Κώδικας περί Δικηγόρων

Τίθεται από σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Κώδικας περί Δικηγόρων».
Με το παρόν σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται ο Κώδικας περί Δικηγόρων προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Επιπλέον, εισάγονται διατάξεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν απ’ την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αλλά και προς ρύθμιση διαφόρων εκκρεμών θεμάτων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 , και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Παράταση διαβούλευσης (13/2/2013)
Λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν ήταν δυνατή η υποβολή σχολίων σε συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου:

• Άρθρο 110: Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων
• Άρθρο 153: Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση.
• Άρθρο 154: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Το πρόβλημα επιλύθηκε και είναι πλέον εφικτή η υποβολή σχολίων για τα παραπάνω. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 18/2/2013.

 

Τροποποίηση άρθρου (14/2/2013)

Από το Άρθρο 44 αφαιρείται το εδάφιο:

«Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που αφορούν την έμμισθη εντολή, δεν εφαρμόζονται στους δικηγόρους εκείνους που έχουν προσληφθεί ή πρόκειται να προσληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) ή σε ανεξάρτητες αρχές, ως ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι αποδέχονται και προσχωρούν στον εσωτερικό κανονισμό του εντολέα τους, υποκείμενοι σε ορισμένο ωράριο, καθώς και σε εποπτεία του από τον κανονισμό αρμοδίου προϊσταμένου δικηγόρου. Οι δικηγόροι αυτοί βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος για όσο χρονικό διάστημα παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες τους. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών καθορίζεται εκάστοτε η μηνιαία αμοιβή των δικηγόρων αυτών, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί με τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.»