Άρθρο 51 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

1 Την 10η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

  1. Ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως τις σχετικές αποφάσεις στον περιφερειάρχη.
  2. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο της οικείας περιφέρειας πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.