Άρθρο 13 – Δεδομένα

1. Το σχήμα, τα συστήματα συντεταγμένων και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες που θα ακολουθούν τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθορίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.