Άρθρο 22 – Ενημέρωση Επιτροπής Ε.Κ.

1. Ο ΟΚΧΕ παρακολουθεί την υλοποίηση και τη χρήση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και καθιστά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Επιτροπή Ε.Κ. και στο κοινό επί μονίμου βάσεως.

2. Ανά έτος και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2011, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην ΕΘΕΓ έκθεση με συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι:

  • α) του τρόπου συντονισμού των παρόχων του δημόσιου τομέα και των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης με τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας,
  • β) της συμβολής δημόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισμό της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,
  • γ) τη χρήση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,
  • δ) συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών,
  • ε) του κόστους και των ωφελημάτων από την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2007/2/Ε.Κ.

3. Ανά τριετία και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2013, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή Ε.Κ. έκθεση εγκεκριμένη από την ΕΘΕΓ με τα περιεχόμενα της παραγράφου 2.