Άρθρο 20 – Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους

1. Τα μεταδεδομένα, γεωχωρικά δεδομένα των δημόσιων αρχών και τα σύνολα τους διατίθενται σε τρίτους:

 • α. για μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης
 • β. για εμπορική χρήση, με τέλη και με κατάλληλη άδεια χρήσης

2. Οι υπηρεσίες των δημοσίων αρχών που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης

3. Οι υπηρεσίες των δημοσίων αρχών που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία γ) διατίθενται σε τρίτους:

 • α. για μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης
 • β. για εμπορική χρήση, με τέλη και με κατάλληλη άδεια χρήσης

4. Οι υπηρεσίες των δημοσίων αρχών που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) διατίθενται σε τρίτους αποκλειστικά για εμπορική χρήση, με τέλη και με κατάλληλη άδεια χρήσης.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σημείο α, είναι δυνατό μια δημόσια αρχή να επιβάλει τέλη για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτει αποκλειστικά για την αναπαραγωγή και διάθεσή τους προς τρίτο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή και ειδικά για το σκοπό παράδοσης των γεωχωρικών δεδομένων.

6. Σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών απεικόνισης που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) δύνανται να είναι σε μορφή που αποτρέπει τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

7. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 14 πρέπει να διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 39/2001 (ορισμός υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου).

8. Οι άδειες χρήσης, ο προσδιορισμός του περιεχομένου της εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης, καθώς και τυχόν τέλη που προβλέπονται κατά περίπτωση στο παρόν άρθρο, καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο για όλες τις δημόσιες αρχές. Όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων μαζί με μια εύλογη απόδοση επενδύσεως, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηματοδότησης των δημοσίων αρχών που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά περίπτωση.

 • 30 Ιουνίου 2010, 21:11 | Νίκος Αλεξανδρής

  @29 Ιουνίου 2010, 19:27 | Σίμος

  – Η λέξη «δωρεάν» _καλώς_ δεν αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο (παρά μόνο στα σχόλια).

  – Το «χωρικά» εξειδικευμένο ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα λογισμικό έχει ταυτότητα και σπίτι:

  http://www.osgeo.org/

  Γνωρίζω ότι υπάρχουν και αρκετοί έλληνες χρήστες OSGeo. Μάλιστα υπάρχει ήδη (με μηδαμινή έως τώρα δυστυχώς «κίνηση» σχετική δημόσια λίστα:

  http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/greek

 • Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες των δημοσίων αρχών του Άρθρου 14 παράγραφοι 1α και 1β διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης των υπηρεσιών αυτών είναι πολύ σημαντικό και επιβαρύνει τον φορέα που τις προσφέρει θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την πιθανή χρέωση αυτών ή χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό (κάτι τέτοιο προβλέπεται στο Άρθρο 14.2 της οδηγίας Inspire).

 • 29 Ιουνίου 2010, 19:27 | Σίμος

  Ο όρος «δωρεάν» δεν πιστεύω ότι είναι σαφής για να περιγράψει μια άδεια διάθεσης δεδομένων όπως αυτών που περιγράφονται εδώ. Το «δωρεάν» το λαμβάνουν οι χρήστες ότι παίρνουν τις πληροφορίες και δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση για οποιαδήποτε χρήση κάνουν.

  Μια σημαντική καινοτομία στο χώρο της πληροφορικής είναι το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα (http://www.ellak.gr/). Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι διαθέσιμος στον καθένα με την υποχρέωση ότι τρίτοι θα διαθέτουν πιθανές βελτιώσεις τους ως ελεύθερο λογισμικό με την ίδια άδεια. Έτσι, το λογισμικό εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στον καθένα για περισσότερη βελτίωση.

  Θα προτιμούσα τον όρο «ελεύθερη άδεια Creative Commons».

 • 29 Ιουνίου 2010, 18:03 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι εφ όσον κάποια δεδομένα έχουν παραχθεί με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού πρέπει να είναι ελεύθερα σε όλους τους πολίτες. Το κόστος της συντήρησης πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το μόνο κόστος που πρέπει να χρεώνεται ο πολίτης είναι το κόστος του CD που θα αντιγραφούν τα δεδομένα.

 • 29 Ιουνίου 2010, 09:31 | Νίκος Αλεξανδρής

  Παράκληση προς τους ιθύνοντες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα προηγούμενα σχόλια.

  Το «κλείδωμα» όλων των (γεω-)δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς δεν είναι μόνο τροχοπέδη για την καινοτομία. Σχετίζεται επιπλέον με την γενικευμένη και βαθιά ριζωμένη οπισθοδρομική νοοτροπία του «(κατ)έχω δεδομένα, άρα μπορώ να πλουτίσω».

  Η νοοτροπία αυτή, η οποία (δυστυχώς) διέπει ιδιώτες, δημόσιους λειτουργούς και μια μεγάλη μερίδα του Ακαδημαϊκού χώρου, έχει υποστηρίξει τον εγκλωβισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του σε αδιαφανείς φαύλους κύκλους και αναξιοκρατικές πρακτικές.

  Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι σύσσωμη η Πολιτεία και οι Πολίτες, οφείλουμε να εμπεδώσουμε ότι σημασία δεν έχει (μόνο) τι δεδομένα έχει κανείς στη διάθεσή του (διότι οι πηγές αφθονούν και πολλαπλασιάζονται ραγδαία), αλλά τι δημιουργεί κανείς με τα δεδομένα αυτά.

 • 25 Ιουνίου 2010, 15:56 | Κολυδάς Θοδωρής

  Οτι κάνει η Ordnance Survey τώρα το κάνουν επίσης και όλες οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες . Μεταξύ άλλων στον κανονισμό του WMO (Διεθνής Μετ . Οργανισμός) ορίζονται σαφώς τα δωρεάν προιόντα που πρέπει να διαθέτουν ΟΛΑ τα κράτη Μέλη (βάσει του Resolution 40) και η θέση αυτή είναι σύμφωνη και ταυτόσημη σχεδόν με την Οδηγία Inspire.
  Αναλυτικά δίνονται δωρεάν :
  i) Σε ημερήσια βάση ανά εξάωρο, δεδομένα μετεωρολογικών παραμέτρων (με την μορφή SYNOP, BUFR, η με οποιαδήποτε γενική περιγραφή ορίζει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός) και οι οποίες μετρώνται στο Κύριο Μετεωρολογικό Δίκτυο της χώρας από Σταθμούς Επιφανείας
  ii) Όλες οι διαθέσιμες μετρήσεις παρατηρήσεων από Μετεωρολογικούς Σταθμούς σχετικά με την ναυτιλία ( δεδομένα με την μορφή SHIP, BUOY, BATHY, TESAC)
  iii) Όλες οι αναφορές από παρατηρήσεις αεροσκαφών (όπως δεδομένα με την μορφή AMDAR, AIRPER κτλ.)
  iv) Όλες οι αναφορές από μετρήσεις Μετεωρολογικών Σταθμών ανώτερης ατμόσφαιρας (όπως δεδομένα με τη μορφή TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP κτλ)
  v) Όλες οι αναφορές από τους κύριους σταθμούς επιφανείας σε Εθνικό Δίκτυο οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το κλίμα ( όπως δεδομένα με τη μορφή CLIMAT/CLIMAT TEMP και CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP
  vi) Για την κάλυψη των βασικών αναγκών του πολίτη δίνονται κάθε 6ωρο δωρεάν και οι φωτογραφίες Μετεωρολογικών Δεδομένων ( με βάση όμως το Νομικό καθεστώς και τη πολιτική διάθεσης του EUMETSAT-του Ευρωπαικού Οργανισμού Μετεωρολογικών Δορυφόρων )
  Τα υπόλοιπα προιόντα κοστολογούνται και υπάρχει η ανάλογη χρέωση και αυτό κατά βάση γίνεται ώστε να υπάρχει μια εύλογη απόδοση του κόστους των ΜΥ (συντήρηση Βάσεων δεδομένων κτλ)

  Να σημειώσουμε μάλιστα οτι ελεύθερα δίνεται και η Αεροναυτική Πληροφορία βάσει ειδικών Συμβάσεων ICAO και WMO.
  Προσοχή!!! Τα δεδομένα δίνονται ελεύθερα όμως υπάρχει σαφής σύσταση προς όλους τους χρήστες ότι δεν αποτελούν και επιχειρησιακά βοηθήματα . Η αποκλειστικότητα του επιχειρησιακού τομέα ανήκει στις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες. Για να δείτε όμως στo PDA σας τα metar η τα TAF ειδικά στην Αγγλία δρασηροποιούνται πάνω απο 100 εταιρείες.
  Μακάρι να υλοποιήσουμε και εμείς σαν κράτος τέτοιες καινοτόμες ιδέες.

 • 23 Ιουνίου 2010, 19:21 | Σίμος

  Στο ΗΒ (UK) είχαν το ίδιο ζήτημα (ελεύθερη διάθεση γεωγραφικών δεδομένων;) και υπήρξε δημόσια διαβούλευση για το πως θα μπορούσαν να διαθέσουν καλύτερα τα γεωγραφικά δεδομένα που είχε στην κατοχή της η δημόσια υπηρεσία Ordnance Servey- http://www.ordnancesurvey.co.uk/ – (κάτι σαν τον αντίστοιχο εθνικό χαρτογραφικό φορέα). Το παλιό σύστημα που είχαν ήταν να πληρώνει ο καθένας σημαντικά ποσά για να έχει πρόσβαση (με περιορισμούς) στα γεωγραφικά δεδομένα.

  Η διαβούλευση στο ΗΒ ολοκληρώθηκε και η απόφαση ήταν να διατεθεί σημαντικός όγκος από γεωχωρικές πληροφορίες με ανοιχτή άδεια χρήσης. Τα δεδομένα που διαθέτουν από τον Απρίλιο 2010 είναι
  http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/apr/02/ordnance-survey-open-data

  Το βασικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης είναι ότι από γεωχωρικές πληροφορίες που απελευθερώθηκαν, η άδεια επιτρέπει την ελεύθερη χρήση ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς. Η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης και για εμπορικούς σκοπούς βοηθάει την καινοτομία. Το κείμενο της άδειας,
  http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/opendata/licence/
  και το συγκεκριμένο έγγραφο
  http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/opendata/licence/docs/licence.pdf

  Τα σημεία του σχολίου μου είναι
  1. θα επιτρέψει την καινοτομία αν η εμπορική χρήση των γεωχωρικών πληροφοριών δεν είναι ελεύθερη; (το παραπάνω άρθρο ως έχει, αναφέρει «τέλη» για εμπορική χρήση). Στο ΗΒ επέλεξαν να διαθέσουν πακέτο από γεωγραφικά δεδομένα με ελεύθερη άδεια χρήσης, ανεξάρτητα αν η χρήση είναι εμπορική ή όχι.
  2. είναι σημαντικό να καθοριστεί το είδος της άδειας. Το άρθρο αυτό δεν αναφέρει για το είδος της άδειας με αποτέλεσμα η τελική επιτυχία του έργου να μη μπορεί να καθοριστεί με το παρόν. Αυτό που έγινε στο ΗΒ είναι να γίνει επιλογή άδειας Creative Commons και αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει και εδώ.