‘Αρθρο 43: Τήρηση των Αρχών Δεοντολογίας

Ο δικηγόρος τηρεί:
(α) τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτός θα καταρτιστεί και εγκριθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος με αυξημένη πλειοψηφία. Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος όπως εγκρίθηκε με την από 04.01.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος 1986 σελ. 481, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
(β) τον «καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος και κώδικα δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 12:30 | Αναστασία Γιογλή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να απαλειφθεί η περ β και να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 22:52 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ορίζεται η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων συγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας. Όμως πρόκειται για ανίσχυρες διατάξεις γιατί γίνεται παραπομπή σε κείμενα τα οποία δεν έχουν θεσπισθεί κατά την διαδικασία των άρθρων 70-76 του Συντάγματος για την νομοθετική λειτουργία ή του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος για νομοθέτηση κατά νομοθετική εξουσιοδότηση. Οι δικηγορικοί σύλλογοι και η ολομέλεια των συλλόγων δεν είναι όργανα της εκτελεστικής εξουσίας ώστε να μπορεί να τους δοθεί έγκυρα νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:01 | Χαρλαύτης Ευθ. Χρίστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 43α
  Επειδή οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, να οριστεί ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δικηγόρων, ο οποίος σημειωτέον θα είναι ενιαίος για όλους τους δικηγόρους της χώρας, θα πρέπει, για να έχει ισχύ, να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:22 | Γρηγόρης Ταπεινός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ, Κύριοι,
  Απευθύνω τα σχόλια μου ως Επαγγελματίας Λογιστής-Φοροτεχνικός, Μέλος της Επιτροπής Φορολογικής Αναμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών.

  «… Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού λειτουργήματος …»: Με τις υφιστάμενες δομές, Μέλη των ΔΣ με παραβατική συμπεριφορά απλά ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ. Παρακαλώ,
  1. Εντάξτε το αδίκημα της προσωπικής ή/και εταιρικής (Δικηγορική Εταιρεία) Φοροδιαφυγής στα βαριά πειθαρχικά παραπτώματα,
  2. Προβλέψτε αντιμετώπιση για το επάγγελμα του Δικηγόρου-Φοροτεχνικού,
  3. Αλλάξτε τον «Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού λειτουργήματος» σε «Κώδικα Δεοντολογίας και Βέλτιστων Πρακτικών», προβλέποντας σύσταση Πειθαρχικών Επιτροπών, με στελέχωση που θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των Μελών των ΔΣ και δώστε έτσι τη δυνατότητα στο Υπουργείο να ελέγξει τη συμμόρφωση των αποφάσεων των Επιτροπών προς τις διατάξεις των Κωδίκων. Παράβαση εφαρμογής των προβλεπομένων να οδηγεί σε βαρύτατες ποινές, μέχρι και την διαγραφή.
  Κύριε Υπουργέ, Κύριοι,
  Παρακαλώ προσωποποιείστε την παραβατική συμπεριφορά και τιμωρείστε την σκληρά. Η συνευθύνη συλλόγων οδηγεί στην ατιμωρησία, που μας οδήγησε εδώ.