Άρθρο 18 – Πρόσβαση σε υπηρεσίες

Ο ΟΚΧΕ παρέχει μέσω της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών πρόσβαση στις εθνικές δημόσιες αρχές, στις δημόσιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό, πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 14 παράγραφος 1