Άρθρο 65 Παραίτηση αιρετών

1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγράφως στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.
2. Η παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο του οικείου περιφερειάρχη.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των περιφερειών από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα.
5. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.

  • 9 Μαρτίου 2021, 17:46 | Μπακέας Παναγώτης

    Όποιος αιρετός παραιτείται δεν θα πρέπει να μπορεί να πάρει μέρος σε καμία μελλοντική εκλογική διαδικασία μέχρι την λήξη της θητείας του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.