Άρθρο 8 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων πολίτες οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το ασυμβίβαστο του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει τον δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα συγκεκριμένα αξιώματα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό ισχύει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων. Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
η) Γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμβουλοι των δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν, κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης:
α) ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ή
β) ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010.
4. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτηθούν πριν από την ημέρα της εγκατάστασής τους, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δεν εκλεγούν ή αν εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).
5. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 71 έως 75. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 76.
6. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση απόφασης του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 71 έως 75. Κατά της απόφασης του διοικητικού πρωτοδικείου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 76.
7. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:53 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  Στην παρ. 2, περ. στ, αναφέρεται σε ‘σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Σχετικά προτείνονται τα εξής:
  – να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συμβάσεις συγγενικών προσώπων των επιθυμούντων να δηλώσουν υποψηφιότητα
  – να λαμβάνονται επίσης υπόψη όλες οι συμβάσεις κατά τη συνολική διάρκεια της δημοτικής αρχής κι όχι μόνο οι ανοικτές την 1/1 του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:46 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Να θεσπιστεί μέγιστο όριο 3 θητειών για Δημοτικούς Συμβούλους και Δημάρχους. Η έναρξη της μέτρησης των θητειών να ξεκινήσει από τη θητεία 2024-2029.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:56 | Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε» – Μείζων Αντιπολίτευση Δήμου Κρωπίας

  Να μην επιτρέπεται σε δημοτικούς υπαλλήλους να είναι υποψήφιοι. Η ιδιότητα του δημοτικού υπαλλήλου να αποτελεί ασυμβίβαστο.

 • 18 Μαρτίου 2021, 09:26 | Χρήστος

  Έχουν ερωτηθεί τα αρχηγεία των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛΑΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) εάν συμφωνούν τα εν ενεργεία στελέχη τους να εμπλέκονται στη τοπική αυτοδιοίκηση και να ασκούν πολιτική στο τόπο όπου ασκούν τα αστυνομικά τους καθήκοντα???
  Έχουν ερωτηθεί τα αρχηγεία των σωμάτων ασφαλείας εάν προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας τους η συμμετοχή στελεχών τους στην τοπική αυτοδιοίκηση ???
  Κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κανένα στέλεχος από τα σώματα ασφάλεια να συμμετέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση για πολλούς και αυτονόητους λόγους .

 • Οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν έχουν λόγους να κινούνται με αποκλεισμούς.
  Κανένας γιατρός, εφοριακός, ένστολος, υπάλληλος κλπ , που τα καθήκοντα του δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοδιοικητική λειτουργία, δεν πρέπει να έχει κώλυμα συμμετοχής στις εκλογές εφόσον δεν κατέχει διευθυντική θέση.

  Την ικανότητα και την προσωπικότητα του καθενός μπορούν να την κρίνουν ελεύθερα οι πολίτες και γιαυτό άλλωστε δεν εκλέγονται όλοι όσοι θέτουν υποψηφιότητα.

  Οι δε αιτιάσεις περί «κατάχρησης εξουσίας, διαφθοράς κλπ» είναι τουλάχιστον προσβλητικές και αναπόδεικτες απέναντι σε συμπολίτες που εκ του ρόλου τους έχουν υποχρέωση να προστατεύουν την κρατική λειτουργία και τους θεσμούς.

  Επιπλέον δε, οι έχοντες διαφορετική άποψη καλό είναι να αναφέρουν και πόσα περιστατικά κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους με σκοπό κάποιος υπάλληλος να εκλεγεί στην αυτοδιοίκηση.

  Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστα.

  Χρήστος Τριγώνης
  Αντιδήμαρχος Γρεβενών
  Ανθυπαστυνόμος

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:40 | βασίλης

  Είναι εντελώς παράλογο στελέχη των σωμάτα ασφαλείας να ασκούν πολιτική .Αυτή η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί γιατί δυσχεραίνει το έργο των σωμάτων ασφαλείας και δημιουργεί εντάσεις και κλιμα πόλωσης που δεν αρμόζει στις υπηρεσίες αυτές αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί καθεστώς φόβου για τους φηφοφόρους του δήμου που δεν θα τολμήσουν να ψηφησουν κάποιον υποψηφιο απο σώμα ασφαλείας .

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:07 | Μιχάλης

  Ασυμβίβαστο για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας(αστυνομία,λιμενικό,πυροσβεστική)ανεξαρτήτου βαθμού. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται μόνο οι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας ως «εν δυνάμει διαπλεκόμενοι» και να μην επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης . Οι υπαξιωματικοί και τα λοιπά στελέχη των σωμάτων ασφαλείας δύναται να τοποθετούνται όπως και οι αξιωματικοί
  σε θέσεις ευθύνης ως διοικήτες ή ως προιστάμενοι γραφείων μέσα στην μονάδα που υπηρετούν .
  Πέραν των ανωτέρω οι υπαξιωματικοί και τα λοιπά στελέχη τως σωμάτων ασφαλείας έχουν ως κύριο καθήκον την αστυνόμευση στη περιοχή που υπηρετούν . Θα εκτελέσουν άραγε σωστά τα αστυνομικά τους καθήκοντα εάν κληθούν να πανε να ελένξουν μια παράνομη πράξη που εκτελεί ο δήμος με τον οποίο έχουν εκλεγεί???? Ασφαλώς και όχι . Θα ασκήσουν άραγε σωστά τα αστυνομικά τους καθήκοντα εάν κληθούν να πάνε να ελένξουν μια παράνομη πράξη που εκτελεί ένας ψηφοφόρος τους στον οποίο έχουν υποχρεωθεί κατά την προεκλογική περίοδο για να τους ψηφίσει ??? Ασφαλώς και όχι .
  Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόμα που δεν μπορούν να αναλυθούν στη παρούσα φάση, πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικά ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:06 | Χριστοδούλου Γεώργιος

  Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και οι δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εάν επιθυμούν να έχουν την δυνατότητα του ‘’εκλέγεσθε’’ στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Β’ βαθμού, υπο την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν στον δήμο ή την περιφέρεια που πρόκειται να θέσουν υποψηφιότητα.
  Έτσι δεν δημιουργούνται σχέσεις συναλλαγής μεταξύ υποψηφίων και ψηφοφόρων

 • 17 Μαρτίου 2021, 18:51 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ

  Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο για όλους να μην έχουν δικαίωμα επανεκλογής ως δημοτικοί – περιφερειακοί σύμβουλοι ή Δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πέρα των τριών θητειών (αν βεβαίως ψηφισθεί η πενταετία).Δύο και τρεις αντίστοιχα πενταετίες είναι αρκετές για να προσφέρει κάποιος στα κοινά. Ο αιρετός, αν ψηφισθεί όριο στις θητείες, θα μπορεί με την εμπειρία που θα έχει αποκτήσει από τις προηγούμενες θητείες του στην τελευταία να προωθήσει ότι κρίνει σωστό για τον τόπο του χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι άλλο η αντιμισθία ή έξοδα παράστασης και άλλο ο μισθός. Όσον αφορά τα κωλύματα εκλογιμότητας. Καμία απαγόρευση εκλογιμότητας σε κανέναν πέραν από αυτές που ίσχυαν στις εκλογές του 2014. Δεν έχει μικρότερη επιρροή σε ένα εκλογικό σώμα ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας διευθυντής μιας δημόσιας ή ιδιωτικής κλινικής, από έναν δημόσιο υπάλληλο ακόμη και από την θέση του απλού προϊσταμένου τμήματος. Έχουμε γεμίσει από συμβούλους που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο που μόνο στην κοινωνία δεν προσφέρουν αλλά κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν και αρκετές φορές τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ένας δημόσιος υπάλληλος ελέγχεται κάθε χρόνο ως προς τα εισοδήματά του και δύσκολα θα κατηγορηθεί για αδικαιολόγητο πλουτισμό, αντιθέτως πολύ Δημοτικοί σύμβουλοι και Δήμαρχοι κατηγορήθηκαν κατά καιρούς. Δώστε όμως περισσότερες αρμοδιότητες στα δημοτικά συμβούλια ώστε να μην λειτουργούν απλά ως διακοσμητικά στοιχεία για να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια.

 • 17 Μαρτίου 2021, 18:51 | Σωτήρης Αλεξανδρίδης

  Θέσπιση κωλύματος εκλογιμότητας των υπαξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.

  Η διάκριση αυτή του νόμου υπέρ των υπαξιωματικών της αστυνομίας είναι παράλογη, άδικη και αντισυνταγματική.

  Καταρχάς στο επίπεδο υποψηφιότητας ειδικά στις μικρές τοπικές κοινωνίες λειτουργεί υπέρ του αστυνομικού υπό το καθεστώς του φόβου.

  Σε επίπεδο εκλογιμότητας παύει η διάκριση των εξουσιών καθώς ο αιρετός υπαξιωματικός καθίσταται ελέγχων και ελεγχόμενος.

  Ένας μόνο άνθρωπος αποκτά μοχλό πίεσης ενταντι τρίτων σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, έχοντας και τις δυο ιδιότητες. Αποτελεί εφαλτήριο διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

  Η συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές α βαθμού, κινείται συχνά από ταπεινά κριτήρια παρά τη διάθεση για προσφορά.

  Τέλος, η διάταξη αυτή χρησιμοποιείτε πολλάκις από τους υπαξιωματικούς ως παραθυράκι να παρακάμψουν την απόσπαση-μετάθεση τους, σε βάρος της ορθής λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ, καθότι ο αιρετός αστυνομικός δεν δύναται να μετακινηθεί και είναι υποχρεωτική η μετάθεση τους στον τόπο εκλογής τους. Επίσης ακόμη κι αν υπάρχει καταγγελία η υπηρεσιακή ανάγκη μετακίνησης δεν δύναται λόγω αιρετής ιδιότητας να μετακινηθεί/ αποσπαστεί.

  Είναι μια εντελώς παράλογη διάταξη, αντίθετη με το πνεύμα του νομοθέτη, ο οποίος ορθώς απαγορεύει στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να μετέχουν στις εκλογές.

  Προτείνεται στο νομοσχέδιο να θεσπιστεί κώλυμα εκλογιμότητας των υπαξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού σε δήμους τουλάχιστον κάτω των 20.000 κατοίκων.

  Είθιστε με μικρούς τόπους υπαξιωματικοί, λόγω υποστελέχωσης, εν τοις πράγμασι να ασκούν καθήκοντα αξιωματικού.

  Ιδίως στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα συμβαίνει πολλοί διοικητές αστυνομικών σταθμών αλλά και αρκετοί διοικητές & υποδιοικητές Αστυνομικών τμημάτων να είναι υπαξιωματικοί. Το ίδιο ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό ισχύει για τους υπαξιωματικούς του λιμενικού σώματος.

 • 17 Μαρτίου 2021, 12:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και ειδικότερα για γιατρούς, εφοριακούς, διευθυντές σχολείων και σωμάτων ασφαλείας.
  Επίσης Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι να μην έχουν δικαίωμα επανεκλογής πέρα των δύο θητειών και οι δημοτικοί σύμβουλοι πέρα των τριών θητειών (αν βεβαίως ψηφισθεί η πενταετία).Δύο και τρεις αντίστοιχα πενταετίες είναι αρκετές για να προσφέρει κάποιος στα κοινά. Ο αιρετός, αν ψηφισθεί όριο στις θητείες, θα μπορεί με την εμπειρία που θα έχει αποκτήσει από τις προηγούμενες θητείες του στην τελευταία να προωθήσει ότι κρίνει σωστό για τον τόπο του χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι άλλο η αντιμισθία και άλλο ο μισθός.

 • 17 Μαρτίου 2021, 10:58 | Δημήτρης

  Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο για όλους τους αξιωματικούς κυρίως της αστυνομίας από τον βαθμό του ανθυπασπιστή και πάνω.
  Γιατί άλλοι μεν αρνούνται τους βαθμούς του ανθυπαστυνόμου και του υπαστυνόμου για να ασχοληθούν με τα κοινά και άλλοι ασκούν ήδη εξουσία στο κοινό μέσα από τον βαθμό του ανθυπασπιστή και άνω.
  Ως εκ τούτου για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ όλων των υποψηφίων και όλων των συνδυασμών ενός Δήμου οι βαθμοφόροι αξιωματικοί από τον βαθμό του ανθυπασπιστή και άνω θα πρέπει να έχουν κόλλημα συμμετοχής στα ψηφοδέλτια.

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:11 | Ευστρατιάδη Τίνα

  1. Να μην έχουν υπηρετήσει στον Δήμο ή τη Περιφέρεια που θέτουν υποψηφιότητα δυο χρόνια πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών

  2. Να μην υπηρετήσουν στον Δήμο ή τη Περιφέρεια που εκλέχτηκαν καθ όλη τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου.

  Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν για τους Αξιωματικούς

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:54 | Ζαχαριουδάκης Σπύρος

  Θα πρέπει να θεσπιστεί όριο θητείας, πχ 2 ή 3 εκλογικές θητείες, ώστε να αποφεύγονται οι επαγγελματίες Σύμβουλοι που εκλέγονται 15 και πλέον χρόνια.

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:36 | Ζαχαριουδάκης Σπύρος

  Θέμα: Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

  Στον νέο εκλογικό νόμο, όπως και στον παλιό (Άρθρα 10 και 117 του ν.3852/2010), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο σε Υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας χωρίς κανένα περιορισμό (κώλυμα).
  Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ότι αυτό εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο συναλλαγής με τους πολίτες καθώς ο υποψήφιος Δημοτικός ή Περιφερειακός Σύμβουλος που έχει και την ιδιότητα του Αστυνομικού του Λιμενικού ή του Πυροσβέστη, θα δυσκολεύεται να ασκήσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα, όπως να βεβαιώνει παραβάσεις και θα μπορεί να διευκολύνει ή να κωλύει θέματα των πολιτών που άπτονται της αρμοδιότητάς του (άδειες Πυρασφάλειας, παραβάσεις ωραρίου μουσικής, κοκ) κατά το δοκούν, αφού πλέον όλοι θα είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι του.
  Για την πρόληψη αυτών των επικινδύνων καταστάσεων σας προτείνω να ισχύουν τα εξής κωλύματα:
  1. Να μην έχουν υπηρετήσει στον Δήμο ή τη Περιφέρεια που θέτουν υποψηφιότητα δυο χρόνια πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών

  2. Να μην υπηρετήσουν στον Δήμο ή τη Περιφέρεια που εκλέχτηκαν καθ όλη τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου.

  Ανάλογοι περιορισμοί στον ίδιο Νόμο και πιθανόν με το ίδιο σκεπτικό ισχύουν για τους Αξιωματικούς, όπου εκεί υπάρχει και η αυστηρότερη πρόβλεψη ο Αξιωματικός να έχει παραιτηθεί δυο χρόνια πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

 • Β. Παρατηρείται το φαινόμενο βουλευτές εν ενεργεία να είναι υποψήφιοι για το δημαρχιακό αξίωμα χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Να επανέρχονται δε στα βουλευτικά τους καθήκοντα σε περίπτωση αποτυχίας, βάσει του ισχύοντος νόμου.
  Το αντίστοιχο δεν ισχύει για τους Δημάρχους εφόσον πρέπει να εξαντλήσουν τη θητεία τους για να θέσουν υποψηφιότητα για το βουλευτικό αξίωμα. Δεν δύνανται μάλιστα να είναι υποψήφιοι ακόμα και αν παραιτηθούν προ των εκλογών.
  Εγείρεται προφανώς θέμα αντισυνταγματικότητας και σε κάθε περίπτωση θέμα μη ισονομίας την οποία πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες στο δικαίωμα του «εκλέγεσθαι».

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θέσπιση κωλύματος σε ενεργεία βουλευτές για την εκλογή τους ως Δήμαρχοι εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί προ της 1ης Ιανουαρίου του έτους των εκλογών από το βουλευτικό αξίωμα. Το ίδιο να ισχύει αντίστροφα και για τους Δημάρχους για την υποψηφιότητα του Βουλευτή.

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «Δεν μπορούν να εκλεγούν Δήμαρχοι οι εν ενεργεία Βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος προ της 1ης Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για τις βουλευτικές εκλογές για τους εν ενεργεία Δημάρχους».

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Α. Μια σημαντική παθογένεια στην ομαλή λειτουργία της Τ.Α., αλλά και στην έξωθεν εικόνα της, είναι η συχνή χρήση συκοφαντικών ισχυρισμών μεταξύ των αιρετών της ή και πολιτών με ενεργό ενασχόληση στα κοινά κατά των αιρετών.
  Η εικόνα αυτή απομακρύνει από τον θεσμό ικανά στελέχη των Τοπικών Κοινοτήτων που κρίνονται απόλυτα απαραίτητα για την αναβάθμιση του θεσμού. Η θέσπιση ενός μέτρου, ως κώλυμα εκλογιμότητας, όπως αυτό της καταδικαστικής αμετάκλητης (ή τελεσίδικης) απόφασης σε βάρος υποψηφίου, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης αιρετού κατά την ενάσκηση των
  καθηκόντων του μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό στοιχείο για τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θέσπιση στέρησης του δικαιώματος του «εκλέγεσθαι» σε αιρετούς ή δημότες που καταδικάζονται αμετάκλητα (ή τελεσίδικα) για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή της τιμής αιρετών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

  «Δεν μπορούν να εκλεγούν ως Δήμαρχοι ή ΔΣ δημότες ή αιρετοί που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα (ή τελεσίδικα) για συκοφαντική δυσφήμιση αιρετών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους». Ιδιαίτερα όταν το αδίκημα διαπράττεται κατά το τελευταίο έτος προ της διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών από τον υποψήφιο αιρετό, ο οποίος τελικά εκλέγεται πριν γίνει αμετάκλητη (ή τελεσίδικη) η καταδικαστική απόφαση, τότε να εκπίπτει του αξιώματός του αμέσως μόλις η απόφαση αυτή καταστεί αμετάκλητη (ή τελεσίδικη).

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Σχόλιο για την Παράγραφο 2 ε)
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.
  Οπότε οι μαθητές της δευτέρας και της τρίτης λυκείου (Β’ και Γ’ Λυκείου ) έχουν δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 ε) «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων: … ε)Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου …, οι οποίοι, κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων. Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, …»
  Οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν σαφές προβάδισμα έναντι όλων των άλλων υποψηφίων διότι α) οι μαθητές της Β και Γ λυκείου έχουν δικαίωμα ψήφου και β) έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της οικογενείας και άμεση επαφή με αυτήν και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
  Εάν οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέλουν να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση του, όπως όλοι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που κατέχουν θέση ευθύνης.

 • 15 Μαρτίου 2021, 10:32 | Μανόλης Καπετανίδης

  Είναι δυνατό ένας υπαξιωματικός ή ένα απλο στελεχος της αστυνομίας,του λιμενικού, της πυροσβεστικής να θέτει υποψηφιότητα και να εκλέγεται στον δήμο που βρίσκεται η υπηρεσία που υπηρετεί?? Δεν είναι αυτονόητο ότι αυτός για να εκλεγεί δεν θα ασκεί τα καθήκοντα του όπως πρέπει για να μην χαλάσει τα χατήρια των ψηφοφόρων του???Δεν είναι αυτονόητο ότι αυτος κατά τη διάρκεια της θητείας του στο δήμο όπου εκλέγηκε δεν θα ασκεί τα καθήκοντα του οπως πρέπει για να μην χαλάσει τα χατήρια των ψηφοφόρων που τον εξέλεξαν??? Πρέπει όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας ανεξαρτήτως βαθμού , να μην έχουν τη δυνατότητα εκλογής στη τοπική αυτοδιοίκηση εκτός και εάν παραιτηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από τις εκλογές στις οποίες προκειταί να συμμετασχουν.
  Αυτό που ισχύει εώς σήμερα είναι εντελώς παράλογο και πρόκειται για μια καθαρή περίπτωση ασυμβίβαστου .

 • 12 Μαρτίου 2021, 20:30 | Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

  Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και ειδικότερα για γιατρούς, εφοριακούς, διευθυντές σχολείων και σωμάτων ασφαλείας. Καθένας που κατέχει μια τέτοια θέση την εκμεταλλεύεται για ψηφοθηρικούς λόγους.
  Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι να μην έχουν δικαίωμα επανεκλογής πέραν των τριών θητειών.
  Τρείς τετραετίες είναι αρκετές για να προσφέρει κάποιος στα κοινά.

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:29 | Φίλιππος Τριομμάτης Πρόεδρος Δημοτικών και περιφερειακών Συμπαραστατών

  Α) Με τον νόμο 3852/10 γνωστό ως Καλλικράτη στο άρθρο 14 και το αντίστοιχο για τις Περιφέρειες άρθρο 117 (Κωλύματα και Ασυμβίβαστα), δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Συμπαραστάτη. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα κώλυμα.

  Β) Στην Αμέσως επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) στο ανάλογο άρθρο 14 υπάρχει ασυμβίβαστο, αλλά όχι για τους Συμπαραστάτες. Αφορά τους Διαμεσολαβητές που προσπάθησε να εισαγάγει η τότε κυβέρνηση και συγκεκριμένα αναφέρει:
  «Δεν μπορούν να εκλεγούν Δήμαρχοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κλπ… (Παράγραφος β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα καταλαμβάνει το Δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για 4 έτη από την λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.» (Εννοείται ότι υπάρχει το ανάλογο άρθρο και για τις περιφερειακές εκλογές).

  Γ) Στην επόμενη νομοθετική ρύθμιση με τον νόμο 4623/2019 ο οποίος επαναφέρει τον Δημοτικό Συμπαραστάτη και καταργεί τον Διαμεσολαβητή συμβαίνει το εξής: στο άρθρο 7 παρ. 1 αναφέρει ότι:
  «Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 7 και 179 του ν. 3852/10(Καλλικράτης) Και όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοούνται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της Επιχείρησης αντίστοιχα».

  Επανέφερε τον θεσμό του Συμπαραστάτη δηλαδή, αλλά ξέχασε σε ισχύ το ασυμβίβαστο που υπήρχε για τους Διαμεσολαβητές το οποίο φυσικά στο σχέδιο της νέας νομοθετικής πρωτοβουλία του ΥΠΕΣ που είδε το φως της δημοσιότητας, υπάρχει και διατηρείται για τους Συμπαραστάτες πλέον! Συγκεκριμένα άρθρο 43 του υπο εισαγωγή σχέδιου νόμου:
  « β) Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει την περιφέρεια για την οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.»

  Προτείνουμε:
  Την αποκατάσταση του λάθους με την εξαίρεση της παραγράφου β του άρθρου 43 του σχεδίου νόμου που έχει δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και αναφέρεται σε κωλύματα και ασυμβίβαστα. (Κάτι που ήδη έχει γίνει στο αντίστοιχο άρθρο 8 για τους Δημοτικούς Συμπαραστάτες.)

  Δηλαδή:
  «Προτείνεται η κατάργηση του κωλύματος εκλογιμότητας και ασυμβίβαστου του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμπαραστάτη που ισχύει με τα άρθρα 14 παρ. 1 εδ.β και 117 παρ. 1εδ.β του ν. 3852/2010 αντίστοιχα και τα οποία διατηρούνται με τα άρθρα 8 παρ. 2 β και 43 παρ. 2 β αντίστοιχα του σχεδίου νόμου καθώς το αρχικό κείμενο του Καλλικράτη που θέσπιζε το θεσμό του Συμπαραστάτη δεν είχε εισαγάγει τέτοιο κώλυμα.»

 • 10 Μαρτίου 2021, 21:21 | Μιχάλης Ευφρεμίδης

  Έχουν ερωτηθεί άραγε τα αρχηγεία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εάν συμφωνουν και εάν συναινούν τα στελέχη τους να συμετεχούν στην τοπική αυτοδιοικηση???
  Είναι δυνατόν ειδικά τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας να ασκούν πολιτική?? Δεν είναι αντιληπτό ότι ο κίνδυνος καταχρησης εξουσίας είναι πολύ πιθανός??? Μόνο οι αξωματικοί ειναι επικινδυνοι και πρέπει να παραιτηθούν για να ειναι υποψηφιοι???
  Αυτά είναι απαραδεκτα πραγματα που συμβαινουν. Οι υπαξιωματικοί δηλαδή των σωματων ασφαλείας δεν καταλαμβανουν θεσεις ευθύνης σε αστυνομικές μονάδες εντος των ορίων των δήμων που εκλέγοντσι?? Δεν ασκουν αστυνόμευση???
  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • 10 Μαρτίου 2021, 21:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΤΑΣ

  Η προσφορά των πολιτών στα κοινά δεν πρέπει να σταματάει επειδή κάποιος είναι Δημόσιος Υπάλληλος , Δημοτικός Υπάλληλος κ.ο.κ.. Όσο δε αφορά την κατάχρηση εξουσίας ίσα ίσα που είναι πολύ πιο ευάλωτος και ελεγχόμενος αν είναι και ενεργός ο ίδιος. Ενώ η κατάχρηση εξουσίας από υπαλλήλους και δημόσιους λειτουργούς που έμμεσα «συνεργάζονται» με πολίτες και τους Μανατζάρουν, δεν μπορεί να ελεγχτεί.
  Γι’ αυτό σε μία Δημοκρατική Πολιτεία το εκλέγειν και το εκλέγεσθε, πλην ορισμένων υψηλόβαθμων στελεχών και ειδικών υπηρεσιών, δεν πρέπει να «άρετε» από τέτοιου είδους ιδεοληψίες. Όλοι μπορούν να προσφέρουν και να συνεισφέρουν.
  Αν είναι έτσι ούτε οι Πρόεδροι συλλόγων, εκπρόσωποί νομικών οντοτήτων και συλλογικών οργάνων ( κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) , κ.α., να μην ασχοληθούν γιατί κάνουν κατάχρηση εξουσίας.

 • 10 Μαρτίου 2021, 21:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΤΑΣ

  Να δίνεται η δυνατότητα στους εν ενεργεία υπαλλήλους και χωρίς θέση ευθύνης( Δ/ντής, Προϊστάμενος) των ΟΤΑ α’ Βαθμού να είναι υποψήφιοι, Τοπικοί Σύμβουλοι, του οικείου Δήμου όπου εργάζονται και αποκλειστικά και μόνο στις Τοπικές Κοινότητες όπου έχουν αποκτήσει, δημοτικότητα, από την πατρική τους οικογενειακή μερίδα. Αν εκλεγούν να μην έχουν το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης, μόνο έξοδα μετακίνησης που συνδυάζονται με την αρμοδιότητά τους. Χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια από Υ/Σ/, κ.α.
  Θεωρώ ότι θα είναι προς το συμφέρων όλων των πλευρών και ιδίως των πολιτών.
  Και κυρίως να μην τίθενται ζητήματα πειθαρχικής δίωξης για άσκησης κριτικής προς την Προϊσταμένη Αρχή (Δήμαρχος, κ.α.) που αφορούν ζητήματα της κοινότητας που εκπροσωπούν.
  Σήμερα άρετε η αρχή της ισονομίας προς τους εργαζομένους στους ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, όταν επιτρέπεται στους ΟΤΑ β’ η υποψηφιότητα των εργαζομένων τους στις οικείες Περιφέρειες όπου εργάζονται ενώ σε εμάς δεν επιτρέπεται.

 • 10 Μαρτίου 2021, 17:03 | Μαρία Μολώση

  Το κώλυμα και το ασυμβίβαστο της παρ. 2 περ. ε καταλαμβάνει τους υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον τους τελευταίους 10 μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών και (σωρευτικά) ασκούσαν από 1/1 του έτους των εκλογών και μετά, καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας, με αρμοδιότητες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που θα είναι υποψήφιοι. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει -ενώ θα έπρεπε- τους μη προϊσταμένους υπαλλήλους, οι οποίοι συνήθως συναναστρέφονται με δημότες-εκλογείς στα πλαίσια των καθηκόντων τους, περισσότερο ακόμη κι από τους προϊσταμένους. Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί -και θα πρέπει- έγκαιρη κατά τα ανωτέρω παραίτησή τους, που θα αίρει το σχετικό κώλυμα, όπως και η αυτοδίκαιη επάνοδος στα καθήκοντά τους, σε περίπτωση μη εκλογής ή λήξης (με οποιονδήποτε τρόπο) της θητείας τους.
  Η ανωτέρω παρέμβαση -εφόσον υιοθετηθεί- θα καλύπτει την υφιστάμενη ρύθμιση της παρ. 4, η οποία θα πρέπει να απαλειφθεί.
  Η ίδια παράλειψη πρόβλεψης για έγκαιρη παραίτηση και επάνοδο στα καθήκοντα, υπάρχει και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή στην παρ. 2 περ. η. Και τούτο διότι οι δικηγόροι συνδέονται με ειδική σχέση έμμισθης εντολής με τον Δήμο και η τελευταία εμφανίζει ομοιότητες με την υπαλληλική σχέση, διότι είναι επίσης αορίστου χρόνου, χωρίς να εξαρτάται η συνέχισή της από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή (όπως συμβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα και τους ειδικούς συμβούλους), η πάγια αντιμισθία τους υπολογίζεται δυνάμει μισθολογικών κλιμακίων και δικαιούνται κανονικών και αναρρωτικών αδειών, με πρόβλεψη αντίστοιχη αυτής που ισχύει για τους υπαλλήλους. Υπό τα δεδομένα αυτά, η τυχόν αδυναμία των δικηγόρων να επανέλθουν στα καθήκοντά τους εάν δεν εκλεγούν ή λήξει η θητεία τους, θα συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος τους, που θα καθιστά τη διάταξη αντισυνταγματική. Άρα θα πρέπει να προβλεφθεί και γι’ αυτούς η έγκαιρη παραίτηση και η επάνοδος στα καθήκοντά τους, όπως ανωτέρω.
  Η παρ. 4 όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, καθιερώνει μόνο ασυμβίβαστο για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου στον οποίο εξελέγησαν αιρετοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλέπεται σε αυτή τη διάταξη η επάνοδος σε περίπτωση μη εκλογής τους, γιατί η μη εκλογή τους προϋποθέτει κώλυμα, που δεν καθιερώνεται στη διάταξη αυτή, ενώ το ασυμβίβαστο προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εκλεγεί.

 • 10 Μαρτίου 2021, 14:44 | Νίκος Γεωργάς

  Συμφωνώ και εγώ ότι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να συμμετέχουν εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι . Οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του για ψηφοθηρικούς λόγους , να υποπέσει στο αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και γενικότερα ο κίνδυνος της διαπλοκής είναι εμφανής .
  Αυτό που γίνεται είναι άνισο, άδικο και προσβάλλει κάποιες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων θεωρώντας τους εν δυνάμει »διαπλεκόμενους» και αποκλείοντας μόνο αυτούς από της εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης .
  Πρέπει να γίνει τροποποίηση του άρθρου και να θεσπιστεί ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ .

 • 9 Μαρτίου 2021, 16:28 | Μπακέας Παναγώτης

  Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις υποψηφιότητες δημόσιοι υπάλληλοι.
  Θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν εφόσον το επιθυμούν και να μην ξανά προσλαμβάνονται μετά τις εκλογές.
  Επίσης σε περιπτώσεις που κάποιος έχει εκλεγεί δεν θα πρέπει να τα επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος σε επόμενες εκλογές π.χ. βουλευτικές και να παραιτείται. Δεν τον ψηφίζει ο πολίτης για να είναι επαγγελματίας των εκλογών.

 • 8 Μαρτίου 2021, 14:53 | Χρήστος

  Τροποποίηση του άρθρου και ασυμβίβαστο για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας ,όχι μόνο για τους αξιωματικούς . Είναι παράλογο αυτό που γίνεται έως σήμερα .

 • 8 Μαρτίου 2021, 12:44 | Κώστας

  Είναι εντελώς απαράδεκτο και άδικο να ισχύει το ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή στις εκλογές στη τοπική αυτοδιοίκηση μόνο για τους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας και όχι για τους υπαξιωματικούς και τα υπόλοιπα στελέχη .
  Ασυμβίβαστο για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας . Είναι καιρός να σταματήσει αυτό το καθεστώς που ισχύει τόσα χρόνια και που δυσφημεί τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης .

 • 8 Μαρτίου 2021, 12:15 | Μανόλης

  Ασυμβίβαστο για την εκλογή στην τοπική αυτοδιοίκηση για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας . Είναι εντελώς παράλογο αυτό που γίνεται τώρα, να ισχύει το ασυμβίβαστο μόνο για τους αξιωματικούς .

 • 7 Μαρτίου 2021, 21:15 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

  Πολλοί πρόεδροι Νομικών Προσώπων έχουν τοποθετηθεί (λόγω απλής αναλογικής) και είναι μη αιρετοί.
  Για την επόμενη περίοδο να μην ισχύει αυτός ο περιορισμός.

  ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 • 7 Μαρτίου 2021, 18:20 | βασίλης

  Θεσπίζοντας ασυμβίβαστο μόνο για τους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας και όχι για τους υπαξιωματικούς και τους υπολοιπους χαμηλοβαθμους , τεκμέρεται κατά κάποιο τροπο ότι μόνο οι αξιωματικοί είναι επιρρεπείς στη διαφθορά και όχι οι υπαξιωματικοί .
  Ένας υπαξιωματικός της αστυνομίας ας πούμε , που υπηρετεί ως προιστάμενος σε αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται στο δήμο που έχει εκλεγει , δεν είναι επιρρεπής να κάνει χρήση της αστυνομικής του ιδιότητας για ψηφοθηρικούς λόγους???? Δεν είναι επιρρεπής να καλύψει παράνομες πράξεις των ψηφοφόρων του???Δεν είναι επιρρεπής να καλύψει παράνομες πράξεις του ίδιου του Δήμου με τον οποίο έχει εκλεγεί??? Μόνο οι αξιωματικοί είναι επιρρεπεις σε όλα αυτά και δεν το ξέρουμε???
  Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για λόγους ισονομίας ,είναι επιτακτική η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου και η θέσπιση ασυμβίβαστου για τη συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκηση για ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.

 • 6 Μαρτίου 2021, 17:41 | Γιώργος

  Ασυμβίβαστο για όλους τους ένστολους και όχι μόνο για τους αξιωματικούς. Ο κίνδυνος της διαπλοκής είναι ο ίδιος, τόσο για τα ανώτερα όσο και για τα κατώτερα στελεχη των σωμάτων ασφαλείας.
  Πρέπει να γίνει τροποποίηση του άρθρου και να εξαιρεθούν όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας από την τοπική αυτοδιοίκηση.

 • 6 Μαρτίου 2021, 16:23 | Νίκος

  Απαράδεκτο να συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Το ασυμβίβαστο δεν πρέπει να ισχύει μόνο για τους αξιωματικούς αλλα και για όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει σγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδιότητες .

 • 6 Μαρτίου 2021, 11:29 | Νίκος

  Για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να επιτρέπεται η συμμετοχή όλων των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας .
  Δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστο μόνο για τους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας αλλά για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφάλειας .
  Το παράπτωμα της κατάχρησης εξουσίας από την ταυτόχρονη ιδιότητα του ελεγκτή και του ελεγχόμενου μπορεί να γίνει οχί μόνο από τους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας αλλά και από τους υπαξιωματικούς και τα λοιπά στελέχη των σωμάτων ασφαλείας .

 • 6 Μαρτίου 2021, 10:24 | Νίκος

  Στην παρ. 2.α αναφέρεται ότι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων ενώ μπορούν κατά συνέπεια να είναι υποψήφιοι οι υπαξιωματικοί και οι λοιποί χαμηλόβαθμοι των σωμάτων ασφαλείας .
  Η ανωτέρω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί και να μην επιτρέπεται για κανένα στέλεχος των σωμάτων ασφαλείας να είναι υποψήφιο στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης .Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα .
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ . Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα ένα εν υπηρεσία στέλεχος σώματος ασφαλείας και ταυτόχρονα εκλεγμένο και τοποθετημένο στη τεχνική υπηρεσία κάποιου δήμου , να καλείται να ελέγξει ένα παράνομο έργο που εκτελείται από τον δήμο που έχει εκλεγεί και που πιθανόν αυτό το ίδιο να έχει δώσει εντολή για την εκτέλεση αυτού του παράνομου έργου . Ασφαλώς και δεν θα διαπιστώσει τίποτα . Ελέγχους για την τέλεση αξιόποινων πράξεων δεν κάνουν μόνο οι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας αλλά και οι υπαξιωματικοί και οι λοιποί χαμηλόβαθμοι .
  Τέτοιες περιπτώσεις εκλεγμένων στελεχών σωμάτων ασφαλείας είναι πάρα πολλές με τον ισχύοντα νόμο και με το τρόπο αυτό αμαυρώνεται τόσο το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και το κύρος των σωμάτων ασφαλείας .

 • 5 Μαρτίου 2021, 21:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ΜΕΤΑ την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι…Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙς ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΔΗΜΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑς ΤΟΥ.

 • 5 Μαρτίου 2021, 20:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  Θα πρέπει να απαγορευτεί η δυνατότητα σε διατελέσαντα δήμαρχο και αντιδήμαρχο να θέτει πάλι υποψηφιότητα. Τα πέντε προβλεπόμενα έτη είναι υπεραρκετά! Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να διεκδικήσουν να υπηρετήσουν τον δήμο τους. Σε περίπτωση συνεχόμενης εκλογής για δέκα έτη των ίδιων προσώπων ως δήμαρχο και αντιδήμαρχων οδηγούμαστε στην δημιουργία καθεστώτος τυρανίας! επειδή αντιλαμβάνονται την εκλογή ως φέουδο και τόπο άσκησης εξουσίας και όχι ως τόπο υπηρεσίας και προσφοράς προς το δημότη.