ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1 Δημοτικές αρχές

 

1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) ένδεκα (11) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους,
γ) δεκαεπτά (17) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000) κατοίκους,
δ) είκοσι ένα (21) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους,
ε) είκοσι επτά (27) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους,
στ) τριάντα τρία (33) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 – 100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα επτά (37) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001 – 200.000) κατοίκους και
η) σαράντα ένα (41) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους.
3. Σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α΄87) στους οποίους οι δήμοι και κοινότητες που συνενώθηκαν υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  Μερικά γενικά σχόλια – προτάσεις για τη διαφάνεια στη Διοίκηση των Δήμων και την παροχή δυνατότητας ενημέρωσης των δημοτών:
  1. Ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων (με συνημμένη και την έκθεση/ ‘πιστοποιητικό’ του ορκωτού ελεγκτή) στην ιστοσελίδα του Δήμου, αμέσως μόλις εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανάρτηση και όσων αφορούν προηγούμενα έτη και δεν είναι αναρτημένες. Με τρόπο μάλιστα που να είναι εύκολα εντοπίσιμες.
  2. Έγκαιρη (εκ των προτέρων) ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Παροχή δυνατότητας στους δημότες να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις ζωντανά (διαδικτυακά επί του παρόντος)
  4. Ενημέρωση μέσω ανάρτησης (συνοπτική αναφορά της απόφασης για κάθε θέμα) της Η.Δ. σε σύντομο χρονικό διάστημα (λίγων ημερών) μετά τη συνεδρίαση

  Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν – εκεί όπου δεν γίνονται – όπως πχ σχετικά με την ουσιαστική δράση του Συμπαραστάτη του Δημότη (και ενδεχόμενη ανάρτηση ετήσιας έκθεσης) σχετικά με τη ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.

 • Αριθ. απόφασης 46/17-03-2021 ( ΑΔΑ 63ΘΖΩ1Ν-62Ρ)
  ΘΕΜΑ 7 ο : Θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» Ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ότι έχει τεθεί σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και κάλεσε τον κύριο δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση , έκφραση θέσεων , ανταλλαγή απόψεων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών Στη συνέχεια το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
  • τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018Α π ο φ α σ ί ζ ε ι: κατά πλειοψηφία
  Εκφράζει τη θέση του ως προς τα παρακάτω σημεία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» :
  • Σχετικά με το να παραμείνει το ισχύον σύστημα της απλής αναλογικής θετικά ψήφισαν 11 δημοτικοί σύμβουλοι ,αρνητικά ψήφισαν 16 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα και 10 δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν παρών.• Μείωση του αριθμού των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων: 30 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν όχι στη μείωση, 4 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν ναι στη μείωση και 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.• Ξεχωριστά ψηφοδέλτια /ξεχωριστή κάλπη για τους υποψήφιους προέδρους –συμβούλους κοινοτήτων ή ενσωμάτωση σε κοινό ψηφοδέλτιο/κοινή κάλπη (άρθρο 18 του Σχεδίου νόμου) : 28 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ των ξεχωριστών ψηφοδελτίων 6 ψήφισαν υπέρ της ενσωμάτωσης και 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.• Επί του ορίου του 3% του άρθρου 24 του Σχεδίου νόμου : 21 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν να παραμείνει και 17 ψήφισαν να καταργηθεί εκ των οποίων οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.
  Αύξηση του αριθμού των μελών των τοπικών συμβουλίων από ένα μέλος σε τρία στις κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους και από τρία σε πέντε στις κοινότητες από 300 έως 2000 κατοίκους.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 46/17-03-2021Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
  Ο πρόεδρος Δ.Σ.Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας
  Ακριβές απόσπασμα
  Σπάρτη ……/…-03-2021
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αγαθίας Παναγιώτης, Αναστασάκος Ηλίας, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία, Βακαλόπουλος Μιχαήλ, Βαλιώτης Ευάγγελος, Βλάχος Γεώργιος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Δαράκη Ελένη, Δεδεδήμου Γεωργία, Καλομοίρης Αντώνιος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπονικολός Δημήτριος, Καράντζαλη-Παπασταθάκη –Σταθάκη Παναγιώτα , Καρλαύτης Αθανάσιος, Κονίδης Γεώργιος του Βασιλ., Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν., Κοντάκος Ηλίας, Κουρεμπής Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Παναγιώτης, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μενούτης Βασίλειος, Μιχελόγγονας Αθανάσιος, Μπουγάδης Χρήστος, Παπανικολάου Δήμητρα, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Σουμάκης Ιωάννης, Σταμάτης Κωνσταντίνος, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος ΝικόλαοςΠΡΟΕΔΡΟΙ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Σούπος Γεώργιος – Αγ.Ειρήνης, Σταυράκος Περικλής – Παρορείου, Αθανασοπούλου -Καλιαμούρη Μαρία- Σελλασίας

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΑΔΑ: ΩΤ9Ω7Λ1-ΟΝΞ
  ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το νέο εκλογικό Νόμο που αφορά στην Αυτοδιοίκηση

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζει την έντονη και πλήρη αντίθεσή του στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

  • Το Σχέδιο Νόμου Βορίδη για την Αυτοδιοίκηση αποτελεί το επιστέγασμα μιας στρατηγικής Aντιμεταρρύθμισης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης που στρέφεται κατά της ισοτιμίας της ψήφου των πολιτών, καταστρατηγεί βάναυσα τη δημοκρατική λειτουργία των Αυτοδιοικητικών θεσμών, οδηγεί σε προσωποκεντρικούς και ευνοιοκρατικούς μηχανισμούς και διαμορφώνει ένα υπερσυγκεντρωτικό και υπερενισχυμένο πλειοψηφικό σύστημα εκλογής, που όμοιό του δε γνώρισε η χώρα σε Αυτοδιοικητικές εκλογές.

  • Η εκλογή Περιφερειάρχη ή Δημάρχου με ποσοστό 43% και με δώρο τα 3/5 των εδρών του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, χωρίς την πολιτική νομιμοποίηση της πλειοψηφίας (50% +1) του εκλογικού σώματος σε συνδυασμό με τη μείωση των εδρών του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου και το όριο –“κόφτη” του 3% για την είσοδο μιας παράταξης στα Αυτοδιοικητικά Συμβούλια αποτελούν μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική επιχείρηση στρέβλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, αφανισμού των μικρότερων και ανεξάρτητων παρατάξεων, οδηγούν σε άκρατη κομματικοποίηση την Αυτοδιοίκηση και κατατείνουν σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης με υπερεξουσίες Περιφερειαρχών και Δημάρχων.

  • Όλο το αντιμεταρρυθμιστικό αφήγημα της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση από τις καταιγιστικές τροπολογίες Θεοδωρικάκου έως και το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο Βορίδη, επιχειρεί ένα καίριο πλήγμα στους βασικούς πυλώνες ύπαρξης και λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή.

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τάσσεται σταθερά υπέρ της δημοκρατικής λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών και την ενίσχυση της αυθεντικής εκλογικής εκπροσώπησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής, ως το μοναδικό δίκαιο σύστημα στην εκλογή Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών και ταυτόχρονα διεκδικούμε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Αυτοδιοίκηση ως ένα από τα ελάχιστα όπλα που διαθέτει η πατρίδα μας για την οικονομική, παραγωγική και κοινωνική της ανασυγκρότηση μέσα στις συνθήκες της παρατεινόμενης κρίσης.

  • Καλούμε το σύνολο των αιρετών Α’ και Β’ βαθμού, ανεξάρτητα από την ιδεολογική ή κομματική τους τοποθέτηση, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες να δώσουμε τη μεγάλη μάχη υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Συμμετοχής στην Αυτοδιοίκηση, προβάλλοντας ένα μέτωπο αντίστασης στο αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΑΠΌΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΤ9Ω7Λ1-ΟΝΞ

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζει την έντονη και πλήρη αντίθεσή του στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

  • Το Σχέδιο Νόμου Βορίδη για την Αυτοδιοίκηση αποτελεί το επιστέγασμα μιας στρατηγικής Aντιμεταρρύθμισης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης που στρέφεται κατά της ισοτιμίας της ψήφου των πολιτών, καταστρατηγεί βάναυσα τη δημοκρατική λειτουργία των Αυτοδιοικητικών θεσμών, οδηγεί σε προσωποκεντρικούς και ευνοιοκρατικούς μηχανισμούς και διαμορφώνει ένα υπερσυγκεντρωτικό και υπερενισχυμένο πλειοψηφικό σύστημα εκλογής, που όμοιό του δε γνώρισε η χώρα σε Αυτοδιοικητικές εκλογές.

  • Η εκλογή Περιφερειάρχη ή Δημάρχου με ποσοστό 43% και με δώρο τα 3/5 των εδρών του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, χωρίς την πολιτική νομιμοποίηση της πλειοψηφίας (50% +1) του εκλογικού σώματος σε συνδυασμό με τη μείωση των εδρών του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου και το όριο –“κόφτη” του 3% για την είσοδο μιας παράταξης στα Αυτοδιοικητικά Συμβούλια αποτελούν μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική επιχείρηση στρέβλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, αφανισμού των μικρότερων και ανεξάρτητων παρατάξεων, οδηγούν σε άκρατη κομματικοποίηση την Αυτοδιοίκηση και κατατείνουν σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης με υπερεξουσίες Περιφερειαρχών και Δημάρχων.

  • Όλο το αντιμεταρρυθμιστικό αφήγημα της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση από τις καταιγιστικές τροπολογίες Θεοδωρικάκου έως και το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο Βορίδη, επιχειρεί ένα καίριο πλήγμα στους βασικούς πυλώνες ύπαρξης και λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή.

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τάσσεται σταθερά υπέρ της δημοκρατικής λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών και την ενίσχυση της αυθεντικής εκλογικής εκπροσώπησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής, ως το μοναδικό δίκαιο σύστημα στην εκλογή Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών και ταυτόχρονα διεκδικούμε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Αυτοδιοίκηση ως ένα από τα ελάχιστα όπλα που διαθέτει η πατρίδα μας για την οικονομική, παραγωγική και κοινωνική της ανασυγκρότηση μέσα στις συνθήκες της παρατεινόμενης κρίσης.

  • Καλούμε το σύνολο των αιρετών Α’ και Β’ βαθμού, ανεξάρτητα από την ιδεολογική ή κομματική τους τοποθέτηση, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες να δώσουμε τη μεγάλη μάχη υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Συμμετοχής στην Αυτοδιοίκηση, προβάλλοντας ένα μέτωπο αντίστασης στο αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

 • Είμαι Αντίθετη στη μείωση δημοτικών συμβούλων. Είναι παράλογη η προτεινόμενη μείωση των εδρών, γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε μείωση αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων κτλ. Από τη στιγμή που έχουμε αποδεχθεί ήδη και αυτό δεν επανέρχεται στην αρχική του μορφή τη συγχώνευση των Δήμων, σημαίνει πως δεν επαρκεί ο αριθμός που προτείνεται για ήδη μεγάλους δήμους που αποτελούνται ήδη από τρεις συγχωνευμένους δήμους, όπως π.χ. ο Δήμος Κηφισιάς. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται χέρια, χρειάζεται ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα δημοτικοί σύμβουλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο αμισθί. Ισχυρή εκπροσώπηση των Δημοτικών Ενοτήτων. Ήδη μετά την συγχώνευση των καποδιστριακών δήμων, έχει επέλθει πολύ μεγάλη μείωση των δημοτικών συμβούλων. Όχι στην αποδυνάμωση των ΟΤΑ.
  Επιπλέον σαν Ψυχολόγος Εργασίας προβλέπω να επιφέρει πολλά προβλήματα στην Ηγεσία και στη Διοίκηση ο συγκεντρωτισμός που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού ατόμων (δημοτικών συμβούλων) καθώς και αυξημένου επιπέδου στρες στα άτομα της διοίκησης. Σαν ειδικός που συνεργάζεται με άτομα σε θέσεις ηγετικές το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντούμε σε αυτές τις θέσεις είναι η μη κατανομή αρμοδιοτήτων λόγω έλλειψης ομάδας. Αν ο Δήμαρχος λοιπόν δεν πλαισιώνεται από την ομάδα του και όχι απαραίτητα μόνο από τη δική του παράταξη αλλά από ενεργά άτομα τα οποία μοιράζονται την ευθύνη και ανταλάσσουν απόψεις, τότε ο εκάστοτε Δήμαρχος και Ηγέτης δεν μπορεί να διοικήσει σωστά καθώς το εργασιακό στρες που βιώνει τον μπλοκάρει με αποτέλεσμα απλώς να αναβάλει, να καθυστερεί, να θεωρεί πως δεν υπάρχουν λύσεις σε προβλήματα και άρα να μένει στάσιμος σε έργα, μη εξυπηρετώντας και τα συμφέροντα της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θητείας του.
  Δηλαδή με λίγα λόγια ενώ ο παρών νόμος προς διαβούλευση φαίνεται να προσπαθεί να οριοθετήσει την ελεγξιμότητα της Διοίκησης (να αυξήσει τον έλεγχο που μπορεί να ασκεί η διοίκηση δηλαδή), υποσυνείδητα τα άτομα θα πάψουν να μπορούν να ελέγχουν καθώς θα μπλοκάρονται από τον ίδιο τους το συγκεντρωτισμό.
  Ευχαριστώ Πολύ
  Φλώρα Μυρσαλιώτου
  Εργασιακή και Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:31 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων να μην μειωθεί, να παραμείνει όπως ισχύει. Η μείωσή του σε συνδυασμό και με την κατάργηση των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων στο νομό Αττικής οδηγεί σε μειωμένη αντιπροσώπευση.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:45 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»-ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Η μείωση των δημοτικών συμβούλων που συγκροτούν τα δημοτικά συμβούλια όχι μόνο δεν υποστηρίζει την καλή λειτουργία τους αλλά θα δημιουργήσει πλείστα όσα προβλήματα. Θεωρούμε ότι η αιτιολόγηση για την προωθούμενη ρύθμιση είναι απούσα και μάλλον προωθείται για λόγους εντυπωσιασμού.
  Ειδικότερα για τον Δήμο Πειραιά το συγκεκριμένο σ/ν είναι αντιδημοκρατικό, ευνουχιστικό και αποτρεπτικό για τη συμμετοχή ενεργών πολιτών στα συλλογικά όργανά του, αφού: προβλέπεται η μείωση των δημοτικών συμβούλων κατά 12 -από 49 σε 37- ή ποσοστό μείωσης 25%.
  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση (κατά απόλυτο αριθμό και ποσοστιαία) που προβλέπεται και μάλιστα για μία μεγάλη πόλη με αυξημένες ανάγκες και προβλήματα, η διαχείριση των οποίων απαιτεί αντιθέτως ευρύτερη συμμετοχή παρατάξεων και συμβούλων, δηλαδή ευρύτερη κατάθεση απόψεων και προτάσεων για την επίλυσή τους.
  Το παραπάνω σε συνδυασμό με την προωθούμενη κατάργηση και των κοινοτικών συμβουλίων, επιφέρει όχι μόνο αντιδημοκρατικό και «αντισυμμετοχικό» πνεύμα ως προς τη λειτουργία της Τ.Α. αλλά σημαίνει και περιορισμό των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας αυτής λόγω και της αριθμητικής συρρίκνωσης στο επίπεδο των εκλεγμένων συμβούλων.
  Επίσης, επισημαίνουμε ότι ενώ το παρόν σ/ν προωθεί τις διατάξεις αυτές, συζητείται μεταξύ ΚΕΔΕ και Κυβέρνησης η ανακατανομή αρμοδιοτήτων συγχρόνως με εμπλουτισμό τους στην Τ.Α., όπως συμμετοχή στο σχεδιασμό ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ΠΔΕ, στη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης και στην Πολιτική Προστασία κλπ, πράγμα αντιφατικό και ίσως αδιεξοδικό που θα εξαναγκάσει να επανεξεταστεί στο μέλλον η αριθμητική συγκρότηση των Δημοτικών Συμβουλίων.
  Προτείνουμε να μην υπάρξει καμία μεταβολή ως προς τα προαναφερόμενα (αριθμός δημοτικών συμβούλων) σε όλη την επικράτεια της χώρας.