Άρθρο 21 – Περιορισμοί στην πρόσβαση

1. Κατά παρέκκλιση από το Άρθρο 18 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση του κοινού σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

2. Κατά παρέκκλιση από το Άρθρο 18 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση του κοινού σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε) όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να:

 • α) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δημόσιων αρχών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 • β) επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,
 • γ) παρεμποδίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,
 • δ) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, όταν το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τον εμπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,
 • ε) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημοσίων αρχών ή τρίτων,
 • στ) παραβιάζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή/και αρχείων που αφορούν σε φυσικό πρόσωπο, εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας προβλέπεται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο και όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών,
 • ζ) προσβάλει τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών,
 • η) θέτει σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

3. Ο περιορισμός στην πρόσβαση των μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών μιας δημόσιας αρχής, καθώς και ο προσδιορισμός των όρων της πρόσβασης, γίνεται με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΕΘΕΓ και τον ΟΚΧΕ.

4. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον δεν μπορεί να περιορίζεται κατ΄ επίκληση της παραγράφου 2 στοιχεία α), δ), στ), ζ) και η).

5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ), τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν.

 • 28 Ιουνίου 2010, 22:35 | Δογάνης Θάνος

  Στα πλαίσια της ΕΘΕΓ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμοδίων Υπουργείων (Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη) ποια δεδομένα είναι κρίσιμα για τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα. Κάποια χρονική στιγμή σύντομα πρέπει να λήξει το φαινόμενο της απαλοιφής του κτηρίου της ΛΑΕΔ, της παραλίας της Νέας Χιλής και του camping στην Αλεξανρούπολη που εκτός του ότι δεν κρύβει αντίθετα βοηθά όποιον θέλει να εντοπίσει εύκολα όλες τις περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος.