Άρθρο 5 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 25 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57). Ειδικώς, το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.
2. Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν δεν είναι υποχρεωτική:
α) για τους κατοίκους του εξωτερικού,
β) για όσους έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους και
γ) για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν.