Άρθρο 56 Επαναληπτική ψηφοφορία

1. Αν κανένας συνδυασμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 55, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β΄ γύρος) μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β΄ γύρος) μετέχουν μόνο οι υποψήφιοι περιφερειάρχες όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία μετείχαν μόνο δύο (2) συνδυασμοί που ισοψήφησαν.
3. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μετέχουν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, περιφερειάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες, το πολυμελές πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του περιφερειάρχη.
5. Επιτυχών συνδυασμός θεωρείται ο συνδυασμός του υποψηφίου περιφερειάρχη που εκλέχθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 και επιλαχόντες συνδυασμοί οι λοιποί συνδυασμοί.
6. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος) σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β΄ γύρος) διεξάγεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.