Άρθρο 67 Εκλογή λόγω διάλυσης συμβουλίων

1. Αν ένα περιφερειακό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010 (Α’ 57), ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προκηρύσσει εκλογές το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι για το υπόλοιπο της θητείας.
2. Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης αναλαμβάνει τα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογής και δύναται να αναθέτει στον αρχαιότερο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με βαθμό Α’ τα καθήκοντα του περιφερειάρχη που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων, καθώς και την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών.