Άρθρο 27 Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

1. Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5). Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Για την κατανομή των εδρών των λοιπών συνδυασμών, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 24 με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.
2. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) Στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων κοινότητας που αποτελούνται από τρία (3) μέλη, δύο (2) και μία (1) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, τρεις (3) και δύο (2) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και
δ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από δεκαπέντε (15) μέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα.
3. Αν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε στη δημοτική κοινότητα κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 24 με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 21:06 | ΝΤΟΡΟΠΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΝΤΟΡΟΠΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλο

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:52 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

  Ο υποψήφιος Δήμαρχος δεν μπορεί να ορίζει τον Πρόεδρο της Κοινότητας . Η επιλογή του Προέδρου πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Καταργείται με αυτό η νέα γενιά αυτοδιοικητικών που είναι για την Κοινότητά τους εκτός από παρατάξεις,για το καλό του τόπου τους. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος καθώς είναι ο Άνθρωπος δίπλα στον Πολίτη, δίπλα στον συγχωριανό μακριά από παρατάξεις

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:03 | ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΙΜΑΔΗ

  Το άρθρο 27 και 28 παρουσιάζει μια εσφαλμένη εικόνα για το πώς πρέπει να γίνονται οι κοινοτικές εκλογές. Δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψιν του ότι το τοπικό συμβούλιο αποτελεί διαφορετικό όργανο από το δημοτικό. Ως εκ τούτου είναι παράλογο να παραγκωνίζεται η βούληση της τοπικής κοινωνίας, την οποία καλείται να υπηρετήσει και να εκπροσωπήσει και να διορίζεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που εκλέγει δήμαρχο στηριζόμενος σε ψήφους άλλων δημοτικών ενοτήτων και κοινοτήτων. Θα κλείσω με ένα ρητό του Δημόκριτου Οικήιον ελευθερίης παρρησίη.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:58 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:58 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

  Η ανεξάρτητη κάλπη θα πρέπει να καταργηθεί αφού δημιουργεί έναν τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης . Πρόεδρο σε κοινότητα άνω των 300 κατοίκων πρέπει να εκλεγεί ο συνδιασμός του υποψηφίου δημάρχου που πρωτεύει κατά την πρώτη Κυριακή στην συγκεκριμένη κοινότητα και να είναι ο σύμβουλος που λαμβάνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης . Είναι αντιδημοκρατικό και αναχρονιστικό ο εκλεγείς δήμαρχος να κερδίζει όλους τους προέδρους . Είμαι για 4η τετραετία πρόεδρος στην κοινότητα μου και συνεργάζομαι και συνεργάστηκα πάντα άψογα με τον εκάστοτε δήμαρχο παρόλο που και στις 4 τετραετίες ήμουν σε αντίπαλες παραταξεις με τους δημάρχους

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  Με βάση την εμπειρία μου (κατά το διάστημα 2011-2014) αφενός ως πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, 11 μελούς Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας, σε έδρα Δήμου της Αττικής και αφετέρου συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με συναδέλφους προέδρους από διάφορες Τοπικές Κοινότητες ανά την επικράτεια (Δελφών, Αιγίου, Ιωαννίνων, Ρεθύμνης κλπ) ώστε να προωθήσουμε το ρόλο και τη δυνατότητα παρέμβασης των Τοπικών Κοινοτήτων, προτείνω τα εξής σχετικά με την Εκλογή Συμβούλων Δημοτικών κοινοτήτων:
  1. Το ψηφοδέλτιο να είναι ένα, όπου θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, ακόμη και άτομα που είναι ανεξάρτητα απο οποιαδήποτε παράταξη ,ώστε και όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά να μην είναι απαραίτητο να συνταχθούν σε παράταξη που είναι υποψήφια για τις δημοτικές εκλογές. Επιμέρους θέματα (ποσοστώσεων, παρουσίασης των υποψηφίων κλπ) μπορούν να διευθετηθούν, σε πνεύμα συνεργασίας.
  2. Όλοι όσοι είναι υποψήφιοι για Εκλογή ως Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας, ακόμη και αν δεν εκλεγούν, να υποχρεούνται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να στελεχώσουν ομάδες εργασίας εντός της Κοινότητας. Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου να υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου (όπου θα προκύπτει και ποιοι μη εκλεγμένοι ‘εξαφανίστηκαν’ μετά τις εκλογές).

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ

  Το άρθρο 27 είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτο. Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση η εκλογή του Δημάρχου με την εκλογή του τοπικού συμβουλίου. Ο πλειοψηφίσας συνδυασμός στην τοπική κοινωνία Εμμ. Παππά δημοκρατικά θα πρέπει να εκλέγει τον Πρόεδρο που θα είναι ο πλειοψηφόν σύμβουλος του πλειψηφίσαντος συνδυασμού π.χ. ο πλειοψηφόν συνδιασμός τους 500 ψηφίσαντες έλαβε 350 σταυρούς και ο πλειοψηφών σύμβουλος 300 σταυρούς π.χ. εγώ. Ο δεύτερος συνδυασμός έλαβε 150 σταυρούς και ο πλειοψηφών σύμβουλος του συνδυασμού που εκλέγει Δήμαρχο πήρε 50 σταυρούς. Είναι δυνατόν να είναι Πρόεδρος με τους 50 σταυρούς με την δημοκρατική βούληση του λαού. Για αυτό ακριβώς ξεκινώ με το ότι το άρθρο 27 είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτο. Εκτός αν θέλετε κύριοι του υπουργείου να διχάσετε τις μικρές κοινωνίες ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Κύριε Υπουργέ, αγωνίζομαι για αυτόν τον χώρο 40 ολόκληρα χρόνια, ανήκουμε στο ίδιο μετερίζι. Μην διχάσετε τον νεοδημοκράτη και τον βάλετε απέναντί σας. έχουμε πει πολλές φορές ότι τα χωριά μας είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγκαλίαστε τα τοπικά συμβούλια και δώστε αρμοδιότητες γιατί κάνουν τα πάντα για να σταθούν όρθιες οι κοινωνίες λύνοντας καθημερινά προβλήματα στο γηρασμένο πληθυσμό. Πιστεύω να κατανοήτε πλήρως την ανάγκη να μιλήσω σε αυτή την σκληρή γλώσσα και να πράξετε το θετικό για τους ανθρώπους των τοπικών συμβουλίων

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Το άρθρο 27 είναι αντιδημοκρατικό άδικο και απαξιώνει τον θεσμό του προέδρου . Πρόεδροι μαριονέτες δοτοί και διορισμένοι από τον επιτυχών δήμαρχο και ειδικά αυτοί που θα είναι μειοψηφία στην κοινότητας τους θα έρθουν κατά την διάρκεια της θητείας τους αντιμέτωποι με την χλεύη των συγχωριανών τους . Πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται ο πλειοψηφών σύμβουλος του συνδιασμού του υποψηφίου δημάρχου που λαμβάνει τα περισσότερα ψηφοδέλτια κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών στην κοινότητα . Να καταργηθεί η ξεχωριστή κάλπη

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:12 | «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»-ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Να παραμείνουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις ως έχουν σήμερα γιατί είναι δημοκρατικότερο και αντιπροσωπευτικότερο το ισχύον σύστημα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:26 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:25 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:00 | Τσιφτσής Ιωάννης

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.