Άρθρο 6 – Σύνθεση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας

1. Η ΕΘΕΓ αποτελείται από τα εξής μέλη:

 • α) Τον Πρόεδρο που έχει την ιδιότητα του υπουργού και ορίζεται από τον Πρωθυπουργό
 • β) το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • γ) το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • δ) το Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 • ε) το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
 • του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • στ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
 • ζ) το Διοικητή της ΓΥΣ, το Διοικητή της ΕΜΥ και το Διοικητή της ΥΥΣ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • η) το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και
 • θ) τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού
 • του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • ι) το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • ια) το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • ιβ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
 • ιγ) τον Προϊστάμενο ή άλλο ορισμένο εκπρόσωπο του Γραφείου του Πρωθυπουργού
 • ιδ) το Νομικό Σύμβουλο Διοίκησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Στο Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και

 • α. άλλοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας τους,
 • β. εξειδικευμένοι επιστήμονες ή αντίστοιχοι επιστήμονες δημόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως
 • γ. εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των συλλογικών οργάνων τους.

3. Η ΕΘΕΓ συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Τη γραμματειακή του υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών του παρέχει ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

4. Για τη συμμετοχή στην ΕΘΕΓ δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

5. Η ΕΘΕΓ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. Η ΕΘΕΓ συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδου ή μέλους της ΕΘΕΓ να παρευρίσκεται σε κάποια συνεδρίαση μπορεί να ορίζει προς τούτο τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

 • Κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα εισηγήσεων προς την ΕΘΕΓ περισσότερων φορέων. Με βάση αυτή την παραδοχή προτείνεται η συμμετοχή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ καθώς:
  α) διαθέτει σύγχρονο χαρτογραφικό υλικό για το σύνολο της χώρας υψηλής χωρικής ανάλυσης και γεωμετρικής ακρίβειας,
  β) διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των επιμέρους διαδικασιών που αφορούν στην παραγωγή χωρικών δεδομένων: προδιαγραφές, επίβλεψη, επεξεργασία, αποθήκευση, οργάνωση, διάθεση, υλικοτεχνική υποδομή,
  γ) διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων ανεξαρτήτως πλατφόρμας και της δημιουργίας σύγχρονων λογισμικών διαδικτυακής διάθεσης σε κάθε ενδιαφερόμενο,
  δ) παρέχει ήδη υπηρεσίες προς το Δημόσιο και το κοινό βασιζόμενες σε ανοικτά πρότυπα,
  ε) έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία σύνθετα έργα διαδικτυακής συλλογής χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας μεγάλων απαιτήσεων, όπως η συλλογή δηλώσεων Κτηματολογίου στο 2008.

 • 30 Ιουνίου 2010, 18:11 | N.Zαχαριάς

  Κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή στην επιτροπή αυτή του υπευθύνου της σχετικής επιτροπής του ΤΕΕ.

 • Πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των καταξιωμένων επιστημόνων.

 • Στην ΕΘΕΓ πρέπει να συμμετέχουν και κάποιοι καταξιωμένοι επιστήμονες, με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα.

 • 30 Ιουνίου 2010, 11:58 | Μιχάλης Βαΐτης

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 να προστεθεί στοιχείο δ) «εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων στον τομέα της γεωπληροφορικής».

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 να προστεθεί στοιχείο ε) «εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωπληροφορικής».

 • 29 Ιουνίου 2010, 17:02 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Η ΕΘΕΓ διαμορφώνεται σε ένα δύσκαμπτο όργανο και πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
  Στο όργανο αυτό πρέπει να συμμετέχει ως παρατηρητής το ΤΕΕ

 • Ως γνωστόν το ΙΓΜΕ είναι θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα Γεωεπιστημών. Διαχειρίζεται ένα τεράστιο όγκο χωρικών δεδομένων σχετικά με τις Γεωεπιστήμες. Τα χωρικά αυτά δεδομένα απαιτούνται στο σύνολο των μεγάλων τεχνικών έργων της χώρας, στις μελέτες περιβάλλοντος, στη διαχείριση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, στη διαχέιριση διάφορων καταστροφικών φαινομένων, σε ενεργειακά θέματα και σε θέματα ορυκτών πόρων. Πρέπει να σταματήσει η εντύπωση πια, ότι το ΙΓΜΕ κάνει μόνο γεωλογικές χαρτογραφήσεις. Επειδή λοιπόν από τη σύνθεση της επιτροπής, προκύπτει μία άνιση μεταχείριση του ΙΓΜΕ, το οποίο διαχειρίζεται πολύ περισσότερη χωρική πληροφορία αλλά και πολύ πιο σημαντική για την Εθνική μας Οικονομία από άλλους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή, πιστεύω ότι δικαιωματικά θα πρέπει να συμμετέχει στην ΕΘΕΓ, ο Γενικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος του ΙΓΜΕ.

 • 26 Ιουνίου 2010, 07:34 | Σαλαχώρης Μιχάλης

  Διαπιστώνεται μία ετεροβαρής σύνθεση της ΕΘΕΓ από την οποία λείπουν δύο εξαιρετικά βασικές οργανωτικές μονάδες παραγωγής και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων της χώρας μας, τα οποία αποτελούν την βασική υποδομή πάνω στις οποίες θεμελιώνονται άλλες: της Κτηματολογίου Α.Ε., που διαχειρίζεται τα πολύ υψηλής ανάλυσης γεωχωρικά δεδομένα, και του ΙΓΜΕ, που διαχειρίζεται ένα εξαιρετικά ευρύ σύνολο γεωδεδομένων από την επιφανειακή γεωλογία έως τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες.
  Προτείνω ο Πρόεδρος της Κτηματολογίου Α.Ε. και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ να προστεθούν στον κατάλογο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 • 25 Ιουνίου 2010, 09:39 | Ευάγγελος Λιβιεράτος

  Πέραν των γενικότερων επιφυλάξεων, σχετικά με τη δυσκαμψία και πολυπλοκότητα που διαμορφώνεται (όπως π.χ. η διαιώνιση του πλήθους της συναρμοδιότητας, που αναβάλλει, μεταθέτει και ακυρώνει τελικά τις αποφάσεις) όπως διατυπώνω σε άλλο σημείο της διαβούλευσης, μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις για το άρθρο αυτό:
  Η πρόβλεψη και μόνο του ορισμού εκπροσώπων των μελών της επιτροπής (βλ. παράγραφο 5) θα οδηγήσει με ακρίβεια στην υποβάθμισή της, όπως η πείρα διδάσκει…
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 υποχρεωτική παροχή γραμματειακής υποστήριξης και τήρηση των πρακτικών από τον ΟΚΧΕ, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει, όπως επίσης η πείρα διδάσκει…
  Αν ακολουθηθεί τελικά το, κατά τη γνώμη μου, ευάλωτο σχήμα που προτείνεται στο νομοσχέδιο, προτείνεται η γραμματειακή και τεκμηριωτική ανεξαρτησία της ΕΘΕΓ.