ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 81 Ειδική μεταβατική διάταξη

1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) περί αντικατάστασης και αναπλήρωσης μελών δημοτικών συμβουλίων και συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.
2. Αν, στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301), ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων, και δεν έχουν προκηρυχθεί από τον περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ή αν κενώθηκε έδρα προέδρου κοινότητας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου υποψηφίου, εφαρμόζεται το άρθρο 38 και ιδίως οι παρ. 5 και 6 του παρόντος.
3. Τα άρθρα 1, 2, 8 και 9 ισχύουν για την δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Τα άρθρα 40, 41, 46 και 47 ισχύουν για την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Τα κωλύματα των περ. α) και β) της παρ. 3 των άρθρων 8 και 47 ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγεται την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 41 γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2024.