΠ τρίτων παραγωγών γεωχωρικών πληροφοριών και παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και των χρηστών,
 • η) οργανώνει την ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας στις δημόσιες αρχές και στο κοινό σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ,
 • θ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΘΕΓ στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών,
 • ι) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή του νόμου καθώς και τις λοιπές εκθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τις υποβάλλει στην ΕΘΕΓ,
 • ια) συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ,
 • ιβ) εισηγείται στην ΕΘΕΓ τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντα νόμου

2. Ο ΟΚΧΕ, για την υποστήριξη του έργου του συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας με συμμετοχή κατά περίπτωση:

 • α) των ΚΟΣΕ των δημοσίων αρχών
 • β) άλλων εκπροσώπων δημοσίων αρχών
 • γ) επιστημόνων και ειδικών σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης γεωπληροφορίας
 • δ) παραγωγών χωρικών πληροφοριών και παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας δημοσίων αρχών ή τρίτων
 • ε) χρηστών γεωχωρικών πληροφοριών

3. Η συγκρότηση των ομάδων εργασίας γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των ομάδων εργασίας, το αντικείμενο εργασιών τους, το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την λειτουργία τους.

 • 30 Ιουνίου 2010, 11:11 | Μιχάλης Βαΐτης

  Στο στοιχείο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, η λέξη «τήρηση» δεν είναι σαφές αν αναφέρεται στη «διατήρηση» (μόνιμη αποθήκευση) ή στην «επικαιροποίηση» (ενημέρωση).

  Στο στοιχείο στ) της παραγράφου 1 η λέξη «δικτυακών» είναι περιττή.

 • 30 Ιουνίου 2010, 00:14 | Δημήτρης Τρικαλινός

  Συμφωνώ με το σχόλιο «ότι στο άρθρο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στα εδάφια της παραγράφου 1, π.χ στο α ή το β, η (λογικά αναμενόμενη) υποχρέωση – δέσμευση του ΟΚΧΕ να ακολουθεί τις στρατηγικές κατευθύνσεις που χαράζει η ΕΘΕΓ (αρ. 5, παραγρ. 1 και 2)».
  Επίσης σημειώνεται ότι ο ΟΚΧΕ αποτελεί φορέας που διαθέτει ένα σημαντικό πλήθος συνόλων γεωχωρικών δεδομένων. Ποιος θα ελέγχει την συμμόρφωση των δεδομένων που διαθέτει ο ΟΚΧΕ στις προδιαγραφές του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών; Μήπως οι ομάδες εργασίας που θα συγκροτεί και θα ελέγχει ο ίδιος; Είναι γεγονός ότι με το νομοσχέδιο αυτό το ΟΚΧΕ αναλαμβάνει σημαντικές υποχρεώσεις και είναι αμφίβολο εάν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και τα στενά χρονικά περιθώρια. Η τυχόν αδυναμία του ΟΚΧΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του θα εκθέσει την Ελλάδα παρόλα που ήδη είναι εκτεθειμένη λόγο της καθυστέρησης συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας και των σχετικών κανονισμών.
  Το κρίσιμο σημείο του εγχειρήματος αποτελεί η δυνατότητα έγκυρης διάγνωσης των προβλημάτων και της λήψης σχετικών μέτρων επίλυσης τους. Εκτιμώ σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης μόνιμου σχήματος (π.χ. επιτροπή εμπειρογνωμόνων) που θα επικουρεί την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας για την άσκηση του ελέγχου στις εισηγήσεις και εκθέσεις που θα συντάσσονται από το ΟΚΧΕ και θα ασκεί καθήκοντα που θα βοηθούν στην έγκυρη διάγνωση και επίλυση των προβλημάτων.

 • 29 Ιουνίου 2010, 22:25 | Κατερίνα Ρωμαΐδου

  Επειδή η αναγκαιότητα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των αρμοδίων φορέων δεν επισημαίνεται σε κανένα άρθρο του
  νόμου προτείνω να περιληφθεί παράγραφος στο άρθρο 7 , στις αρμοδιότητες του ΟΚΧΕ , που να αναφέρει την αρμοδιότητά του
  στην ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την οδηγία Inspire καθώς και τον σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα τα υλοποιήσουν άλλοι φορείς όπως ΕΚΔΔ , ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ .
  Αυτή η ανάγκη εκπαίδευσης των παραγωγών, των διαχειριστών αλλά και των χρηστών της (γεω)χωρικής πληροφορίας θα πρέπει να προωθείται και από τα ΚΟΣΕ σε επίπεδο φορέα παραγωγής της.

 • 29 Ιουνίου 2010, 17:41 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Κατά τη γνώμη μου η συμμετοχή επιστημόνων στις ομάδες εργασίας του ΟΚΧΕ όταν αυτοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι αμοιβόμενη (παρ 2)

 • 25 Ιουνίου 2010, 09:33 | Ευάγγελος Λιβιεράτος

  Στο άρθρο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στα εδάφια της παραγράφου 1, π.χ στο α ή το β, η (λογικά αναμενόμενη) υποχρέωση – δέσμευση του ΟΚΧΕ να ακολουθεί τις στρατηγικές κατευθύνσεις που χαράζει η ΕΘΕΓ (αρ. 5, παραγρ. 1 και 2).