Άρθρο 29 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς που εκλέγουν δημοτικό σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 24, ανά εκλογική περιφέρεια και κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί ή αποβιώσει. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Αν ο επιλαχών συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήμαρχος επιλέγει, με δήλωσή του προς τον πρόεδρο πρωτοδικών, την εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να είναι δημοτικός σύμβουλος. Η δήλωση υποβάλλεται έως και τέσσερις (4) ημέρες μετά την αρχική ή την επαναληπτική ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου, τότε ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Αν ο συνδυασμός λάβει ίσο αριθμό εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Αν ο συνδυασμός λάβει ίσο αριθμό ψήφων σε περισσότερες περιφέρειες, τότε προτάσσεται η εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
3. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
4. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.