ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ Άρθρο 45 Προσόντα εκλογιμότητας

1. Περιφερειάρχης μπορεί να εκλεγεί δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών.
2. Περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί:
α) δημότης δήμου της περιφέρειας, που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το π.δ. 133/1997 (Α’ 121) και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών.