ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Άρθρο 50 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια.
2. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.
4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους περιφερειάρχες το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψηφίου περιφερειάρχη. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 66. 5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασμό, το όνομα και το έμβλημά του, εφόσον αυτό υπάρχει.
6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο:
α) Καταχωρίζονται:
αα) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου περιφερειάρχη ή περιφερειακού συμβούλου, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. για τον υποψήφιο, μπορεί να αναπληρωθεί από τον Α.Φ.Μ. του πληρεξουσίου του.
αβ) Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος,
αγ) Ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό πεντακοσίων (500) ή εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.
8. Κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, η οποία έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης. Κατά την επικύρωση ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι:
α) Αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια,
β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και
γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 46.
9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικώς οι παρ. 8 έως και 11 του άρθρου 13.
10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 51 και επόμενα είναι το δικαστήριο του άρθρου 12.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΗΣ

  Πρέπει να παραμείνει στους 71 συμβούλους και όχι στους 51 όπως αναγράφεται στο Σχέδιο Νόμου με προσαύξηση 30% επί των εκλεγμένων συμβούλων. Εδώ παρατηρείται ότι ενώ έχουμε μείωση Συμβούλων από 71 σε 51 για την Κεντρική Μακεδονία, έχουμε προσαύξηση του ψηφοδελτίου με 150% όπως και στα παράβολα σε μια εποχή οικονομικής κρίση που δεν δίνει το δικαίωμα της συμμετοχής όλων των πολιτών, όσων θέλουν να συμβάλουν στα κοινά του τόπου τους για την διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας και για ένα καλύτερο αύριο. Ο αριθμός των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων πρέπει να προκύπτει από τις ανάγκες μιας κοινωνίας με τον πληθυσμό της για την εύρυθμη λειτουργία της.
  Θεωρώ λοιπόν ότι για την Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ μικρός ο αριθμός των εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων με 51 άτομα έναντι του παλαιού των 71 για μια τόσο μεγάλη Περιφέρεια που είναι πρώτη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος.
  Θα αναφέρω ένα παράδειγμα: Η Βουλή έχει 300 βουλευτές για να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ελληνικό κοινοβούλιο από 10.000.000 πολίτες. Η Κεντρική Μακεδονία έχει το λιγότερο 2.000.000 πολίτες με 7 ενότητες. Το Σχέδιο Νόμου δίνει 51 Περιφερειακούς Συμβούλους. Η Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας είναι το 1/5 του πληθυσμό της Ελλάδος, άρα λοιπόν 5 Χ 51 = 255 συνολικά που φαίνεται ότι ο 51 δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών που πρέπει να έχουν άμεση επικοινωνία.
  Προκύπτει και ένας ακόμη λόγος ότι δεν έχουν επιχορήγηση οι παρατάξεις της Βουλής για να μπορούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να μετακινούνται στις Ενότητες της Περιφέρειας και να έχουν καλύτερη εικόνα ως προς τα προβλήματα και τις αποφάσεις τους.
  Προτείνω κάποια επιχορήγηση για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους και τις υποχρεώσεις τους με ένα συμβούλιο το μήνα των 65 ευρώ. Είναι δυνατόν να λύνονται προβλήματα 7 ενοτήτων με 2.000.000 πληθυσμό και 51 συμβούλους?
  Ακόμη θεωρώ άδικο το 3% σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκλείονται πολίτες που έχουν όρεξη, διάθεση και γνώσεις να συμβάλουν στην διαμόρφωση της κοινωνίας του τόπου τους και να μην τους επιτρέπει το ποσοστό να είναι σύμβουλοι.
  Πρόταση μου είναι να ισχύσει το εκλογικό μέτρο χωρίς το 3%.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:34 | Γαβριήλ Αβραμίδης

  Προτείνω η δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων στο ψηφοδέλτιο να είναι επιπλέον 50% ή το ανώτερο 100% του αριθμού των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας.

 • 16 Μαρτίου 2021, 18:20 | Γαβριήλ Αβραμίδης

  Είναι ακατανόητο εν μέσω τεράστιας οικονομικής κρίσης και ανεργίας με το σχέδιο νόμου να διπλασιάζονται τα παράβολα των υποψηφίων συμβούλων και να υπερτριπλασιάζεται το παράβολο του υποψήφιου περιφερειάρχη. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει μείωση του ποσού των παραβόλων, του υποψήφιου περιφερειάρχη στα 100 ευρώ και των υποψηφίων συμβούλων στα 35 ευρώ. Εάν δεν γίνει μείωση ας παραμείνουν τουλάχιστον τα ποσά των παραβόλων όπως ήταν.

 • 7 Μαρτίου 2021, 10:04 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ο αριθμός υποψηφίων είναι υπερβολικά μεγάλος. Πρέπει να είναι το πολύ 50% επιπλέον.
  Προτείνω να είναι δε δύο μέρη όπου ο εκλογέας να μπορεί να ψηφίσει 1 άνδρα ή/και 1 γυναίκα Αν ψηφίσει 2 άνδρες ή 2 γυναίκες δεν θα μετράν οι σταυροί