Άρθρο 17 Πρόγραμμα της εκλογής

1. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του δήμου που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκδίδει, δημοσιεύει με τοιχοκόλληση σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, το πρόγραμμα της εκλογής, στο οποίο αναφέρονται ακριβώς η ημέρα της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας, οι έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και οι συνδυασμοί μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο δήμο εκδίδεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 1 από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.

  • 16 Μαρτίου 2021, 23:30 | Ιάκωβος

    Να μην αλλάξει το άρθρο 17 του Ν. 4555/2018

  • 5 Μαρτίου 2021, 22:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

    Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕς ΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕς ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΥς ΧΩΡΟΥς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑς ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ.ΘΕΩΤΩ ΟΤΙ ΤΟ 3 ΗΜΕΡΕς ΠΡΙΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟς ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ.