‘Αρθρο 42: Επαγγελματική προβολή

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να προσιδιάζει στο δικηγορικό λειτούργημα.
2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, εντύπων ή ηλεκτρονικών, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώπου, είτε σε τομέα δραστηριότητας, σύμφωνα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ασκησης του Δικηγορικού Λειτουργήματος.
3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει:
(α) να είναι αθέμιτη.
(β) να είναι αναληθής ή παραπλανητική.
(γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις.
(δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης.
(ε) να περιέχει ονόματα πελατών, εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους.
(στ) να προκαλεί απαξιωτικές εντυπώσεις και σχόλια στην κοινή γνώμη για το δικηγορικό λειτούργημα.
4. Δεν επιτρέπεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δημοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση με εκκρεμούσα ενώπιον της Δικαιοσύνης υπόθεση.
5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής.
6. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000€ έως 10.000€ για κάθε παράβαση, καταβάλλεται στο Ταμείο του οικείου Συλλόγου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο ως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας η ποινή του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή στους νομίμους εκπροσώπους της ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης τα πιο πάνω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

 • 18 Φεβρουαρίου 2013, 00:35 | ΑΜ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρέπει ο Δικηγορικός Σύλλογος, κάθε έτος, να ενημερώνεται για τις ιστοσελίδες των Δικηγόρων?
  Υπάρχει παρόμοια υποχρέωση σε κάποια άλλη (πολιτισμένη ή μη) χώρα του κόσμου?
  Ισχύει το ίδιο για κάποιο άλλο κλάδο?

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 12:01 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η διατύπωση της παραγράφου 3 περ. (ε) του υπό εξέταση άρθρου κρίνεται άστοχη για τους ακόλουθους λόγους:

  α) η χρήση του ονόματος του πελάτη από τον δικηγόρο για λόγους προβολής θα πρέπει να εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικηγόρου, σαφέστατα υπό τον όρο ότι ο πελάτης έχει δώσει σιωπηρά ή ρητά την συναίνεσή του. Ή εν λόγω απαγόρευση αποκτά πρακτική εφαρμογή στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο πελάτης, αφού ζητήσει την παύση της χρήσης του ονόματός του από τον δικηγόρο και δεν εισακουστεί το αίτημά του, απευθυνθεί στον οικείο Σύλλογο του Δικηγόρου διαμαρτυρόμενος για την εν λόγω συμπεριφορά. Σκόπιμο επομένως είναι να μην προβάλλεται ως κατ’ αρχήν απαγορευτική η χρήση του ονόματος και κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται κατόπιν της συναίνεσης, αλλά το αντίθετο, ήτοι: ε) «να περιέχει ονόματα πελατών χωρίς την συναίνεσή τους»

  β) η εν λόγω διάταξη θέτει σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: 1) την συναίνεση του πελάτη και 2) την δημοσίευση αποκλειστικά σε καταλόγους δικηγόρων ή εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους.

  Δεδομένου ότι το πλέον πρόσφορο (και λιγότερο επαχθές οικονομικά σε σύγκριση π.χ. με τους εθνικούς ή δικηγορικούς καταλόγους ή την προβολή σε νομικά περιοδικά) μέσο προβολής σήμερα είναι η ιστοσελίδα του δικηγόρου, κρίνεται σκόπιμο είτε να προστεθεί και η ιστοσελίδα ως επιτρεπτό μέσο χρήσης του ονόματος του πελάτη ή να καταργηθεί η περιοριστική αναφορά στα μέσα προβολής

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 22:20 | ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνω με τον Αναστσσιο Φραγκο και Κ.Ν.Καρλη

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παράγραφος 4 αποτελεί κατάλοιπο του παρελθόντος που αντιμετώπιζε φοβικά την ενημέρωση του κοινού και τον τύπο. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να απαγορεύονται οι δηλώσεις στον τύπο. Η παράγραφος αυτή, στη γενικότητά της, είναι αφενός μεν ανεφάρμοστη, αφετέρου δε προδήλως αντισυνταγματική. Επιπλέον, δεν μπορώ να φανταστώ τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 22:52 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αποτελεί μεταφορά του άρθρου 38Α του νδ 3026/54, που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4038/2012, αλλά περιέχει κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως η αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας στο τέλος της παρ.2, η αφαίρεση της περ. ζ’ στο τέλος της παρ.3, η επιβολή του προστίμου υπέρ του ταμείου του δικηγορικού συλλόγου (η ισχύουσα διάταξη δεν όριζε υπέρ ποίου επιβάλλεται) χωρίς η παράβαση της διάταξης να ορίζεται ως πειθαρχικό αδίκημα, χωρίς να ορίζεται το όργανο που επιβάλει το πρόστιμο, με ποσό προστίμου διαφορετικό από το πρόστιμο του άρθρου 143 και με δυνατότητα είσπραξης του προστίμου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Άραγε η φύση και νομική μορφή των δικηγορικών συλλόγων δικαιολογεί υπέρ αυτών τα προνόμια του ΚΕΔΕ; Υπάρχει λόγος τροποποίησης διάταξης που θεσπίσθηκε πριν από ένα έτος;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 17:30 | Ευάγγελος Λεβέντης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με το αυστηρό πλαίσιο (όρους, προϋποθέσεις) του άρθρου, διότι διαφορετικά η διαφήμιση μεταξύ δικηγόρων θα καταλήξει σε πεδίο μάχης και σε εξευτελισμό τελικά του λειτουργήματός μας. Αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζει το επάγγελμα για να ανεχθούμε και την πολυτέλεια να αντιδικούμε μεταξύ μας (πολύ φοβάμαι και δικαστικώς) για το ποιός είναι πιο σπουδαίος από τον άλλο ή γιατί ο τάδε δεν είναι δα και τόσο σπουδαίος όσο διαφημίζεται!

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 18:19 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η διαφήμιση δικηγορικών υπηρεσιών να απαγορευθεί.

  Να επιτρέπεται μόνο η απλή προβολή στοιχείων επικοινωνίας, τίτλων σπουδών, αντικείμενο ειδίκευσης.

  Το άρθρο έτσι όπως στήνεται, επιτρέπει πολλές οδούς διαφυγής, ειδικά για μεγάλες δικηγορικές εταιρείες.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 09:13 | Κωνσταντίνος Ξενάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γιατί να γνωστοποιούμε το οτιδήποτε σχετικά με την προβολή μας και ττην ιστοσελίδα μας. όποιος θέλει να μας βρει μπορεί να μας βρει ερευνώντας απλά με το όνομα μας στο διαδίκτυο.
  Πολλοί περιορισμοί και πολλά αυτονόητα. Θα αρκούσαν μόνο τα δύο πρώτα εδάφια.
  Από που κι ως που θα δίνουμε λογαρισμό για τις διαφημίσεις μας?
  Αυτά είναι ξεπερασμένα πρότυπα προστατευτισμού.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 05:06 | Νικος Τροχανα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Nαι ωραια πραγματα…την εποχη που πενονται οι δικηγοροι να επιβαλλονται τετοιες ποινες….μηπως να τον βαλουμε και φυλακή?….τωρα βεβαια με την πληρη αμεροληψια των Πειθαρχικων ο ταδε τηλεδικηγορος μπορει να εμφανιζεται 3 φορες την ημερα στα καναλια και να μην γινεται τιποτα,αλλά αν βρουν καμια μαριδα εξαντλουν την αυστηροτητα τους..αν γινει,λοιπόν, να γινεται για οποιονδηποτε και όχι επιλεκτικα..

  τωρα βεβαια με κατι δικηγορους που κατηγορηθηκαν για ποινικα αδικηματα(παραδικαστικα,κλπ)και αθωωθηκαν οριακα ουτε γατα ουτε ζημια….όπως πάντα στην ουσία για το τεραστιο αδίκημα…

  Απλες guidelines και εποπτικο συμβουλιο χρειαζεται(με προειδοποιησεις και δικαιες αναλογικες ποινες) και οχι εξοντωτικες και δυσαναλογες..ας εστιασει περισότερο ο Συλλογος σε περιπτωσεις πλημμελούς ή και δόλιας εκπληρωσης των υποχρεώσεων του δικηγόρου εναντι των πελατών του αντί να δινει βαση σε δευτερεύουσας σημασίας ζητηματα(που ειναι αμφιβολο αν είναι συμβατα καιμε το κοινοτικο δίκαιο)…

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 18:02 | Αναστάσιος Φράγκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να απαγορευτεί απόλυτα η προβολή δικηγόρου να περιέχει ονόματα πελατών.παρ. 3 ε

  Επίσης σε περίπτωση υποτροπής να προβλέπεται ως ποινή και η οριστική παύση – παρ. 6