‘Αρθρο 45: Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου.

1. Η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται με έγγραφη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του εντολέα.
2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. Ειδικότερα για τους εμμίσθους δικηγόρους:
(α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη συγκεκριμένου δικηγορικού συλλόγου. Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της.
(β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) δικαστικό αντιπρόσωπο α’ του νομικού συμβουλίου του κράτους ή το νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γγ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του νομικού προσώπου.
(γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στο δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της περιοχής του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι επιμελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου αντίστοιχα. Επίσης η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.
(δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: αα) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, ββ) πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γγ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 45 του παρόντος και δδ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
(ε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του παρόντος, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους, ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
(στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
(ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
(η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη δύναται να προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα πιο πάνω επιστημονικά κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.
(θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του δημοσίου που προκήρυξε τη θέση οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας με αμοιβή καθ’ υπόθεση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των δικηγόρων.
(ι) Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι άκυρες και συνεπάγονται την ποινική δίωξη των μελών του οργάνου που ενέργησε την πρόσληψη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ. και την πειθαρχική δίωξη των εμπλεκομένων δικηγόρων.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:53 | Μαρία Μαγγιρίδου, Προϊστ. Δικηγόρος Δικαστικού Γραφείου Α.Π.Θ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η πράξη έχει μέχρι σήμερα αποδείξει ότι η σύνθεση της επιτροπής γα την επιλογή δικηγόρων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και είναι όμοια με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα εξυπηρετεί κάθε άλλο παρά την αξιοκρατία, αφού οι τρεις δικηγόροι -μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου- είναι αυτοί που ουσιαστικά επιλέγουν, αφού έχουν την πλειοψηφία. Ετσι, είναι, πολλές φορές, η επιλογή τους κομματική ή συντεχνιακή ή «πελατειακή», όχι όμως και αξιοκρατική. Για το λόγο αυτό προτείνω τα τρία μέλη να είναι από το ΝΣΚ, που, κατά τεκμήριο παρέχουν εχέγγυα αμεροληψίας , ένα μέλος από τον Δικηγορικό Σύλλογο και έναν από τον φορέα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 16:07 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΣΤΡΟΥΔΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει το Υπουργείο να ξαναδεί με προσοχή αυτή τη ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν ένας στην ουσία «συνδικαλιστικός» και όχι μόνο επαγγελματικός ή επιστημονικός φορέας (Δ.Σ.Α.) να έχει τον πρώτο λόγο στην πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς αυτούς, και τον τελευταίο λόγο να τον έχει ο ίδιος ο φορέας που γνωρίζει και τις ανάγκες του. Είναι σαν να λέμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θα επιλέγει ποιοι είναι ικανοί γιατροί να διοριστούν στα νοσοκομεία και όχι τα ίδια τα νοσοκομεία. Επίσης, δεν προβλέπεται κανένα απολύτως κριτήριο για την επιλογή των 3 δικηγόρων που θα μετέχουν στην επιτροπή επιλογής. Δηλαδή, ένας δικηγόρος με ελάχιστα ενδεχομένως προσόντα και εμπειρία θα καλείται να κρίνει και αξιολογήσει υποψηφίους που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και εμπειρία από αυτόν. Γιατί να μην μετέχουν καθηγητές της νομικής για παράδειγμα ή περισσότερα του ενός μέλη του Ν.Σ.Κ. και περισσότεροι εκπρόσωποι του φορέα? Δυστυχώς με τη ρύθμιση αυτή διατηρείται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 12:43 | Κώστας Δημητρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το σύστημα για επιλογή λειτουργεί αξιοκρατικά και η διάταξη επαναλαμβάνει τα ίδια που ορίζει και τώρα ο νόμος πρέπει να γίνει πιο ορισμένος ο τρόπος για επιλογή-πρόσληψη δικηγόρου και ειδικότερα
  η αναφορά να γίνει πιο ορισμένη , δηλαδή να βαθμολογείται κάθε κριτήριο ξεχωριστά, να απαληφθεί το ανόητο περί προσωπικότητας , οικονομικής κατάστασης, βιοτικών αναγκών , ηλικίας και πρόβλεψης εξέλιξης. Υποχρεωτικά να δίνονται συντελεστές βαρύτητας και να προβλέπεται :
  υποχρεωτική σύνταξη πίνακα αξιολόγησης, δηλαδή 1ος, 2ος κλ. και όχι απλά αυτό το «χάλι» που γίνεται τώρα , δηλαδή να επιλέγεται προτείνεται κάποιος και μετά το χάος ! ….

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 12:05 | Αναστασία Γιογλή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 45 παρ 2: α) στην περ β πρέπει να τεθούν κριτήρια επιλογής των Δικηγόρων μελών της πενταμελούς επιτροπής από τον Δικηγορικό Σύλλογο, για λόγους διαφάνειας, και διασφάλισης της επιλογής με όρους ισότητας αναλογικότητας και αξιοκρατίας
  β) Στην περιπτ η να απαλειφθεί το κριτήριο της προσωπικότητας (το κριτήριο αυτό είναι αόριστο). Η γνώση ξένων γλωσσών πρέπει να συνεκτιμάται και όχι να είναι κύριο κριτήριο επιλογής. Τα συνεκτιμώμενα κριτήρια της οικονομικής κατάστασης και της ηλικίας, ενδεχομένως να θεωρηθούν ότι συνιστούν διάκριση με βάση το εισόδημα ή την ηλικία. Ρητά να απαγορευθεί η μοριοδότηση μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:10 | Κ.ΑΓΓΕΛΙΔΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.\
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ .ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΝ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕς ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 18:08 | Μάρκελλος Πάιερ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να καταργηθεί επιτέλους αυτή η διαδικασία πρόσληψης μέσω του ΔΣΑ. Η διαδικασία αυτή είναι διαβλητή κσθώς ελέγχεται από το ΔΣ του ΔΣΑ. Ποιά ακριβώς είναι τα εχέγγυα που έχουν για να εξασφαλίζουν ότι θα είναι αμερόληπτοι;
  Η ίδια ανάγκη που δημιούργησε το ΑΣΕΠ υπάρχει και στις προσλήψεις δικηγόρων του δημοσίου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 11:54 | Καρπούζου Λαμπρινή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1 Για τους δικηγορους με έμμισθη έντολη που εργάζονται σε Ασφαλιστικά Ταμεία που συνεδριάζουν μετλα το πρωινό ωράριο
  Να παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για να υποστηριζουν με τα νομικές γνωμοδοτήσεις τις εισηγήσεις
  επισης να προσδιοριστουν οι αρμοδιότητές τους προς όφελος του Φορέα ή να μπορει το ΔΣ του Φορέα να ορίζει τις αρμοδιότητές τους στη διοικητικλή λειτουργία του φορέα
  2 κατά την επιλογή τους το ενδιαφερόμενο όργανο που προκήρυξε τη θεση τους να συμμετέχει με πιο πολλά μέλη δηλ νς έχει περισσότερο λογο στην επιλογή του δικηγόρου .

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 10:57 | Νίκος Χατζησάββας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δυστυχώς για άλλη μια φορά έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει την εντύπωση ότι έχει γραφτεί από συνδικαλιστικό εκπρόσωπο συντεχνίας. Εν προκειμένω, γιατί πχ σε περίπτωσης πρόσληψης δικηγόρου από φορέα «Η προκήρυξη … απευθύνεται προς τα μέλη συγκεκριμένου δικηγορικού συλλόγου»; Δεν αποτελεί αυτό κατάφορη παραβίαση της υποχρέωσης ανοίγματος του επαγγέλματος; Γιατί στην πρόσληψη να μην έχει τον κύριο λόγο ο προσλαμβάνων φορέας αλλά να έχει μόλις μία ψήφο στις πέντε και η πλειοψηφία να ορίζεται από το «διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου»; Γιατί να εξακολουθεί να είναι τόσο δύσκολη η απόλυση ή η απαλλαγή τέλος πάντων ενός φορέα από τον πιθανώς ανεπαρκή και ουσιωδώς φυτευτό νομικό του σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι βαθέως γήρατος (80 ετών και πλέον, όπως είναι ο κανόνας);
  Επιτέλους, ας ασχοληθεί κάποιος με τις ανάγκες του πολίτη και όχι μόνον με τις ανάγκες των δικηγόρων.