ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 68 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εκλογής δημοτικών αρχών στην εκλογή περιφερειακών αρχών

1. Για την αναπλήρωση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 14.
2. Για τα δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 16.
3. Για το πρόγραμμα εκλογής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 17. Ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές η έκδοση του προγράμματος εκλογών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
4. Για την εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 19. Ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές η παράδοση των ψηφοδελτίων από τους συνδυασμούς μπορεί να γίνει και στον κατά τόπον αρμόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τα διανέμει αμελλητί στους οικείους δήμους.
5. Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψηφίου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική εκλογή εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 26.