ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Άρθρο 62 Επικύρωση της εκλογής

1. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών του άρθρου 61 ανακηρύσσει, με απόφαση του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του περιφερειακού συμβουλίου, τον περιφερειάρχη, και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού. Αν ο υποψήφιος περιφερειάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού απεβίωσε ή παραιτήθηκε πριν από την εκλογή και δεν έγινε αντικατάσταση του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 68, περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό εκλογική περιφέρεια.
2. Με την απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
3. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει.
4. Ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο της απόφασης στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό της στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του πρωτοδικείου και στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας.