Άρθρο 43 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 25 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).
2. Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση, η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν δεν είναι υποχρεωτική:
α) για τους κατοίκους του εξωτερικού,
β) για όσους έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους και
γ) για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.