ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Άρθρο 22 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου

1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:07 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»-ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Όχι στην εφαρμογή του 43% που προωθείται. Εκλογή δημάρχων με το σύστημα των δύο γύρων, σε όλη την επικράτεια της χώρας, .
  Εκλογή των δημοτικών συμβούλων με το σύστημα της απλής αναλογικής, σε όλη την επικράτεια της χώρας.
  Να παραμείνει η διάταξη ως έχει ως πλέον δημοκρατική και που διαμορφώνει αντιπροσωπευτικότερο αποτέλεσμα ως προς τους συμμετέχοντες/ουσες στην εκλογική αναμέτρηση υποψηφίων συνδυασμών και συμβούλων.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:14 | ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος

  Η «κυβερνησιμότητα»

  Α. Ο όρος «κυβερνησιμότητα», θεωρητικά, αφορά ή σχετίζεται με την ικανότητα υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Αφορά δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι την αυτοδιοίκηση. Στο Σύνταγμα της Ελλάδας υπάρχει σαφής διάκριση του κυβερνητικού έργου από το έργο που επιτελεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν επιτελούν κυβερνητικό έργο, αλλά διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και το Κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.
  Συγκεκριμένα το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι :

  1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

  2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

  4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

  Β. Δεν υπάρχει άρθρο του Συντάγματος με οποιαδήποτε αναφορά στην «κυβερνησιμότητα». Έτι δε περισσότερο δεν προκύπτει και δεν προβλέπεται από κανένα άρθρο του Συντάγματος η ακύρωση της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης (άρθρο 52 του Συντάγματος) στο βωμό της διασφάλισης της επικαλούμενης «κυβερνησιμότητας».

  Στο κείμενο «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης», που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, στη σελίδα 19, στο σημείο 24 της Αιτιολογικής έκθεσης, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις «ευθυγραμμίζεται η εντολή του εκλογικού σώματος προς τον υποψήφιο που επέλεξε ως δήμαρχο, με την απαραίτητη πλειοψηφία στο ανώτατο αιρετό όργανο, ώστε εκείνος να υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα». Ο ισχυρισμός παραβιάζει την αρχή της «ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, που όλοι οι λειτουργοί της Πολιτείας, έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν» (άρθρο 52 του Συντάγματος), και της καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 102). Το εκλογικό σώμα που ψηφίζει είναι πάντα ευρύτερο από αυτό που ψηφίζει τον εκάστοτε υποψήφιο δήμαρχο.

  Γ. Την αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική λογική της «κυβερνησιμότητας» και το συγκεντρωτικό και αυταρχικό χαρακτήρα των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με το νόμο του 1833 «Περί συστάσεως των Δήμων» της Αντιβασιλείας του Όθωνα.
  Οι χιλιάδες κοινότητες της Τουρκοκρατίας, επειδή θεωρούνταν εμπόδια στη συγκρότηση του συγκεντρωτικού και αυταρχικού κράτους που εγκαθίδρυσαν οι Αντιβασιλείς του Όθωνα, καταργήθηκαν. Τη θέση τους πήραν οι νέοι Δήμοι στους οποίους δέσποζαν οι Δήμαρχοι με το πελατειακό τους σύστημα, διαμορφώνοντας ένα καθεστώς που χαρακτηρίστηκε με τον όρο «Δημαρχοκρατία». Δεν είχε «εφευρεθεί» ακόμη ο όρος της «κυβερνησιμότητας».

  Εξάλλου η «κυβερνησιμότητα» ήταν διασφαλισμένη !! Σύμφωνα με το Νόμο περί Συστάσεως των Δήμων (ΦΕΚ 3 – 10.01.1834) οι δήμαρχοι των δήμων α’ και β’ τάξεως διορίζονταν απ’ το βασιλιά και των γ’ τάξεως από τη Νομαρχία (άρθρο 87), από κατάλογο υποψηφίων που υποδείκνυε ένα ειδικό «Δημαιρεσιακό συμβούλιο» κάθε δήμου (άρθρο 75) και το οποίο αποτελούνταν απ’ τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κι από ίσο αριθμό «των πλέον φορολογουμένων και εχόντων το δικαίωμα ψηφοφορίας δημοτών» (άρθρο 76). Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονταν όχι απ’ το σύνολο των ενηλίκων πολιτών, αλλά από συνέλευση που συγκαλούνταν «οι μάλλον φορολογούμενοι ως προς τους αμέσους φόρους του δήμου και έχοντες το δικαίωμα της ψηφοφορίας δημότες» (άρθρα 61 & 62). Ο βασιλιάς δε είχε το δικαίωμα να διαλύει το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 59).

  Η αθλιότητα του καθεστώτος της «Δημαρχοκρατίας» έλαβε τέλος 79 χρόνια αργότερα με το Νόμο ΔΝΖ’/ Περί Συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α58 – 01/02/1912) του Ε. Βενιζέλου, που επανάφερε τις κοινότητες.

  Δ. Οι Δημοτικές εκλογές του 1959 αλλά και του 1964 διεξήχθησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ένα και μοναδικό γύρο και μάλιστα με έμμεση εκλογή Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο!
  Αν ο Δήμαρχος ξεπερνούσε το όριο του 40% εξασφάλιζε την άμεση εκλογή του. Αν όχι, τότε για την εκλογή Δημάρχου προβλεπόταν η διεξαγωγή τριών φανερών ονομαστικών ψηφοφοριών μεταξύ των εκλεγέντων με απλή αναλογική Συμβούλων.

  Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Δήμαρχος δεν πετύχαινε στις τρεις ψηφοφορίες την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε αυτομάτως ανακηρυσσόταν ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού που έλαβε την σχετική πλειοψηφία στις εκλογές! (Πηγή: https://www.elefsina.gr/el/content/elefsina-kalpi)

  Ε. Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για τα εκλογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπονήθηκε το 2017 κατ’ εντολή του κ. Πατούλη (https://www.ita.org.gr/el/images/meletes_ita/meleth_EKLOGIKA.pdf), έδειξε ότι οι πέντε από τις εννέα χώρες της μελέτης, δηλαδή, Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες την Απλή Αναλογική, χωρίς να έχει διαπιστωθεί «αδυναμία κυβερνησιμότητας». Προφανώς οι Αυστριακοί, οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί δεν γεννήθηκαν με έμφυτη την Απλή Αναλογική.

  Η μελέτη του Ι.Τ.Α. έδειξε επίσης ότι εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, κάποιους Δήμους στην Αυστρία) η εκλογή του δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει διαπιστωθεί «αδυναμία κυβερνησιμότητας».

  Συνεπώς από τα στοιχεία της μελέτης δεν προκύπτει οποιαδήποτε εγγενής «αδυναμία κυβερνησιμότητας» λόγω της Απλής Αναλογικής.
  Αξιοσημείωτο ότι στο κείμενο «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης», που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, στη σελίδα 4, στο σημείο των συναφών πρακτικών, δηλώνεται ότι ΔΕΝ έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές από άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή από τον ΟΟΣΑ ή από διεθνείς οργανισμούς. Γιατί άραγε;

  Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι σημερινοί αυτοδιοικητικοί της Ελλάδας «αδυνατούν… να κυβερνήσουν»;
  Το «μυστήριο της αδυναμίας…» αποκάλυψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης : «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο κράτος και στους θεσμούς για να μην ξαναέρθει η Αριστερά στην εξουσία, γιατί οι ιδέες της είναι ελαττωματικές».

  Τα συμπεράσματα που τεκμηριωμένα προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι τα ακόλουθα :

  Η Απλή και Ανόθευτη Αναλογική είναι το μόνο εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει την ακριβή αντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με τις έδρες εκπροσώπησης, όπως επιτάσσουν οι αρχές του Συντάγματος. Η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου εκλογικού συστήματος και οποιουδήποτε ορίου (όπως π.χ. του 3%) αποκλείει ή/ και νοθεύει την εκπροσώπηση τμημάτων της κοινωνίας μας και ακυρώνει βασικές αρχές του Συντάγματος.

  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Οι Κοινότητες ενισχύουν τη διοικητική λειτουργία των Δήμων και συμβάλλουν στη διεκδίκηση των τοπικών αιτημάτων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα τη λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

  Να ΜΗΝ αυξηθεί το κόστος για τα παράβολα των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η προτεινόμενη αύξηση θέτει φραγμό συμμετοχής στους πολίτες που δεν ανήκουν στα εύπορα στρώματα της κοινωνίας μας και επιτείνει τις διακρίσεις.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ

  Απλή αναλογική, ΧΩΡΙΣ Β’ γύρο και Δήμαρχος ο επικεφαλής του πρώτου συνδυασμού.
  Στην Οικονομική Επιτροπή, ΕΠΖ & Ν.Π. ΔΕΥΑΣ, οι συνθέσεις σύμφωνα με τα ποσοστά των εκλογών, χωρίς προσαυξήσεις. Τα περισσότερα θέματα ούτως ή άλλως, περνάνε με αυξημένη πλειοψηφία. Σε όσα αυτό δεν είναι εφικτό, μετά από 3 συνεδριάσεις, τα θέματα να περνάνε με απλή πλειοψηφία.
  Επιβάλλεται η επιδίωξη κουλτούρας συναίνεσης στην Τοπ. Αυτοδιοίκηση.
  Με εκτίμηση,
  Νικόλαος Τσούκλερης
  Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σπάρτης

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:05 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Διαφωνούμε με το ποσοστό του 43%. Δεν εκφράζει την απαιτούμενη πλειοψηφία και δημοκρατική νομιμοποίηση. Προτείνουμε το όριο του 50% +1, που έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά σε εκλογικές αναμετρήσεις στο παρελθόν.

 • 18 Μαρτίου 2021, 15:13 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ 43% (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΤΟ 41%) ΩΣ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ 1ΟΥ – 2ΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ. ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΤΟ 43% ΑΠΕΧΕΙ 7% ΑΠΟ ΤΟ 50 (ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ 50-41=9%), ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. (Ο ΠΡΩΤΟΣ 43,1 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕ 39,7 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ Β’ ΓΥΡΟ)
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΣΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΝΕ ΣΕ Β’ ΓΥΡΟ, Ο ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟ 50%+1 ΕΔΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Χ. 14 ΣΤΟΙΣ 27). ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ 58,50% ΝΑ ΕΧΕΙ Π.Χ. 16/27 ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΗΜΟ Ο 2ΟΣ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ ΜΕ 21% ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 50,2% ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ 16 ΕΔΡΕΣ. ΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕ 14 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ.
  ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΡΘΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 3%. ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17ΕΔΡΙΚΩΝ ΔΣ) ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ 5%.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, με την υπ’ αριθ.:46/17-03-2021 απόφασή του (ΑΔΑ : 63ΘΖΩ1Ν-62Ρ) Εκφράζει τη θέση του ως προς τα παρακάτω σημεία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» :
  • Σχετικά με το να παραμείνει το ισχύον σύστημα της απλής αναλογικής θετικά ψήφισαν 11 δημοτικοί σύμβουλοι, αρνητικά ψήφισαν 16 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα και 10 δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν παρών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:37 | Γιώργος Θέος

  1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 24.»

  Δεν γνωρίζω με ποιο σκεπτικό οριοθετήθηκε το 43%. Για τη διευκόλυνση της υπόθεσης , έστω ότι είναι σωστό. Για να καταστεί δίκαιο κατ’ ελάχιστο, αφού παύει να ισχύει η αρχή της απλής αναλογικής του 50%+1 ψήφος, πρέπει να εισάγει μία αναγκαία συνθήκη ώστε να υπάρχει «λαϊκή» νομιμοποίηση.

  Πρόταση: εκλογικός Συνδυασμός που λαμβάνει το 43%, για να θεωρηθεί επιτυχής πρέπει να έχει ποσοστό διαφοράς από τον επόμενο, κατ’ελάχιστο 10%. Σε περίπτωση που το ποσοστό διαφοράς είναι μικρότερο, να υπάρχει επαναληπτική διαδικασία, ωστόσο ανάλογα της ποσοστιαίας διαφοράς μεταξύ πρώτου και δεύτερου, να προκύπτει αναλογική πριμοδότηση υπέρ του πρώτου και να μην μεταφέρονται όλες οι έδρες προς διανομή στον τελικό νικητή του β’ γύρου.
  Παράδειγμα: ο Συνδυασμός Α λαμβάνει ποσοστό 43% και ο Συνδυασμός Β 38%, σε έναν αστικό Δήμο με πχ 33 έδρες. Αντί ο Α να λάβει 20 από τις 33 έδρες και να μην υπάρξει επαναληπτική εκλογή, να γίνει επαναληπτική εκλογή όπου ο Α -ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος- να έχει ήδη πριμοδοτηθεί λ.χ με 5 έδρες (όση η ακέραια διαφορά του πρώτου γύρου εκλογής) και τις αδιάθετες έδρες να τις πάρει ο τελικός νικητής, στη λογική του «έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου».
  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν καταστεί εφικτό να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών, θα έχει το δικαιώμα της πλήρους κυβερνησιμότητας, μέσω της απόλυτης πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:00 | Όμιλος «Η Καβάλα Μπροστά»

  Σύμφωνα με την πρόταση του νομοθέτη, ο συνδυασμός που λαμβάνει ποσοστό 43%+1, καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική ήταν η ορθότερη νομοθετική επιλογή. Η ως άνω επιλογή δεν πέτυχε και οδήγησε σε ακυβερνησία πολλών Δήμων, όχι λόγω του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου, αλλά λόγω της κακής νοοτροπίας ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δεν τους επέτρεψε να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν χωρίς πολιτικά ανταλλάγματα.

  Προτείνουμε: Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεδηλωμένη πρόθεση του νομοθέτη είναι η κατάργηση του συστήματος της απλής αναλογικής και η δυνατότητα εκλογής Δημάρχου με ποσοστό 43%+1, θεωρούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση εκλογής με ποσοστό κάτω του 50%+1 οι έδρες που θα δίδονται στον επιτυχόντα συνδυασμό θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 50% + 1 έδρα επί του συνόλου των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεν η κυβερνησιμότητα των Δήμων, αλλά δεν νοθεύεται έτι περαιτέρω η λαϊκή βούληση.

  Για τον όμιλο κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού «Η Καβάλα Μπροστά»
  Γιάννης Εριφυλλίδης (επικεφαλής), Γιάννης Γκίκας, Θανάσης Τσικολίτης

 • 18 Μαρτίου 2021, 11:58 | Ιωάννης Φωτάκης-Aντιδήμαρχος Διονύσου

  Είναι λανθασμένη η επιλογή ποσοστού ανάδειξης των Αρχών (43%), με τη ταυτόχρονη κατανομή ποσοστού εδρών 60% (3/5 των εδρών). Πάσχει σε επίπεδο πολιτικής νομιμοποίησης, ενώ εν ονόματι της αποτελεσματικότητας, είναι προβληματικό όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα.
  Το θέμα αυτό δεν πρέπει να προσεγγίζεται στη βάση ιδεοληψιών και μικροπολιτικής. Αντίθετα, πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη η θεσμική παράδοση, ο θεσμικός πολιτισμός και η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Συγχρόνως το οποιοδήποτε σύστημα για να εφαρμοσθεί, πρέπει βέβαια να υπηρετεί τη Δημοκρατία, ταυτόχρονα όμως πρέπει να αποδίδει λειτουργικές λύσεις, για να μην αποδυναμώνεται η διοικητική σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:
  • Σύστημα δύο Γύρων.
  • Εξασφάλιση οπωσδήποτε απόλυτης πλειοψηφίας εδρών στην Παράταξη που θα αναδείξει το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Επί πλέον κατανομή των εδρών μέχρι τα 3/5 του συνόλου αυτών, με βάση ένα αλγόριθμο, που θα λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο των ποσοστών της νικήτριας Παράταξης κατά τους δύο γύρους.
  • Σε περίπτωση μόνον ενός Γύρου, στην Παράταξη που θα αναδείξει το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αυτή πάλι θα λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών του Συμβουλίου. Επί πλέον θα λαμβάνει το 1/2 των υπολοιπομένων εδρών μέχρι τα 3/5 αυτών, για ποσοστό της Παράταξης που θα κυμαίνεται από 50% ως 55%, καθώς και το υπόλοιπο 1/2 των εδρών αυτών, όταν το ποσοστό της, θα κυμαίνεται από 50% ως 60%.
  • Αναλογική κατανομή υπολοίπων εδρών στις υπόλοπες Παρατάξεις.
  Υ.Γ.: Ο παραπάνω αλγόριθμος που βασίζεται στο μέσο όρο των ποσοστών που λαβάνει ένας συνδυασμός κατά τους δύο γύρους, μπορεί να αντικατασθεί με άλλο που να βασίζεται σε συντελεστές βαρύτητας που εύκολα, μπορούν να προσδιορισθούν, μετά από πλέον ενδελεχή προσέγγιση.

 • 17 Μαρτίου 2021, 12:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

  Επιτυχών συνδυασμός με ποσοστό 50% + 1 απο την πρώτη εκλογή η ο πλειοψηφών μεταξύ των δύο πρώτων την δεύτερη.

  Εκλογή δημοτικών συμβούλων με καθαρή απλη αναλογική

  Ειχαμε εκλογές το 2019 με απλή αναλογική αλλά δυστυχώς διοίκηση με ενισχυμένη . Δεν είδαμε αν υπάρχει πρόβλημα κυβερνησημότητας

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:42 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Αρ.22:
  Ναι στην εκλογή δημάρχου με 43% συν μια ψήφο από την 1η Κυριακή αλλά με όριο διαφοράς από τον δεύτερο συνδυασμό τουλάχιστον 3 μονάδες
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

 • Θεωρούμε θετική τη θέσπιση ορίου 43% για εκλογή Δημάρχου από τον Α’ γύρο.
  Λόγοι δικαιοσύνης και δημοκρατικής αντιπροσωπευτικότητας επιβάλλουν τη θέσπιση ελαχίστης διαφοράς από τον δεύτερο συνδυασμό τουλάχιστον 3 μονάδων για όσους δεν υπερβαίνουν το 50%.
  Στον ισχύοντα νόμο για τις Εθνικές Εκλογές στον οποίο συχνά γίνεται αναφορά για τη θέσπιση του 43% προφανώς και οι συσχετισμοί με τον δεύτερο επιτυχόντα συνδυασμό ως και του αριθμού των συνδυασμών που υπερβαίνουν το όριο του 3% επηρεάζει το εύρος της πλειοψηφίας του νικητή των εκλογών.
  Διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης αλλά «δημοκρατικής δικαιοσύνης».

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θέσπιση ελάχιστης διαφοράς 3% (ή 5%) μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού για να ισχύσει η εκλογή Δημάρχου από τον α’ γύρο για όσους συνδυασμούς υπερβαίνουν το 43% αλλά όχι το 50%.

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «Όσοι συνδυασμοί πλειοψηφήσουν με ποσοστό 43% συν μία ψήφο πλην όμως κάτω του 50% συν μία ψήφο, εκλέγονται από τον Α’ γύρο εφόσον έχουν διαφορά από τον δεύτερο συνδυασμό τουλάχιστον 3% (ή 5%). Σε αντίθετη περίπτωση οι δύο πρώτοι συνδυασμοί οδηγούνται στον Β’ γύρο».

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:45 | Φίλιππος Τριομμάτης Πρόεδρος Δημοτικών και περιφερειακών Συμπαραστατών

  ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στους δήμους, όπως και ο αντίστοιχος θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στις περιφέρειες εισήχθη νομοθετικά με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”). Έχοντας ήδη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία, αφού αντιμετώπισε και την περιστασιακή κατάργησή του από προηγούμενο νομοθετικό διάβημα που ήδη καταργήθηκε, ο θεσμός επανεκκίνησε το 2019 μετά τις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Έχοντας σωρεύσει εμπειρία δεκαετίας, το Δίκτυο Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών έχει προτείνει ένα σύνολο σημειακών νομοθετικών τροποποιήσεων που θα διευκολύνουν την ουσιαστικότερη εγκατάσταση του θεσμού σε δήμος και περιφέρειες και θα επανορθώσουν αστοχίες του αρχικού νομοθετικού πλαισίου.
  Με την πρώτη παράγραφο εισάγεται η προαιρετικότητα της ειδικής άδειας που έως σήμερα χορηγείται υποχρεωτικά για τους συμπαραστάτες. Η υποχρεωτική ειδική άδεια δημοσιονομικά σημαίνει ότι ο Ο.Τ.Α. που εκλέγει συμπαραστάτη είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τον μισθό που λάμβανε ο συμπαραστάτης από τον φορέα που υπηρετούσε κι όχι την προβλεπόμενη αντιμισθία. Αυτό συνεπαγόταν ένα απρόβλεπτο δημοσιονομικό βάρος για τους Ο.Τ.Α. που επιλέγουν συμπαραστάτες που θα τελούν υπό το καθεστώς της υποχρεωτικής άδειας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καt εναρμόνιση προς αντίστοιχη ρύθμιση που ισχύει για τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων δήμων κάτω των 100.000 κατοίκων, η ειδική άδεια καθίσταται προαιρετική και τελεί υπό την προϋπόθεση του αιτήματος του συμπαραστάτη. Κατ' αποτέλεσμα, έχοντας περιορίσει ένα νέο μισθοδοτικό κονδύλιο, περισσότεροι Ο.Τ.Α. θα κινητοποιηθούν για την επιλογή συμπαραστάτη, προς όφελος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
  Με την δεύτερη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που αποκαθιστά την άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους συμπαραστάτες που τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έως σημερα, αναντίστοιχα προς τους γενικούς γραμματείς των Ο.Τ.Α. στερούνταν από την αναγνώριση της θητείας τους ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Εφεξής, ο χρόνος θητείας θα αναγνωρίζεται κατά τα ανωτέρω, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης.
  Με την τρίτη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που εγγυάται την οργανωτική αυτοτέλεια του Γραφείου Συμπαραστάτη, καθώς σε όλες τις Περιφέρειες καθώς και στους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπουν την υποχρεωτική σύσταση αυτοτελούς Τμήματος Συμπαραστάτη του Δημότη/Πολίτη και της Επιχείρησης. Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παροχή γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης στον Συμπαραστάτη. Το Τμήμα στελεχώνεται με υπαλλήλους του οικείου Ο.Τ.Α., κατ' απόλυτη επιλογή του συμπαραστάτη και κατ' απόκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

  Με την τέταρτη παράγραφο εισάγεται η υποχρεωτική εισαγωγή των ειδικών προτάσεων βελτίωσης που συντάσσει ο συμπαραστάτης ως θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της εκάστοτε προσεχούς συνεδρίασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου αντίστοιχα. Την αρμοδιότητα για την εισαγωγή των ειδικών προτάσεων στην ημερήσια διάταξη ασκεί ο πρόεδρος του σώματος, κατόπιν κοινοποίησης της ειδικής πρότασης από τον συμπαραστάτη. Επί της εκάστοτε ειδικής προτάσεως ο συμπαραστάτης λαμβάνει τον λόγο υποχρεωτικά κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης και κατόπιν ακολουθεί ψηφοφορία περί εγκρίσεως της προτάσεως ή μη από το σώμα.
  Με την πέμπτη παράγραφο εισάγεται ρύθμιση που τροποποιεί την αντιστοιχία στην αντιμισθία μεταξύ Συμπαραστάτη και Προέδρου (Δημοτικού ή Περιφερειακού) Συμβουλίου με την αντιστοιχία στην αντιμισθία Συμπαραστάτη και [(είτε α) Αντιδημάρχου / Αντιπεριφεριάρχη είτε β) Γ. Γραμματέα του Δήμου /Περιφέρειας είτε γ)] Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του κύρους του Συμπαραστάτη. Η τροποποίηση αυτή ενισχύει τη λειτουργία του θεσμού καθώς θα προσελκύσει πρόσωπα με αυξημένο κύρος και αξιόλογη επαγγελματική πορεία τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της στάθμης των υπηρεσιών του Συμπαραστάτη και αποκαθιστά την αναντιστοιχία που υπήρχε μεταξύ των αυξημένων καθηκόντων και υποχρεώσεων του με το μέχρι σήμερα ύψος της αντιμισθίας του.

  Τροποποιούμενες Διατάξεις

  1) Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της ειδικής άδειας άνευ αιτήσεως του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 για τον συμπαραστάτη του δημότη. Προτείνεται η εξαίρεση του ΣτΔΕ από την χρήση της υποχρεωτικής άδειας και χορήγηση της κατόπιν αιτήσεως του.( Εναρμόνιση με το καθεστώς που ισχύει για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για δήμους κάτω από εκατό χιλιάδες.)
  2) Ο χρόνος που διανύθηκε στη θέση του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, εάν αυτός/η τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος, να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Διάταξη που είναι σε ισχύ για Περιφερειάρχες/Δημάρχους, Αντιπεριφερειάρχες/Αντιδημάρχους και Γ. Γραμματείς ΟΤΑ, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις αρθ.4 παρ. 3 του Ν4275/2014.
  3) Σε όλες τις Περιφέρειες καθώς και στους δήμους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές τμήμα ¨Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης¨, το οποίο στελεχώνεται με ευθύνη του Συμπαραστάτη από τον οικείο ΟΤΑ, παρέχοντας του γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη.
  4) Οι ειδικές προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών που διατυπώνουν οι Συμπαραστάτες, να εισάγονται υποχρεωτικά ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό /Περιφερειακό Συμβούλιο ευθύνη του Προέδρου .

  5) Να καταργηθεί η αντιστοιχία στην αντιμισθία μεταξύ Συμπαραστάτη και Προέδρου (Δημοτικού ή Περιφερειακού) Συμβουλίου, και να αντιστοιχηθεί είτε α) με αυτή του Αντιπεριφερειάρχη /Αντιδημάρχου, β) είτε με αυτή του Γ. Γραμματέα του Δήμου /Περιφέρειας, ή τέλος γ) με του Προϊσταμένου Γενική Δ/νσης.

 • 8 Μαρτίου 2021, 21:00 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΑΣ

  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 21:42 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 21:14 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 20:30 | ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΗ

  Αρθρο 22 Παρ 1.
  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 19:56 | ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΟΣ

  Αρθρο 22 Παρ 1.
  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 12:15 | ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Επιτυχών συνδυασμός Δημάρχου με 43% + 1 ψήφος ενώ Επιτυχών Συνδυασμός Δημοτικής Κοινότητας 60% + 1 ψήφο για να επικρατήσει η Δημοκρατική Βούληση των Πολιτών. Εδώ διακρίνετε μεγάλη Ανισότητα.

 • Για την επικράτηση ενός συνδυασμού που έχει λάβει στον Α’ γύρο ποσοστό άνω του 43%, προτείνουμε να τεθεί ως όρος η διαφορά από τον δεύτερο συνδυασμό να είναι μεγαλύτερη από την απόσταση του πρώτου από το 50%. Π.χ. για ποσοστό 44% να απαιτείται διαφορά από το δεύτερο τουλάχιστον (50%-44%=) 6%, για ποσοστό 47%, διαφορά (50%-47%=) 3% κ.ο.κ.

  Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

 • 7 Μαρτίου 2021, 20:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ

  Επειδή είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις οι 2 πρώτοι συνδυασμοί να είναι πολύ κοντά στον πρώτο γύρο και ο 3ος να λάβει ένα ισχυρό ρυθμιστικό ποσοστό, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  – Να εκλέγεται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% + 1 ψήφο του συνόλου των έγκυρων ή
  – Ο συνδυασμός που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 43%+1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων, αν η διαφορά του από το δεύτερο συνδυασμό είναι μεγαλύτερη του 5%.

 • 6 Μαρτίου 2021, 22:12 | Κώστας Δημητρίου

  ΕΠΙΔΕΙΞΑΤΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ.
  Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ 43%+ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!

  ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟ Α’ ΓΥΡΟ ΜΕ 50%+ !

  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ !

 • 6 Μαρτίου 2021, 10:15 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Θα πρέπει να καταργηθεί το σύστημα 2 γύρων που προκαλεί θεμιτές (που μπορεί εκ των προτέρων να γίνουν) και αθέμιτες συναλλαγές. Αντί να αναζητούμε ποσοστό εκλογής από την πρώτο γύρο και ρυθμίσεις διαφοράς μπορούμε να ζητήσουμε από τον ψηφοφόρο να εκφράσει την προτίμηση του για 2 υποψηφίους, διακρίνοντας 1η και 2η επιλογή. Αν κάποιος με τις 1ες επιλογές πάρει 50%+1 εκλέγεται. Αν όχι, τότε για τους 2 πρώτους προσθέτουμε και τις δεύτερες επιλογές του καθενός και εκλέγεται όποιος έχει το μεγαλύτερο άθροισμα. Έτσι γλυτώνουμε από τον δεύτερο γύρο και είμαστε σίγουροι ότι όποιος εκλεγεί συμπληρώνει την προτίμηση του εκλογικού σώματος χωρίς ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις.
  Εναλλακτικά-συμπληρωματικά: Για να συνδυαστεί με την εκλογή των συμβούλων, ο ψηφοφόρος θα μπορεί να επιλέξει 2 ψηφοδέλτια από τα διαθέσιμα (ή θα χρησιμοποιηθεί ένα ενιαίο για όλους) θα σημειώσει την επιλογή 1 στο ένα και 2 στο άλλο. Μάλιστα το σωστό είναι να υποδείξει την προτίμηση του σε συμβούλους και στο ένα και στο άλλο ώστε οι σύμβουλοι που θα εκλεγούν να έχουν διευρυμένη αναφορά στο εκλογικό σώμα.

 • 5 Μαρτίου 2021, 18:21 | Μενια Γιαννουλη

  Κεφάλαιο Ζ άρθρο 22 παρ.1. Για να βγαίνει επιτυχων δήμαρχος πρέπει να συγκεντρώσει 43% συν 1 ψήφο. Για ποιο λόγο ο πρόεδρος κοινότητας να πρέπει να συγκεντρώσει 60% συν 1 ψήφο για να μπορέσει να βγει ένα δίκαιο και δημοκρατικό αποτέλεσμα; Πάλι δημιουργούνται ανισότητες και μη δημοκρατικες διεργασίες.

 • 5 Μαρτίου 2021, 17:23 | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Η παραγραφος 1 τροποποιήται ως εξής
  1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, και εφόσον συνδυασμός που ακολουθεί δεύτερος μετά τον πλειοψήφον, απέχει τουλάχιστον με ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων ή που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 50 τοις εκατό (50% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, και ανεξαρτήτος ποσοστού του συνδυασμός που ακολουθεί δεύτερος μετά τον πλειοψήφον,σύμφωνα με το άρθρο 24.

  Η επιλογή του επιτυχών συνδυασμού πρέπει να ευδιάκριτη απο το εκλογικό σώμα.