Άρθρο 32 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ως πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου, γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και στον περιφερειάρχη. Μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου και το γνωστοποιεί ομοίως στον περιφερειάρχη.
2. Η εξαγωγή του γενικού αποτελέσματος δύναται να διενεργείται με χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στο ηλεκτρονικό συστημα ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων.
3. Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση της εξαγωγής του γενικού αποτελέσματος της παρ. 1 περιλαμβάνει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και περιέχει:
α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,
β) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός,
ζ) τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και
η) τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ανά συνδυασμό, που έλαβε κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας.
Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

 • 6 Μαρτίου 2021, 22:16 | Κώστας Δημητρίου

  AYTA ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

  1) Αντί για τις ανοησίες με τα κινητά τηλέφωνα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η δυνατότητα διάθεσης και χρήσης για κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο lap-top με σύνδεση διαδικτύου με απεριόριστα δεδομένα και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την χρήση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες και ημίμετρα.
  Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για απεριόριστα δεδομένα για κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για όσους γνωρίζουν (ιδίως οι δικηγόροι) , η διενέργεια των εκλογών τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κατά πολύ στις ομάδες υποστήριξης (ιδίως του facebook) , που έστησαν οι δικηγόροι από μόνοι τους (πρωτεργάτης ήταν ο κ. Πέτρος Ντερέκης, δικηγόρος Πατρών) και οι οποίες ομάδες υποστήριξης αναπλήρωσαν το κράτος και όλους τους αρμόδιους και βοήθησαν κατά πολύ ώστε να διεξάγονται τα τελευταία χρόνια ακώλυτα όλες οι εκλογικές διαδικασίες.

  2) Αν δεν μπορεί να γίνει το 1, τουλάχιστο θα πρέπει να προβλεφθεί :
  α) απεριόριστα δεδομένα για κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο για την άσκηση των καθηκόντων του για χρήση στο κινητό του ή στο δικό του η/υ.