ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 82 Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 81, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα άρθρα 7 έως 57 και 113 έως 158 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) περί εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς, επίσης, και τα άρθρα 19 έως 74 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) περί εκλογών δημοτικών αρχών καταργούνται.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 81, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται τα άρθρα 4 έως 44 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.