Άρθρο 64 Αποποίηση της εκλογής

1. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος που δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την εγκατάστασή του με γραπτή δήλωση προς τον συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.
2. Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 63 μέσα στην προθεσμία της παρ. 1, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο.