Άρθρο 26

Το άρθρο 4 «Προϊστάμενος Υπηρεσιών» του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Στον ΟΚΧΕ συνίσταται μία θέση υπαλλήλου με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του ΟΚΧΕ και προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες του. Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

2. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και μεγάλη εμπειρία. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Συνίσταται θέση αναπληρωτή προϊσταμένου, με βαθμό 2ο των ειδικών θέσεων ο οποίος αναπληρώνει τον προϊστάμενο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΧΕ μετά από γνώμη του προϊσταμένου.

4. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα. Καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ανατίθενται σε υπάλληλο του ΟΚΧΕ, που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στη θέση του υπαλλήλου από την οποίαν προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος».