ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 31 Μετάδοση των αποτελεσμάτων

1. Για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β’ γύρου) των δημοτικών αρχών, των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας ή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).
2. Κατά την καταχώριση των δεδομένων μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό, ο οποίος δύναται να λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα που έχουν καταχωρηθεί.