Άρθρο 144: Συνέπειες Παύσης – Απαγόρευση εκπροσώπησης

1. Ο δικηγόρος, στον οποίο έχει επιβληθεί παύση από το δικηγορικό λειτούργημα, οριστική ή προσωρινή, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, δεν επιτρέπεται να ενεργεί ή εμφανίζεται ως πληρεξούσιος ή συνήγορος ή νομικός σύμβουλος αυτοπροσώπως ή μέσω αλληλογραφίας, ενώπιον δικαστηρίων, υπηρεσιών, διαιτητικού δικαστηρίου ή άλλων ατόμων ή να διορίζει πληρεξουσίους ή μεταπληρεξουσίους.
2. Το κύρος των νομικών πράξεων του δικηγόρου δεν θίγεται από την επιβολή παύσης, εκτός αν εκείνος που εκπροσωπείται τελούσε σε γνώση της παύσης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για νομικές πράξεις που έχουν κινηθεί κατά αυτού.
3. Τα δικαστήρια οφείλουν να αποπέμπουν το δικηγόρο που παρίσταται ενώπιόν τους παρά την παύση που του έχει επιβληθεί.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:26 | Αφροδίτη Ζέππου
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι αδιανόητο να έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης και να μη θίγεται το κύρος των «νομικών» πράξεων. Εν προκειμένω πρόκειται για αντιποίηση της δικηγορίας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως.

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 18:38 | Αναστάσιος Φράγκος
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    «Το κύρος των νομικών πράξεων του δικηγόρου δεν θίγεται από την επιβολή παύσης, εκτός αν εκείνος που εκπροσωπείται τελούσε σε γνώση της παύσης αυτής» Και πως θα αποδεικνύεται η γνώση του εντολέα????