ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αναπροσαρμόζονται τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περ. βα) της παρ. 6 του άρθρου 12 και της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 50.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό, και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι έδρες των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό της και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 52. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 69.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, το έντυπο γνώρισμά τους και η απόχρωσή τους για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 69.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στις κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς, επίσης, και κάθε άλλο θέμα για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών.